ဗြီဒီယုိ လုံၿခံဳေရး

 

ဗြီဒီယုိ ဆုိတာ ရပုိင္ခြင့္နဲ႔ ဆုိင္တဲ့ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈေတြအတြက္ အစြမ္းထက္တဲ့ ကိရိယာတခု ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ႀကီးမားတဲ့ အႏၱရာယ္ေတြကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္တယ္။ အထိခိုက္မခံတဲ့ ဗြီဒီယုိ ပရုိဂ်က္ တခုခုကုိ စတင္ မလုပ္ေဆာင္ခင္၊ သင့္ရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္နဲ႔ သင့္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ၊ အရင္းအျမစ္ေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကုိ ထည့္တြက္စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မဲ့ အႏၱရာယ္ေတြကုိ သတိထားၿပီး လူတုိင္း ပါ၀င္လာေအာင္ အႏၱရာယ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းေစတဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားထားပါ။

အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကုိ ေလ့လာၿပီး သင့္ရဲ႕ အုပ္စုတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးပါ၊ အဲဒီအေၾကာင္းကုိ လူ႔အခြင့္အေရး သတင္း မွတ္တမ္းေတြ အေၾကာင္း လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းၾကတဲ့ သူေတြ (သုိ႔) ရုပ္ရွင္ရုိက္ကူးလာၾကတဲ့ လူေတြဆီ ေျပာျပပါ။ အကယ္လုိ႔ သံသယ ရွိတယ္ရင္၊ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ေတြနဲ႔ စကားေျပာပါ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီးတဲ့ အလုပ္ကုိ အတူတူ လုပ္ေဆာင္ၾကပါ။ ဘယ္လုိ အေျခအေနမ်ိဳးမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ယုံၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ ရွင္းလင္းတဲ့ ဆက္သြယ္ စကားေျပာမႈနဲ႔ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္တတ္မႈဟာ ဘယ္အရာနဲ႔မွ အစားထုိးလုိ႔ မရဘူး။

အကယ္လုိ႔ အထိခိုက္မခံတဲ့ ျပႆနာေတြ အေၾကာင္းကုိ သင္ ေရးသားေနတယ္ ဆုိရင္ (သုိ႔) လုံၿခဳံေရး တင္းက်ပ္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္တခုခုမွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနတယ္ ဆုိရင္၊ သင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမဲ့ အဓိက အခ်က္အလက္ တခ်ိဳ႕ကို ဒီအခန္းထဲမွာ ေဖၚျပထားတယ္။

ပထမ စည္းကမ္း - ဒုကၡမေပးပါနဲ႔
 

အႏၱရာယ္ေတြကုိ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ေပးတဲ့ ပထမဆုံး ေမးခြန္းေတြကေတာ့ -
 • ဘယ္လုိ လက္တုံ႔ျပန္မႈမ်ိဳးကုိ သင္ (သုိ႔) တျခားသူေတြက ရင္ဆုိင္ႏုိင္သလဲ။ အဲဒီ အႏၱရာယ္ကုိ ရင္ဆုိင္သင့္သလား။
 • သင္ သုံးစြဲတဲ့ နည္းလမ္းေတြက ျပန္လည္ အႏၱရာယ္ ေပးႏုိင္မလား၊ သင့္ရဲ႕ ေထာက္ခံလႈပ္ရွားမႈ ပန္းတုိင္ေတြကုိ မေရာက္ႏုိင္ေအာင္ အတားအဆီး ျဖစ္ေစမလား။
 • ဗြီဒီယုိကုိ ဒီခ်ိန္မွာ ရုိက္ကူးရင္ တျခား လူေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈ ရွိၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ေစမလား။
 • ပါ၀င္လာတဲ့ လူတုိင္းက သူတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ့ အႏၱရာယ္ကုိ သတိထားမိၾကသလား။ ရုပ္ရွင္ကား မရုိက္ခင္ ဒီလူေတြနဲ႔ ဘယ္လုိ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြကုိ ျပဳလုပ္ထားရမလဲ။
 • ေဒသတြင္း၊ နယ္ေျမတြင္း (သုိ႔) ႏုိင္ငံတကာ အႏွံ႔အျပားမွာ ျပသတဲ့ ရုပ္ရွင္ေတြမွာ ပါ၀င္ၾကတဲ့ လူေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရး အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိ ေလ့လာမႈမ်ိဳးကုိ ျပဳလုပ္ရမလဲ။
 • ေနရာေဒသ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ရုပ္ရွင္ ရုိက္ကူးႏုိင္ဖုိ႔ ဘယ္လုိ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ ရယူဖုိ႔ လုိအပ္သလဲ။
 • ဗြီဒီယုိဟာ သင္လုိအပ္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ရယူ၊ ေ၀မွ်ေပးႏုိင္တဲ့ (အသံ၊ စာသားေတြထက္ စာရင္) အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္း ဟုတ္ပါသလား။

ၾကိဳတင္ အစီအစဥ္လုပ္ပါ
 

အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ေတြမွာ ရုပ္ရွင္ ရုိက္ကူးဖုိ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ခ်မွတ္တဲ့အခါ အႏၱရာယ္ ဆန္းစစ္မႈက္ုိ ထည့္သြင္းရမွာ ျဖစ္တယ္။ အႏၱရာယ္ေတြဟာ ရုိက္ကူးေနတဲ့အခ်ိန္၊ ျဖန္႔ျဖဴးေနတဲ့အခ်ိန္ (သုိ႔) ေနာက္ပုိင္း အခ်ိန္ေတြမွာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ၿပီး၊ ေအာက္က အခ်က္ေတြလည္း ပါ၀င္ႏုိင္တယ္ -
 • ပါ၀င္တဲ့ လူအားလုံးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္တယ္ (သုိ႔) အၾကမ္းဖက္လာႏုိင္တယ္။
 • တိတ္တဆိတ္ (သုိ႔) တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရပဲ ရုိက္ကူးေနတာေတြ ေပါက္ၾကားသြားႏုိင္တယ္။
 • ရုပ္ရွင္ရုိက္ေနတဲ့ လူေတြ၊ ရုိက္ကြင္းထဲမွာ ပါတဲ့သူေတြ (သုိ႔) ရုပ္ရွင္ကားကုိ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေနတဲ့ သူေတြကုိ ထိန္းသိမ္းတာ/ ဖမ္းဆီးတာ/ ျပန္ေပးဆြဲခံရတာတုိ႔ လုပ္လာႏုိင္တယ္။
 • လုံၿခဳံေရး အစီအစဥ္ေတြ လုပ္မထားရင္ သတင္း အခ်က္အလက္နဲ႔ ပစၥည္းကိရိယာကုိ လုံလုံၿခဳံၿခံဳ သိမ္းထားဖုိ႔ လုိတယ္။
 • လူေတြက သေဘာတူညီမႈ လုပ္လာတဲ့အခါ သူတုိ႔ ရင္ဆုိင္ ေတြ႔ႀကဳံလာႏုိင္တဲ့ အႏၱရာယ္ေတြကုိ သတိမထားမိၾကဘူး (သုိ႔) ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္တတ္ၾကတယ္။

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရမဲ့ အတုိင္းအတာမ်ား

 • အစီအစဥ္ ေရးဆြဲတဲ့အခါ ျဖစ္ျဖစ္၊ သုေတသနျပဳတဲ့အခါ ျဖစ္ျဖစ္၊ ရုပ္ရွင္ ရုိက္ကူးတဲ့အခါ ျဖစ္ျဖစ္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ လူေတြ ပါ၀င္လာေစဖုိ႔ ဂရုစုိက္ပါ။
 • သေဘာတူညီခ်က္မွာ ရွင္းလင္းတဲ့ မွတ္တမ္းေတြ ထားရွိပါ (ေနာက္အခန္းကုိ ဖတ္ရႈပါ)
 • အကယ္လုိ႔ လုိအပ္တယ္ ဆုိရင္ သင့္ေတာ္ၿပီး၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပစၥည္းကိရိယာကုိ အသုံးျပဳပါ။
 • ကုိယ္ေရးကုိယ္တာနဲ႔ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကုိ ဂရုစုိက္ပါ။
 • စကားေျပာဆက္သြယ္ေရး အစီအစဥ္ေတြကုိ ရုပ္ရွင္ မရုိက္ကူးခင္၊ ရုိက္ကူးေနစဥ္နဲ႔ ရုိက္ကူးၿပီးတဲ့အခ်ိန္ အတြက္ အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ထားပါ။
 • ရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူးေနတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ ရုိက္ကူးၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ၊ သင္နဲ႔ ပါ၀င္လာတဲ့ လူေတြအတြက္ အေရးေပၚ အစီအမံေတြကို ျပဳလုပ္ထားပါ။
 • အေရးေပၚ ထြက္ေပါက္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထားရွိပါ။

သေဘာတူညီခ်က္
 

ျဖစ္ႏုိင္ရင္၊ ဗြီဒီယုိ ထုတ္လုပ္သူေတြဟာ ရုပ္ရွင္ကာ တကားအတြက္ ပါ၀င္လာၾကမဲ့ လူေတြနဲ႔  လြတ္လပ္ၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ႀကိဳတင္ လုပ္ေဆာင္ထားရမယ္။

လူ႔အခြင့္အေရးသမား (သုိ႔) လူမႈေရး တရားမွ်တမႈနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ရုပ္ရွင္ ရုိက္ကူးသူ တဦးတေယာက္ အေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ အဆင့္ သုံးဆင့္ ပါတဲ့ - စာရြတ္ေပၚ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ ကင္မရာ ရုိက္ကူးေရး ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ရွင္းလင္းတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ စဥ္းစားထားရမယ္။

စာရြတ္ေပၚက သေဘာတူညီခ်က္ ျဖည့္စြတ္ပုံစံ တခုဟာ TV channels ေတြမွာ သုံးတဲ့ တရား၀င္ စာရြတ္စာတမ္းနဲ႔ ဆင္တူတယ္၊ ဒါေပမဲ့ တရား၀င္ ရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ျဖစ္တယ္။ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဒီ ျဖည့္စြတ္ပုံစံေတြဟာ စာတတ္ကၽြမ္းမႈ သိပ္မရွိတဲ့ သူေတြ (သုိ႔) ေရးသားထားတဲ့ ဘာသာစကား အမ်ိဳးအစားအေပၚ မူတည္ၿပီး အခက္အခဲ ရွိႏုိင္တယ္။

ကင္မရာ ရုိက္ကူးေရး ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး၊ ရုပ္ရွင္ အရုိက္ခံရမဲ့ သူေတြဟာ ပရုိဂ်က္ထဲမွာ သူတုိ႔ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရမဲ့ အခန္းက႑ေတြကုိ အေသးစိတ္ ရွင္းျပၿပီးတဲ့အခါမွ လက္ေတြ႔ ရုပ္ရွင္ အရုိက္ခံၾကတာ ျဖစ္တယ္၊ ကင္မရာ ရုိက္ကူးတဲ့အခါ ေဖၚျပထားတဲ့ သူေတြရဲ႕ အမည္နဲ႔ပါတ္သက္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ရုပ္ရွင္ကားကုိ ေနာက္ဆုံး တည္းျဖတ္တဲ့အခါ အသုံးျပဳေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။

ရွင္းလင္းတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ထဲမွာ ႀကဳံေတြ႔လာႏုိင္တဲ့ အႏၱရာယ္ေတြ ျဖစ္ျဖစ္၊ ရုပ္ရွင္ ရုိက္ကူးတဲ့ ေနရာကေန ရရွိလာမဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကုိ ျဖစ္ျဖစ္ ထည့္သြင္းထားၿပီး၊ အႏၱရာယ္ကုိ လက္ခံႏုိင္ (သုိ႔) မခံႏုိင္ ဆုိတဲ့ အဆင့္ေတြကုိ သတ္မွတ္ပါ။ အဲဒါေတြကုိ လက္ခံမွသာ အေကာင္အထည္ ေဖၚလုိ႔ ရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြထဲမွာ အကယ္လုိ႔ ေနာက္ေနာင္မွာ အႏၱရာယ္ အဆင့္ တုိးလာခဲ့ရင္ ရုပ္ရွင္ကား ထုတ္လုပ္တဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရုပ္သိမ္းႏုိင္တဲ့ အဆင့္အထိ ပါ၀င္လာႏုိင္တယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အႏၱရာယ္ေတြ၊ အက်ိဳးရလဒ္ေတြ၊ ရွင္းလင္းတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ ကင္မရာ ေနာက္ကြယ္မွာ ေဆြးေႏြးေလ့ ရွိၾကတယ္။
 

အမည္၀ွက္ထားမႈကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း
 

တခါတေလ လူေတြဟာ တျခားလူေတြ မမွတ္မိႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးနဲ႔ ဗြီဒီယုိ ရုိက္ကူးခ်င္ၾကတယ္။ ရုပ္ရွင္ထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ လူေတြရဲ႕ အေထာက္အထားကုိ ရုပ္ဖ်က္ႏုိင္ေပးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္း အမ်ားႀကီး ရွိတယ္၊ အားလုံးဟာ တပုံစံထဲေတာ့ မဟုတ္ၾကဘူး -
 • သူတုိ႔ရဲ႕ မ်က္ႏွာကုိ ျမင္ႏုိင္တယ္
 • သူတုိ႔ရဲ႕ နာမည္ကုိ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ (သုိ႔) ဖန္သားျပင္ေပၚမွာ ျမင္ေနရတယ္
 • သူတုိ႔ရဲ႕ အ၀တ္အစားဟာ ထူးျခားေနတယ္
 • သူတုိ႔ရဲ႕ အသံကုိ မွတ္မိႏုိင္တယ္
 • မွတ္မိႏုိင္တဲ့ ေနရာေတြ၊ တည္ေနရာေတြ (သုိ႔) လူေတြကုိ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိေနၾကတယ္
 • သူတုိ႔ကုိ ခင္မင္ ရင္းႏွီးတဲ့ ကုမၸဏီ လူေတြက ျမင္ေတြ႔သြားႏုိင္တယ္


အေၾကာင္းအရာ တခုခုနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့  အေထာက္အထားကုိ ရုပ္ရွင္ ရုိက္ကူးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ တည္းျဖတ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ ေဖ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္တယ္။

တည္းျဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သင္ေရြးႏုိင္တဲ့ options ေတြကေတာ့ -

 • ဒစ္ဂ်စ္တယ္ effect တခုခုကုိ သုံးၿပီး မ်က္ႏွာ တခုလုံး (သုိ႔) တျခား ထင္ရွားတဲ့ အမွတ္အသားေတြကုိ ဖ်က္တာျဖစ္ျဖစ္၊ (သုိ႔) မ်က္လုံးေနရာမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဘားတန္းေလးနဲ႔ တားထားတာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ႏုိင္တယ္။
 • အနီးျမင္ကြင္း၊ ေနာက္ခံ (သုိ႔) ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခံရသူရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ အမွတ္အသားေတြ (ဥပမာ - အက်ႌေပၚက အမွတ္တံဆိပ္) ကုိ ေမွးမွိန္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္တယ္။
 • အသံကုိ တည္းျဖတ္ၿပီး လူေတြနဲ႔ ေနရာေဒသအမည္ေတြကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္တယ္။
 • အသံေတြကုိ မမွတ္မိႏုိင္ေအာင္ ပုံပ်က္ထားႏုိင္တယ္။
 • အသံ track တခုကုိပဲ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။
 • မွတ္မိႏုိင္တဲ့ မ်က္နွာေတြ (သုိ႔) အဂၤါ အစိတ္အပုိင္း တခုခုကုိ မေဖၚျပပဲ ထားလုိ႔ရတယ္၊ ဥပမာ ႀကီးမားတဲ့ ဆံပင္ေတြ၊ ဒါေပမဲ့ တျခား ရုိက္ခ်က္ေတြ၊ လက္ေတြ (သုိ႔) မမွတ္မိႏုိင္တဲ့ ေနရာေဒသ (ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခံရတဲ့သူကုိ အေ၀းကေန ရုိက္ကူးတဲ့ ပုံစံ) ကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားတဲ့ အသံ track တခုနဲ႔ တြဲဖက္ၿပီး ထည့္သြင္း အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။


အမ်ားအားျဖင့္ အကယ္လုိ႔ ကြင္းျပင္ထဲက ရုပ္ပုံကုိပဲ အဓိကထားၿပီး ရုိက္ကူးတာ မဟုတ္ရင္ ရုပ္ရွင္ကားအတြက္ သင္ ရုိက္ယူႏုိင္တဲ့ options ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ရုပ္ရွင္ တည္းျဖတ္ခန္းထဲမွာ (အကယ္လုိ႔ တည္းျဖတ္မယ္ဆုိရင္) ျပန္ျပင္လုိ႔ ရတယ္။ ဒါေပမဲ့၊ လုံၿခဳံေရးဟာ သင့္အတြက္ အၿမဲတမ္း အထူး ဦးစားေပး ျဖစ္ေနရမယ္။ တကယ္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ မူရင္း ပစၥည္းကိရိယာေတြဟာ ရုပ္ရွင္ ရုိ္က္ကူးတဲ့ ေနရာကေန အျပန္လမ္းမွာ ျဖစ္ျဖစ္ (သုိ႔) archive လုပ္ထားတဲ့ ေနရာတခုခုကုိ ျဖစ္ျဖစ္၊ အသိမ္းဆည္း ခံရႏုိင္တယ္ အေျခအေနမွာ ရွိတယ္ ဆုိရင္၊ သင္ ရုိက္ကူးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ သင့္ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ မသိမသာေလး ဖုံးကြယ္ထားတာ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္၊ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ပါတ္သက္တာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေနာက္ဆုံး တည္းျဖတ္မဲ့ ဗြီဒီယုိ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကင္မရာေပၚမွာ ထင္ရွား ေပၚလြင္ေနတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစသင့္ဘူး။

ရုပ္ရွင္ ရုိက္ကူးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တစုံတေယာက္ရဲ႕ အေထာက္အထားကုိ ေဖ်ာက္ထားႏုိင္တဲ့ အၾကံအဉာဏ္ တခ်ိဳ႕ ကေတာ့ -

 • အဲဒါ ပုဂၢဳိလ္ရဲ႕ နာမည္နဲ႔ ေနရာ အတိအက်ကုိ မေဖၚျပမိဖုိ႔ ေျပာထားပါ။
 • သူတုိ႔ကုိ ထူးျခားတဲ့ အ၀တ္အစားေတြ ေပးမ၀တ္ဖို႔ ေျပာထားပါ။
 • အဲဒီပုဂၢဳိလ္ရဲ႕ ရုပ္ပုံလႊာကုိ ပုံရိပ္မည္းအျဖစ္ ေျပာင္းသြားေအာင္ အားေကာင္းတဲ့ ေနာက္ခံ အလင္းကုိ ထြန္းထားပါ၊ ကင္မရာကုိ မ်က္ႏွာမူတာ ျဖစ္ျဖစ္ (သုိ႔) ေဘးတုိက္ပုံျဖစ္ျဖစ္ ေနလုိ႔ ရတယ္။
 • အဲဒီ ပုဂၢဳိလ္ရဲ႕ မ်က္နွာကုိ သတိမထားမိေအာင္ ရုပ္ရွင္ကားရဲ႕ ဗဟုိခ်က္ကုိ တျမင္သက္သက္ လႊဲထားပါ။
 • အဲဒီ ပုဂၢဳိလ္ရဲ႕ မ်က္ႏွာကုိ အလင္းမထုိးမိေစနဲ႔။
 • သူတုိ႔ရဲ႕ မ်က္ႏွာကုိ မရုိက္ကူးပဲ သူတုိ႔ရဲ႕ လက္ေတြ (သုိ႔) တျခား ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပုိင္းကုိ ရုိက္ကူးပါ။
 • သူတုိ႔ရဲ႕ မ်က္ႏွာကုိ မျမင္ရေအာင္ ေနာက္ေက်ာဖက္ကေန ရုိက္ကူးပါ။
 • သူတုိ႔ရဲ႕ မ်က္လုံးေတြကုိ ဦးထုပ္နဲ႔ ကြယ္ထားၿပီး ရုိက္ကူးပါ (မ်က္လုံးေတြဟာ မ်က္ႏွာေပၚက အထင္ရွင္းဆုံး အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္တယ္)။

ဗြီဒီယုိ တိပ္ေခြမ်ားကုိ ဂရုတစုိက္ ကုိင္တြယ္ျခင္း

 • ရုိက္ကူးထားတဲ့ ေကာ္ပီေတြအားလုံး ဘယ္မွာ သိမ္းထားတယ္ ဆုိတာ သိထားပါ၊ မေတာ္လုိ႔ ေပ်ာက္သြားခဲ့ရင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးမွတ္ထားပါ။
 • သတိထားမိႏုိင္တဲ့ ဗြီဒီယို အပိုင္းအစကုိ ဖ်က္ဆီးလုိက္ပါ။
 • စာတမ္းေတြထဲမွာ အေထာက္အထားေတြ မက်န္ရစ္ေအာင္ သတိထားပါ။
 • ေရးထားတဲ့ မွတ္စုေတြနဲ႔ မွတ္တမ္းေတြကုိ တိပ္ေခြေတြနဲ႔ ရွာရလြယ္ေအာင္ ခြဲထားပါ။
 • ရုပ္ရွင္ကား အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ ပုံစံကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးမွတ္ထားပါ၊ ဥပမာ အားျဖင့္၊ အေထာက္အထား အတြက္ သုံးဖုိ႔ (သုိ႔) သီးသန္႔ ျပသမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔။
 • အေရးႀကီးတဲ့ ပစၥည္း ေကာ္ပီေတြကုိ အရန္ဖုိင္ (back-up) လုပ္ထားၿပီး လုံၿခဳံတဲ့ တေနရာရာမွာ သိမ္းထားပါ (အပူခ်ိန္-ထိန္းညွိထားတဲ့ archive ထားတဲ့ ေနရာတခုခု)။

ဗြီဒီယုိ ဇတ္လမ္းကုိ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့ ပုံစံ

 • ပါ၀င္ေနတဲ့ လူေတြနဲ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း စကားေျပာပါ။
 • ရုပ္ရွင္ ရုိက္ကူးတဲ့အခ်ိန္မွာ အာရုံစူးစုိက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ပါ။
 • က်င့္၀တ္ေတြကုိ ျပင္ဆင္ပါ - ၀ိုင္းဖြဲ႔ၿပီး အုံၾကြတာမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ပါ။
 • ဆန္႔က်င္ဖက္ အေနအထား၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၊ ဖိအားေပးမႈေတြကေန ျဖစ္ေပၚလာမဲ့ အႏၱရာယ္ေတြကုိ သတိထားပါ။
 • စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျခယ္လွယ္မႈ၊ ခ်ဲ႕ကားလြန္းတာမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ပါ။
 • အၾကမ္းဖက္ ပုံရိပ္ေတြရဲ႕ သက္ေရာက္မႈကုိ လက္ခံပါ။
 • ပရိသတ္၊ ရုိက္ကြင္းနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေလးစားပါ။
 • ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးသူေတြ (သုိ႔) အရုိက္ခံရတဲ့ သူေတြရဲ႕ ပါ၀င္ပံ့ပုိးမႈ အက်ိဳးဆက္ကုိ စဥ္းစားပါ။
 • ဒုတိယအဆင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာေတြကုိ သတိထားပါ။

စနစ္တက် သုံးစြဲနည္း
 

ဗြီဒီယုိ အားလုံးကုိ ပရိသတ္ေတြဆီ တခါထဲ အကုန္လုံး ျပသဖို႔ မသင့္ေတာ္ဘူး။ တကယ္လုိ႔ ဗြီဒီယုိ တခုခုမွာ ရက္စက္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အႏွိမ္ခံရမႈ (သုိ႔) တျခား အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ အသားေပးထားတယ္ ဆုိရင္၊ အဲဒီ ဗြီဒီယုိကုိ မျပခင္ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ကုိ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးပါ။ အဲဒီလုိ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးကုိ လူထုဆီ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျဖန္႔ျဖဴးတာထက္ တရားရုံး တခုခုမွာ အေထာက္အထား အေနနဲ႔ အသုံးျပဳတာ ပုိသင့္ေတာ္တယ္။

အဲဒီ ဗြီဒီယုိကုိ ၾကည့္ရႈလာမဲ့ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ စဥ္းစားၾကည့္ပါ၊ အဲဒီကေန သူတုိ႔ ဘာလုိ လက္ေတြ႔ အသုံးခ်လာမလဲ၊ ဥပမာ အားျဖင့္၊ လုံၿခဳံေရး အဖြဲ႔၀င္ေတြက လူတဦးတေယာက္ကုိ ဖမ္းဆီးဖုိ႔ (သုိ႔) ႏွိပ္စက္ဖုိ႔ ေဖၚထုတ္ သိရွိလာမလား။ အဲဒီ ဗြီဒီယုိကုိ အသုံးျပဳၿပီး လူမ်ိဳးစုတစုက တျခားလူမ်ိဳးစုကုိ လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း ျပႆနာ ဖန္တီးေအာင္ လြဲမွား အသုံးျပဳႏုိင္သလား။ အကယ္လုိ႔ ဗြီဒီယုိထဲက လူတေယာက္ေယာက္ဟာ မတရား ဖိႏွိပ္ခံေနရရင္၊ အဲဒါကုိ ျပသတဲ့အတြက္ ဓါးစာခံ ျဖစ္သြားမလား။
 

ရုပ္ရွင္ ရုိက္ကူးေရး သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ေမးခြန္းမ်ား -

ရုပ္ရွင္ ရုိက္ကူးေရး သေဘာတူညီခ်က္ထဲမွာ အေျဖေပးရမဲ့ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းေတြ ပါ၀င္ႏုိင္တယ္ -

- သင့္ရဲ႕ အမည္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမဲ့ ေန႔စြဲကုိ ေဖၚျပပါ။

- ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာလုပ္ေနတယ္ဆုိတာ သင္ နားလည္သေဘာေပါက္ပါသလား။

- ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားလည္းႏုိင္ေအာင္ ကုိယ္ပုိင္ စကားနဲ႔ ရွင္းျပပါ။

- သင့္ရဲ႕ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္ကုိ ဗြီဒီယုိနဲ႔တကြ (ပရင့္ထုတ္ခ်က္၊ ဓါတ္ပုံေတြနဲ႔ အင္တာနက္ အပါအ၀င္၊ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ မီဒီယာပုံစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ) ဒီပရုိဂ်က္ထဲမွာ ထည့္သြင္းထားတာကုိ သေဘာတူသလား။

- လူေတြ အားလုံးက ေနာက္ဆုံးထြက္လုိက္တဲ့ ဗြီဒီယုိကုိ ၾကည့္ရႈၾကမယ္လုိ႔ ယူဆသလား။

- ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေပးသြားတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ အသုံးျပဳတဲ့ေနရာမွာ၊ (သုိ႔) အဲဒီ ဗြီဒီယုိကုိပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္ပုံစံနဲ႔ အသုံးျပဳရမယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး သတိထားရမဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရွိသလား။

- ရုပ္ရွင္ရုိက္ကူးေနစဥ္ ဘယ္အခ်ိန္မဆုိ ေမးခြန္းေတြ ေမးဖုိ႔၊ ခဏရပ္နားဖုိ႔ (သုိ႔) အားလုံးကုိ ရုပ္သိမ္းဖုိ႔ ရပ္နားလုိ႔ ရတယ္ ဆုိတာ သင္ သိရွိသလား။


 

လုံျခဳံေရး၊ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ ေလ့လာလုိရင္၊

Tactical Technology Collective Wiki  ရဲ႕ လုံၿခဳံေရး အခန္းမွာ ဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္တယ္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ လုံၿခဳံေအာင္ သိမ္းဆည္းတဲ့ အေၾကာင္းကုိ လုံၿခဳံေရး-ေသတၱာထဲမွာ ဖတ္ရႈ ေလ့လာႏုိင္တယ္။

စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာေတြမွာ သာမကပဲ၊ ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္ပမွာ ျဖစ္ျဖစ္ အႏၱရာယ္ရွိေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ေတြမွာ ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳး အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ သတင္းေထာက္ေတြ၊ ရုပ္ရွင္ ရုိက္ကူးသူေတြနဲ႔၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူေတြကုိ ေတြ႔ဆုံပါ၊ ေနာက္ၿပီး WITNESS မွာ ရွိတဲ့  ဗြီဒီယုိ ရုိက္ကူးမႈ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး အသုံး၀င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ ေလ့လာပါ။

WITNESS ထဲက ဗြီဒီယုိ 'ရုိက္ကူးျခင္း မျပဳခင္' အေၾကာင္းကုိ ၾကည့္ရႈပါ