ပရင့္ထုတ္ ကိရိယာမ်ား

 

သင့္ရဲ႕ ပရင့္ထုတ္လုပ္မႈ လုိအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမဲ့ ကိရိယာေတြကုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ ေနရာေတြနဲ႔ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကုိ ေအာက္မွာ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားတယ္။
 

  • Inkscape - အမွတ္တံဆိပ္ေတြနဲ႔ သရုပ္ျပပုံေတြကုိ ဖန္တီးရာမွာ အစြမ္းထက္ၿပီး အဆင္ေျပေျပ သုံးစြဲႏုိင္တဲ့ ပုံဆြဲကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။ သူဟာ Adobe Illustrator နဲ႔ ဆင္တူၿပီး operating systems အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ အထဲမွာ စာစီစာရုိက္တဲ့ ကိရိယာ၊ စာရင္းတြက္ခ်က္ ကိရိယာ၊ စလုိက္ရႈိးလုပ္တဲ့ ကိရိယာနဲ႔၊ ပုံဆြဲႏုိင္တဲ့ ပရုိဂရမ္ တခု ပါရွိတယ္။

 
  • Open Office - Microsoft Office အပါအ၀င္၊ ဖုိင္ formats အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ၿပီး၊ Windows, Linux နဲ႔ Mac OS X တုိ႔မွာ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ သူဟာ စာမ်က္ႏွာ layout လုပ္တဲ့ ပရုိဂရမ္ တခု ျဖစ္ၿပီး သတင္းလႊာေတြ၊ ထုတ္ျပန္ ေၾကာ္ျငာခ်က္ေတြ၊ လက္စြဲေတြ၊ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္ေတြ (သုိ႔) စာသားနဲ႔ ရုပ္ပုံကုိ layout လုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ တျခား ပရင့္ထုတ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ ဖန္တီးႏုိင္တယ္။

 
  • Scribus - စာမ်က္ႏွာကုိ layout လုပ္တဲ့ ပရုိဂရမ္ ျဖစ္ၿပီး သတင္းလႊာေတြ၊ ထုတ္ျပန္ ေၾကာ္ျငာခ်က္ေတြ၊ လက္စြဲေတြ၊ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္ေတြ (သုိ႔) စာသားနဲ႔ ရုပ္ပုံကုိ layout လုပ္ရာမွာ လုိအပ္တဲ့ တျခား ပရင့္ထုတ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ ဖန္တီးႏုိင္တယ္။