ရုပ္ပုံဆုိင္ရာ ကိရိယာမ်ား

ရုပ္ပုံေတြကုိ ဖန္တီးတဲ့တခါ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစဖုိ႔ ေအာက္ေဖၚျပပါ ကိရိယာေတြကုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ ေနရာေတြနဲ႔ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကုိ ကၽြန္္ပ္တုိ႔ ထည့္သြင္းေပးထားတယ္။
 
Flickr - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဓါတ္ပုံေတြကုိ သိမ္းဆည္းႏုိင္ၿပီး ေ၀မွ်ႏုိင္တဲ့ လူသုံးမ်ားတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခု ျဖစ္တယ္။ တျခား သုံးစြဲသူေတြက တင္ထားတဲ့ သန္းခ်ီတဲ့ ဓါတ္ပုံေတြထဲမွာ သင္ ခ်င္တဲ့ ပုံကုိ ရွာေဖြႏုိင္ၿပီး အကယ္လုိ႔ သူတုိ႔က open content license လုိ႔ေခၚတဲ့ ပြင့္လင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာ လုိင္စင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ က်င့္သုံးထားတယ္ ဆုိရင္၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ဓါတ္ပုံေတြကုိ သင့္ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ ပရုိဂ်က္ေတြထဲမွာ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။

GIMP - Adobe Photoshop လုိပဲ ဓါတ္ပုံ ျပန္ျပင္တာတုိ႔၊ ရုပ္ပုံ ဖန္တီးတာတုိ႔၊ ရုပ္ပုံ ေရးဆြဲတာတုိ႔ လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ ရုပ္ပုံ တည္းျဖတ္ေရး ေဆာ့ဗ္၀ဲ ျဖစ္တယ္။ သူ႔ကုိ ဘာသာစကား မ်ိဳးစုံနဲ႔၊ operating systems အမ်ားစု အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။