ကြန္ရက္သုံး ကိရိယာမ်ား

 

သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ဖန္တီးတဲ့ ပုံစံ၊ လက္ခံရရွိတဲ့ ပုံစံ၊ ျပန္လည္သုံးသပ္တဲ့ ပုံစံ၊ အျပိဳင္အဆုိင္ လုပ္တဲ့ ပုံစံနဲ႔ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ပုံစံေတြဟာ လက္ရွိႏွစ္ကာလေတြမွာ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲလာၿပီ ျဖစ္တယ္။ ေအာက္က အပုိင္းေတြမွာ ထည့္သြင္းထားတဲ့ ကြန္ရက္ အေျချပဳ ကိရိယာေတြဟာ သင္နဲ႔ သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းကုိ အေထာက္အကူေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ ထက္ျမက္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ မွ်ေ၀တဲ့ေနရာ၊ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာ၊ ကုိယ္တုိင္ ထုတ္ျပန္တဲ့ေနရာေတြမွာ အသုံးျပဳႏိုင္တယ္။ လူေတြက သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ ေတြ႔ရွိလာေအာင္ ကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္း (သုိ႔) စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈကုိ ပံ့ပုိးျမွင့္တင္ရာမွာ အေထာက္အကူ ျပဳမွာ ျဖစ္တယ္။ သင့္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ထူးျခားေျပာင္းလဲမႈကုိလည္း တုိင္းတာႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။