ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ပရင့္ထုတ္ရန္

 

သတင္းလႊာ - အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဌာန

အဖြဲ႔အစည္း - ဆာဟီလီ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အရင္းအျမစ္ ဌာန၊ နယူးေဒလီ၊ အိႏိၵယႏုိင္ငံ
 

ပန္းတုိင္ - အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ တျခား အေရးအခင္းေတြအေၾကာင္းကုိ စာဖတ္သူေတြဆီ ေ၀မွ်ေပးျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ၿပီး ဆက္လက္ ထိေတြ႔ႏုိင္ရန္။
 

ပရိသတ္ - ေထာက္ခံသူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ားနဲ႔ တျခား ပုဂၢဳိလ္မ်ား
 

ပုံစံ - တန္ဖုိးနည္းတဲ့ အျဖဴနဲ႔ အမဲ သတင္းလႊာ၊

ႀကိမ္ႏႈန္း - ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ကတည္းက၊ ဟင္ဒီနဲ႔ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ ေလးလတႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့တယ္။

ပုံမွန္ သတင္းလႊာ တေစာင္ကုိ ၂၅ ႏွစ္ပတ္လုံး ေစတနာကုိ အရင္းခံၿပီး ေတာက္ေလွ်ာက္ ႀကိဳးစား ထုတ္လုပ္လာခဲ့တာ လြယ္ကူတဲ့ အလုပ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒီအမ်ိဳးသမီး အုပ္စုေလးရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳကေန သင္ယူ ရရွိႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ဆာဟီလီ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အရင္းအျမစ္ ဌာနဟာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္စ္ပတ္လုံး သီးျခား လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ နယူးေဒလီ အေျချပဳ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္း တခု ျဖစ္တယ္။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ခံရတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း မဟုတ္ပဲ၊ ေထာက္ခံ အားေပးသူေတြဆီက ရရွိတဲ့ အလွဴေငြကုိပဲ မီွခုိေနရတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအဖြဲ႔ဟာ အေရးအခင္းနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ဌာနတခု၊ စည္းရုံးလႈပ္ရွားေရး အဖြဲ႔ စတဲ့ ပုံစံ ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ လည္ပတ္ အလုပ္လုပ္ေနတယ္။ သူတို႔ဆီမွာ မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ သူေတြကုိ သတင္းလႊာ တေစာင္စီ ေပးပုိ႔ေပးၾကတယ္။

ဆာဟီလီရဲ႕ သတင္းလႊာဟာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးယာဥ္ တစီးလုိ ျဖစ္လာတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ အဲဒီအဖြဲ႔ဟာ လူပုဂၢဳိလ္ တဦးတေယာက္စီရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ လည္ပတ္ေနရလုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ ေထာက္ခံပံ့ပုိးတဲ့ သူေတြကုိ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကုိ သတင္း ပုိ႔ေပးေနၾကတယ္။ မ်ိဳးပြားမႈနဲ႔ဆုိင္တဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြကအစ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈအထိ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ လူနည္းစုရဲ႕ အခြင့္အေရးအစ စီးပြားေရး မူ၀ါဒ အထိ ဆာဟီလီ သတင္းလႊာထဲမွာ အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါ၀င္သလုိ၊ ခက္ခဲတဲ့ နယ္ေျမအေနအထား အေၾကာင္းေတြလည္း ပါ၀င္တယ္။

ဆာဟီလီဟာ ရာထူး အဆင့္အတန္းနဲ႔ သတ္မွတ္မထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္း တခုအျဖစ္နဲ႔ အလုပ္ လုပ္လာတဲ့အတြက္၊ အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ခြန္အား တရပ္ ျဖစ္လာသလုိ စိန္ေခၚမႈလည္း ျဖစ္လာတယ္။ စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းမႈ မရွိတဲ့ ဒီဆက္သြယ္ေရးအတြက္ စုိးရိမ္စရာ တခု ျဖစ္လာတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ဟာ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းေတြက ေရးမွတ္ထားတဲ့ တေန႔တာ အျဖစ္အပ်က္ ေန႔စဥ္ မွတ္တမ္းကုိ ထားရွိၾကတယ္။ ဒီလုိနည္းနဲ႔ ဘယ္အခ်က္က အလုပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ဘယ္အခ်က္က အလုပ္ မျဖစ္ဘူး စတာေတြကုိ သိရွိလာတဲ့အျပင္၊ သမုိင္း မွတ္တမ္းရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း တခု ျဖစ္လာတယ္။ တျခားသူေတြရဲ႕- ပါ၀င္ေရးသားမႈ၊ ဘာသာျပန္ဆုိမႈ၊ အမွားျပင္ဆင္မႈ၊ တည္းျဖတ္မႈ (သုိ႔) သတင္းလႊာ တင္ပုိ႔မႈေတြ - ကုိ အသိအမွတ္ မျပဳရာ က်မွာ စုိးတဲ့အတြက္' အယ္ဒီတာ့ ေပၚလစီအရ စာေရးဆရာေတြကုိ စာေၾကာင္းအလုိက္ ထည့္သြင္းမထားျခင္း ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္တယ္။ (ဆာဟီလီ - '၂၅ ႏွစ္ၾကာ ရွင္သန္မႈနဲ႔ အေျပာင္းအလဲ'၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀၀၆)

အစပုိင္းမွာ ထုတ္ေ၀တဲ့ သတင္းလႊာေတြမွာ စာသား အေတာ္မ်ားမ်ား ထည့္သြင္းထားတယ္။ ဒါေပမဲ့၊ အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြး၀ုိင္းေတြကေန သတင္း ေဆာင္းပါးေတြမွာ ထည့္သြင္းမဲ့ အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ အသိပညာဆုိင္ရာ အားအင္ေတြကုိ ယူေဆာင္လာ ေပးတယ္။ ေနာက္ပုိင္းႏွစ္ေတြမွာေတာ့၊ သတင္းလႊာထဲမွာ ဒီဇုိင္းေတြ ေျပာင္းလဲလာၿပီး၊ ပုိၿပီး ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ ဟာသေတြ၊ ကာတြန္းေတြကုိ ထည့္သြင္းလာၾကတယ္။ ထည့္သြင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာမွာလည္း အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္လာၾကတယ္။ အတြင္း အျပင္ေတြဆီက တုံ႔ျပန္ အႀကံျပဳခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး၊ ထုတ္ေ၀မႈ ေစာင္ေရ တုိးလာခဲ့တယ္။ ဆာဟီလီရဲ႕ သတင္းလႊာဟာ ေနရာအႏွံ႔ ဆက္လက္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနၿပီး ေခတ္နဲ႔ ဆီေလွ်ာ္ ကုိက္ညီမႈ ရွိတယ္။


အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ အခ်ဳပ္ - အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ လူမႈပညာေရးစနစ္
စီမံကိန္း - ယုံတမ္းစကားမွ ျဖစ္ရပ္မွန္သုိ႔
 

အဖဲြ႔အစည္း - Vikas Adhyayan Kendra

ပန္းတုိင္ - စာဖတ္ပရိသတ္ကုိ လူမႈေရး ျပႆနာေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး အသိတရား အေပၚ အေျခခံတဲ့ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကုိ စုစည္းတဲ့ေနရာမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္။
 

ပုံစံ - သတင္း အခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ အခ်ဳပ္။ တန္ဖုိးနည္းတယ္၊ အျဖဴအမဲကုိ သုံးထားတယ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၄-၈ ပါရွိတဲ့ အေမးအေျဖ က႑ ပါရွိတယ္။

ႀကိမ္ႏႈန္း - ၁၉၉၃ ကစျပီး ႏွစ္လ တႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့တယ္။

ယုံတမ္းစကားမွ ျဖစ္ရပ္မွန္သုိ႔ လုိ႔ ေခၚတဲ့ ထုတ္ေ၀ခ်က္ဟာ အေၾကာင္းအရာ တခုအေပၚ အေျခခံၿပီး ေျပာဆုိေလ့ ရွိၾကတဲ့ ယုံတမ္းစကားေတြကုိ စစ္ေဆးျပီး အဲဒီ ယုံတမ္းစကားေတြကုိ ေခ်ပတဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြကုိ တင္ျပေပးတာ ျဖစ္တယ္။

Vikas Adhyayan Kendra (ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး သုေတသန ဌာန) က ၁၉၉၃ မွာ စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး၊ မြန္ဘုိင္းၿမိဳ႕မွာ အေျချပဳတဲ့ ဘာသာေရးနဲ႔ မဆုိင္တဲ့ အက်ိဳးမရွာတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း တခု ျဖစ္တယ္၊ ယုံတမ္းစကားမွ ျဖစ္ရပ္မွန္သုိ႔ ရဲ႕ အေစာပုိင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွာ ႀကီးထြားလာေနတဲ့ ဖက္ဆစ္၀ါဒရဲ႕ အလားအလာကုိ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ မွားယြင္းတဲ့ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီမႈကုိ အဓိက ကိရိယာ တခု အျဖစ္ အသုံးျပဳၿပီး ဟင္ဒူ ဘာသာ၀င္ မဟုတ္တဲ့ သူေတြကုိ မတရား ဖိႏွိပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ယုံတမ္းစကားမွ ျဖစ္ရပ္မွန္သုိ႔ ဟာ မူစလင္ ဘာသာနဲ႔ တျခား လူနည္းစု ဘာသာေရးေတြအေပၚ ထားရွိတဲ့ ယုံတမ္းစကားေတြနဲ႔ မလုိမုန္းထားမႈေတြကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရာမွာ မွန္ကန္ၿပီး စိတ္ခ်ရတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ စုစည္းတင္ျပဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ ျဖစ္တယ္။

နွစ္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ်၊ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ အခ်ဳပ္ (fact-sheet) ဟာ တျခား ျပႆနာေတြ၊ ယုံတမ္းစကားေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့ 'အလွအပ' ဖန္တီးတဲ့ လုပ္ငန္း၊ ႏ်ဴးကလီးယား လုပ္ငန္း၊ 'လူသားဗီဇ ေတာ္လွန္ေရး'၊ က်န္းမာေရး ရႈေထာင့္ေတြ၊ HIV-AIDS နဲ႔ လူအဖြဲ႔အစည္း စတာေတြ အပါအ၀င္ အေၾကာင္းအရာ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ထည့္သြင္းလာၾကတယ္။

ယုံတမ္းစကားမွ ျဖစ္ရပ္မွန္သုိ႔ ကုိ ေဖၚထုတ္ေပးတဲ့ သူေတြဆီကေန ကၽြန္ပ္တုိ႔ ဘာေတြ ေလ့လာ သင္ယူႏိုင္မလဲ။ ဒီပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ကေန အဓိက ဦးေဆာင္ေနသူ Leslie Rodriguez က 'အကယ္လုိ႔ အလားတူ ထုတ္ေ၀ခ်က္ တခု (သုိ႔) လူမႈေရးနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ မွတ္တမ္းတင္ခ်က္ တခုခုကုိ ေဖၚထုတ္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္၊ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔၊ သင့္မွာ အင္အားေတာင့္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ လူအမ်ား ေထာက္ခံတဲ့ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈ' တခုခု ရွိေနဖုိ႔ လုိတယ္။ စတုိင္၊ ဖြဲ႔စည္းမႈပုံစံ၊ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ အခ်ိန္မီ ရရွိႏုိင္မႈ - စတာေတြ အားလုံးဟာလည္း အေရးႀကီးတယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ဟာ လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ ဒုတိယ သြင္ျပင္ လကၡဏာေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ ေနရာယူႏုိင္မႈ ျဖစ္တယ္။ သင့္ပတ္လည္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အရာေတြကုိ သတိထားဖုိ႔ လုိအပ္တယ္၊ အဓိက ျပႆနာေတြကုိ ရွာေဖြ ေဖၚထုတ္ပါ၊ အျငင္းပြားစရာ အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ရဲ႕ အေရးႀကီးပုံကုိ သေဘာေပါက္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ နည္းဆန္ျပီး လူေတြ ေထာက္ခံတဲ့ ေနရာမွာ ရပ္တည္ဖုိ႔ လုိတယ္။

ရလဒ္မ်ား -

အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ အခ်ဳပ္ (fact-sheet) ဟာ အက်ိဳးရွိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ တခုခုကုိ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ မလုပ္ေဆာင္ဘူး ဆုိတာ သူတုိ႔က ဘယ္လုိ သိႏုိင္သလဲ။ Leslie ရွင္းျပခ်က္ကေတာ့ လူေတြက စာေရးလာၾကတဲ့အခါ ခ်ီးမြမ္းခန္း၊ ေ၀ဖန္ခန္း၊ အႀကံျပဳခန္း စတာေတြကုိ ထည့္သြင္းေလ့ ရွိၾကတယ္။ အမ်ိဳးသမီး အုပ္စုေတြဟာ အလွအပ လုပ္ငန္းကုိ အလြန္အႀကြံ ေဖၚျပတတ္ၾကၿပီး အပိုပစၥည္းေတြ အတြက္ အမွာစာေတြ ေပးပုိ႔ေနတာကုိ သူက အေသးစိတ္ ျပန္ေျပာျပတယ္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လြန္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ ထုတ္ေ၀ခ်က္ေတြကုိလည္း ေတာင္းဆုိတတ္ၾကတယ္။ စိတ္ဆုိးမာန္ဆုိး တုံ႔ျပန္ခ်က္ေတြ၊ ယုံတမ္းစကားေတြကုိ အဓိက အားေပးေထာက္ခံသူေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ေဖာက္ျပန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီက ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ရရွိလာတဲ့အခါ ထုတ္ေ၀တဲ့ သူေတြက ဘာေၾကာင့္ အေက်နပ္ႀကီး ေက်နပ္ေနၾကသလဲ။ 'ဒီနည္းနဲ႔ အမွန္တရားကုိ ကၽြန္ပ္တုိ႔ မွတ္တမ္းတင္ ျပဳစုခဲ့ၾကတယ္ ဆုိတာကုိ ဒီအခ်က္အရ သိရွိလာၾကတယ္' ဆုိၿပီး Leslie က ရယ္ရင္း ေျပာျပတယ္။

 

ေဒသဆုိင္ရာ ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခ်က္ - မကၠဆီကုိႏုိင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရး

အဖြဲ႔အစည္း Equipo Indignación (နာၾကည္းေနတဲ့ အသင္း)၊ လူ႔အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ ကာကြယ္ေရး အုပ္စု၊ Mérida, Yucatán, México
 

ပန္းတုိင္ - ယူကာတန္ ကၽြန္းဆြယ္မွာ ရွိတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ေထာက္ခံသူေတြကုိ သတင္းေပးရန္၊ အားေပးရန္နဲ႔ အကူအညီေပးရန္
 

ပုံစံ - ပရင့္ထုတ္ထားတဲ့ ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခ်က္နဲ႔ အြန္လုိင္းထုတ္လြင့္ခ်က္။ တန္ဖုိး နည္းတယ္၊ စာရြတ္ျဖဴေပၚမွာ မင္အစိမ္းေရာင္ ဆုိးထားတယ္။ စာမ်က္ႏွာ ၃၀-၄၀ ရွိတယ္။

ႀကိမ္ႏႈန္း - ၁၉၉၉ အခ်ိန္က စၿပီး သတင္း အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အခ်ိန္ ရရွိႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေပၚ မႈတည္ၿပီး လတုိင္း (သို႔) ႏွစ္လ တႀကိမ္။

El Varejón ဟာ Indignación အသင္းက မကၠဆီကုိႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း၊ ယူကာတန္ ကၽြန္းဆြယ္မွာ ၁၀ နွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ေလာက္က စၿပီး ထုတ္ေ၀လာခဲ့တဲ့ ေဒသဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခ်က္ တခု ျဖစ္တယ္။ ထုတ္ျပန္ ေၾကာ္ျငာခ်က္ထဲမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ သုံးျပည္နယ္ အျဖစ္ ခြဲျခားထားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ နယ္ပယ္မွာ ရွိၾကတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္နဲ႔ အုပ္စုေလးေတြ (သို႔) တသီးပုဂၢလ ေထာက္ခံလႈပ္ရွားသူေတြ အတြက္ အႀကံေပးခ်က္ေတြ ပါ၀င္တယ္။ ျပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး ယုံၾကည္သက္၀င္မႈ ရႈေထာင့္ကေန တင္ျပထားၿပီး၊ အစုိးရနဲ႔ ေရာမ ကာသုိလိပ္ အသင္းေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလုံးရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ အစဥ္အလာအတိုင္းနဲ႔ အမိန္႔အာဏာ ဆန္ဆန္ အနက္ဖြင့္ ဘာသာျပန္ဆုိေနမႈကုိ စိန္ခၚထားတယ္။

El Varejón ဆုိတဲ့ အမည္ဟာ နာနတ္ေလွ်ာ္ပင္လုိ အသီးျဖစ္ထြန္းတဲ့ ေနာက္ဆုံး အခ်ိန္မွာ ေပၚထြက္လာၿပီး ေျဖာင့္တန္းတဲ့ အကုိင္းေပၚက ပန္းပြင့္ေတြကုိ ရည္ညႊန္းထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီတင္စားမႈကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရး မတရားျပဳက်င့္မႈ ခံရေပမဲ့ အဲဒီ အေျခအေန ထဲကေန ေပၚထြက္လာမဲ့ ရွင္သန္မႈအသစ္နဲ႔ တရားမွ်တမႈ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလင္းတန္းကုိ အခ်က္ျပႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္တယ္။ ဒီထုတ္ျပန္ ေၾကာ္ျငာခ်က္ကုိ အသက္၀င္ေစတဲ့ စိတ္ဓါတ္ကုိ အခုလုိ ရွင္းျပထားတယ္ - 'ကၽြန္ပ္တုိ႔ဟာ varejón တုိ႔၊ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔လုိ ေသတဲ့ေနရာကေန အေညွာက္ထြက္ ရွင္သန္လာၾကတဲ့ ရာခ်ီတဲ့ ေထာက္ခံလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလာခဲ့ၾကတယ္'။

ဒီထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခ်က္ဟာ ၁၉၉၉ မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈနဲ႔ အာဏာရွင္ဆန္တဲ့ ယူကာတန္ေဒသမွာ ရွိၾကတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး သမားေတြနဲ႔ လူမႈေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြက အဓိက ကုိးကားေနရတဲ့ အခ်က္ တခု ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ ျပႆနာေတြထဲမွာ - မာရန္ ေတာင္သူလယ္သမား အသင္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ လူတဦးတေယာက္ခ်င္းရဲ႕ ရပုိင္ခြင့္ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈခံရမႈ၊ လူမႈေရးအရ လက္ခံေနၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖတ္မႈနဲ႔၊ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ အသင္းေတာ္တုိ႔က အားေပးထားတဲ့ လိင္တူဆက္ဆံမႈ မုန္းတီးေရးေတြ ပါ၀င္တယ္။

El Varejón ထဲမွာ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ေတြ၊ အလြဲသုံးစားမႈေတြနဲ႔ မတရားမႈေတြ အေၾကာင္းကုိ ျပဳစုထားတဲ့ စာတမ္းေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ အေရးေပၚ အႀကံျပဳခ်က္ကုိ ပံ့ပုိးထားၿပီး ေထာက္ခံလႈပ္ရွားမႈ အသုိင္းအ၀ုိင္းထဲမွာ အၿမဲတမ္း တုိးပြားလာေနတဲ့ အစီရင္ခံစာေတြ၊ သတင္းေတြကုိ ထည့္သြင္းထားတယ္။ ဒီထုတ္ေ၀မႈကုိ လူတဦးခ်င္း အေနနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ (သုိ႔) အစုအဖြဲ႔၊ အဖြဲ႔အစည္း အေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ စာရင္းသြင္းႏုိင္တယ္။ စာရင္းသြင္းေၾကးအတြက္ သေကၤတအေနနဲ႔ (အုပ္ေရ ၁၀ မွာ $၁.၀၀ (သုိ႔) ၅၀p ရွိတယ္)၊ ဒီအသင္းဟာ ရွာေဖြထားတဲ့ ရန္ပုံေငြနဲ႔ ေကာက္ခံထားတဲ့ အလွဴေငြကုိ အသုံးျပဳၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခ်က္ကုိ ပရင့္ထုတ္ ျဖန္႔ေ၀ေနခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္။

ရလဒ္မ်ား -

El Varejón ကုိ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ အေျခခံအားျဖင့္ လက္ၾကြလႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ အဖြဲ႕ငယ္တဖြင့္နဲ႔ မယ္ရီဒါ ၿမိဳ႕ေတာ္ နယ္နိမိတ္မွာ စုစည္းေနတဲ့ အင္ဂ်င္အုိေတြၾကားမွာ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၾကတယ္။ အခ်ိန္နဲ႔အညီ၊ ထုတ္ေ၀ခ်က္ေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ လႊမ္းမုိးမႈဟာ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး အခုခ်ိန္မွာ ကၽြန္းဆြယ္မွာ ရွိတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ရဲ႕ ပင္မ အရင္းအျမစ္တခု အပါအ၀င္ ျဖစ္လာတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ဟာ အဲဒီ နယ္ေျမအတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကုိ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ တျခား အင္ဂ်ီအုိေတြကုိ အေထာက္အပံ့ ေပးခဲ့ၾကတယ္၊ ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခ်က္ကုိ တျခား ပညာေရးဆုိင္ရာ အုပ္စုေတြနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြက လက္ခံလာခဲ့ၾကတယ္။ El Varejón ကုိ ပုံမွန္ ေပးစာအျဖစ္နဲ႔ ဆက္လက္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၾကတဲ့အျပင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေျပာင္းၿပီး အင္တာနက္ေပၚမွာ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ရရွိတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာကုိ အသုံးျပဳၿပီး ဒီအဖြဲ႔ဟာ ေဒသခံ အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြ၊ မိန္းမရွာ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ရႈေထာင့္ကေန လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး လက္လွမ္းမီႏုိင္၊ ပညာေပးႏုိင္တဲ့ လူဦးေရကုိ တုိးပြားလာေစခဲ့တယ္။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကုိ (စပိန္ဘာသာနဲ႔)၊ indignacion.org.mx မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္တယ္။