ကိရိယာမ်ားကို စတင္ သုံးစြဲျခင္း


 
Audacity

Audacity ဟာ အခမဲ့ၿပီး သုံးစြဲရလြယ္ကူတဲ့ အသံ တည္းျဖတ္ ကိရိယာ၊ အသံဖမ္း ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။

 

 

Avidemux

Avidemux ဟာ DVD ဗြီဒီယုိ ဖုိင္ေတြကုိ ဖန္တီးၿပီး စာတန္းထုိးေတြကုိ ထည့္သြင္းႏုိင္တဲ့ ပြင့္လင္းတဲ့ အရင္းအျမစ္ ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။

 

 

Drupal

Drupal ကုိ အသုံးျပဳၿပီး သုံးစြဲသူ လူတဦးတေယာက္ (သုိ႔) လူအစုအဖြဲ႔ တခုခုက ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ အေၾကာင္းအရာ မိ်ဳးစုံကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္၊ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ၿပီး စုစည္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္။

 

 

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox ေခၚ ေမာ္ဇီလာ မီးလွ်ံေျမေခြးကုိ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက အေကာင္းဆုံး အင္တာနက္ browser အျဖစ္ မွတ္ယူၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ သူ႔မွာ ပါတဲ့ လုံၿခံဳေရး features ေတြ၊ ကမၻာတ၀ုမ္းက ပရုိဂရမ္ ေရးသားသူေတြရဲ႕ ပါ၀င္မႈနဲ႔ တုိးခ်ဲ႕ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ add-ons အမ်ားအျပားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။

 

GIMP

Gimp Adobe Photoshop လုိပဲ ဓါတ္ပုံ ျပန္ျပင္တာ၊ ရုပ္ပုံ ဖန္တီးတာ၊ ပုံေရးဆြဲတာေတြ လုပႏုိင္တဲ့ ရုပ္ပုံ တည္းျဖတ္ေရး ေဆာ့ဗ္၀ဲ ျဖစ္တယ္။ သူ႔ကုိ ဘာသာစကား မ်ိဳးစုံနဲ႔၊ operating systems အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။

 

 

Inkscape

Inkscape ကုိ အမွတ္တံဆိပ္ေတြနဲ႔ သရုပ္ေဖၚပုံေတြ ဖန္တီးရာမွာ အစြမ္းထက္ၿပီး သုံးစြဲဖုိ႔ အဆင္ေျပတဲ့ ပုံဆြဲကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။ သူဟာ Adobe Illustrator နဲ႔ ဆင္တူၿပီး operating systems အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တယ္။ သူ႔အထဲမွာ စာစီစာရုိက္တဲ့ ကိရိယာ၊ စာရင္းတြက္ခ်က္တဲ့ ကိရိယာ၊ စလုိက္ရႈိးလုပ္တဲ့ ကိရိယာနဲ႔၊ ပုံဆြဲ ပရုိဂရမ္ ပါရွိတယ္။

 

Joomla

Joomla ဟာ လူေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ဖန္တီးႏုိင္၊ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္၊ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ေအာင္ စီမံ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။

 

 

Jubler

Jubler ဟာ စာတန္းထုိးေတြကုိ တည္းျဖတ္ေပးတဲ့ ပြင့္လင္းတဲ့ အရင္းအျမစ္ ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။ သူ႔ကုိ စာတန္းထုိး အသစ္ေတြကုိ ဖန္တီးတဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲ တခု အေနနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ (သုိ႔) ရွိထားၿပီးသား စာတန္းေတြကုိ ျပဳျပင္တာ၊ ေျပာင္းလဲတာ၊ ျပင္ဆင္တာ၊ မြမ္းမံတာေတြ လုပ္ေပးတဲ့ ကိရိယာအျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။

 

KompoZer

KompoZer ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္၊ ဖန္တီးႏုိင္တယ္။ သူဟာ Dreamweaver (သုိ႔) FrontPage တုိ႔နဲ႔ ဆင္တူတယ္။ KompoZer ဟာ WYSIWYG ျဖစ္ၿပီး ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ တည္းျဖတ္ေပးႏုိင္တယ္၊ word processor ထဲမွာ စာစီစာရုိက္ ေနသလုိ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ အလြယ္တကူ တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္။

 

 

Miro

Miro ကုိ သုံးၿပီး ဗြီဒီယုိေတြ ၾကည့္ရႈႏုိင္တယ္။ vodcasts မွာ စာရင္းသြင္းႏုိင္တဲ့ browser တခု ျဖစ္တယ္ - ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ ဗြီဒီယုိ၊ ဗြီဒီယုိ RSS feeds ေတြထဲမွာ ထည့္သြင္းၿပီး၊ ဗြီဒီယုိ တကားၿပီး တကားကုိ ဖန္သားျပင္ အျပည့္နဲ႔ ၾကည့္ရႈႏုိင္တယ္။

 

 

Open Office

OpenOffice.org ဟာ Microsoft Office အပါအ၀င္၊ ဖုိင္ formats အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ၿပီး၊ Windows, Linux နဲ႔ Mac OS X တုိ႔မွာ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ သူဟာ စာမ်က္ႏွာ layout လုပ္တဲ့ ပရုိဂရမ္ တခု ျဖစ္ၿပီး သတင္းလႊာေတြ၊ ထုတ္ျပန္ ေၾကာ္ျငာခ်က္ေတြ၊ လက္စြဲေတြ၊ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္ေတြ (သုိ႔) စာသားနဲ႔ ရုပ္ပုံ layout လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ တျခား ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရး ပစၥည္းေတြကုိ ဖန္တီးႏုိင္တယ္။

 

Scribus

Scribus ဟာ စာမ်က္ႏွာ layout လုပ္တဲ့ ပရုိဂရမ္ ျဖစ္ၿပီး သတင္းလႊာေတြ၊ ထုတ္ျပန္ ေၾကာ္ျငာခ်က္ေတြ၊ လက္စြဲစာအုပ္ေတြ၊ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္ေတြ (သုိ႔) စာသားနဲ႔ ရုပ္ပုံ  layout လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ တျခား ပုံႏွိပ္ ပစၥည္းေတြကုိ ဖန္တီးႏုိင္တယ္။

 

Songbird

Songbird ဟာ ေတးဂီတ ဖုိင္ေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲတာ၊ podcasts မွာ မွတ္ပုံတင္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ့ မီဒီယာ ဖြင့္စက္ တခု ျဖစ္တယ္။ သူဟာ iTunes လုိပဲ playlists ေတြ ဖန္တီးႏုိင္တယ္။ Songbird ဟာ Firefox web browser ေပၚမွာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ တခုတည္းေသာ မီဒီယာ ဖြင့္စက္ ျဖစ္ၿပီး၊ အင္တာနက္ ၾကည့္ရႈဖုိ႔ အသုံးျပဳႏိုင္တယ္၊ အသံဖုိင္ေတြကုိ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ႏုိင္တယ္။

 

SPIP

SPIP ဟာ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ ထုတ္ျပန္ေပးတဲ့ နည္းစနစ္ တခု ျဖစ္တယ္။ သူ႔ကုိ သုံးစဲြတဲ့ သူေတြဟာ အြန္လုိင္းမွာ အတူတကြ ပူးေပါင္း အလုပ္လုပ္ႏုိင္ၾကတယ္၊ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚက အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ဖန္တီးႏုိင္တယ္၊ တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္။

 

VLC

Video Lan Client (VLC) ဟာ DVDs နဲ႔ VCDs အပါအ၀င္၊ format အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ဖတ္ႏုိင္တဲ့ အသံ/ဗြီဒီယုိ ဖြင့္စက္ တခု ျဖစ္တယ္။ သူ႔ကုိ CDs နဲ႔ DVDs ေတြကုိ rip လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဗြီဒီယုိကုိ encode လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ အသံနဲ႔ ဗြီဒီယုိ streams ေတြကုိ ဆက္သြယ္တဲ့ ေနရာမွာ ျဖစ္ျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။

 

Wordpress

Wordpress ဟာ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုခုကုိ ထုတ္ျပန္တဲ့အခါ၊ ထိန္းသိမ္းတဲ့အခါ လြယ္ကူေစၿပီး၊ podcasts ေတြနဲ႔ ဗြီဒီယုိကုိ ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ေနရာမွာလည္း အသုံး၀င္တယ္။ စာမ်က္ႏွာကုိ ထပ္ထည့္ႏုိင္ၿပီး အေၾကာင္းအရာေတြကုိ အလြယ္တကူ မြမ္းမံႏုိင္တယ္။ WordPress ဟာ ေရပမ္းအစားဆုံး ဘေလာ့ဂ္ တည္ေဆာက္ေရး ကိရိယာေတြထဲမွာ တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္တယ္။