သတင္းမီဒီယာ နည္းကြန္ခ်ာ

ေအာက္မွာ ေဖၚျပထားတဲ့ ကြန္ခ်ာဟာ အထက္က ေဖၚျပခဲ့တဲ့ အပုိင္းက႑ေတြကုိ အတုိခ်ဳံးထားတာ ျဖစ္ၿပီး၊ သတင္းမီဒီယာကုိ ဖန္တီးရာမွာ သင့္ရဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာထဲမွာ ထည့္သြင္းႏုိင္တဲ့ အဓိက အစိတ္အပိုင္းေတြကုိ အက်ဥ္းခ်ဳံး တင္ျပထားတယ္။
ပန္းတိုင္ကို ေဖၚျပပါ အေျခခံအားျဖင့္ သင္ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ အခ်က္ကို ေဖၚျပပါ
အဆိုျပဳခ်က္နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ထုတ္ျပန္ ေၾကာ္ျငာခ်က္ တခုကုိ ဖန္တီးပါ ျပႆနာနဲ႔ ေျဖရွင္းနည္းကုိ တိုရင္းတိုရွင္းနဲ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖၚျပပါ။
ရွင္းလင္းတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ထားရွိပါ ထက္ျမက္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ ထားရွိပါ။
ကြင္းဆင္းေလ့လာပါ သင္ သိလုိတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ေလ့လာပါ။
ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္နဲ႔ ပါ၀င္ တက္ေရာက္လာမဲ့ အစုအဖြဲ႔ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္နဲ႔ ပါ၀င္ တက္ေရာက္လာမဲ့ အစုအဖြဲ႔ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္တဲ့ ေနရာမွာ အေထာက္အကူ ေပးႏုိင္တဲ့ မဟာမိတ္ေတြ ျဖစ္ျဖစ္၊ အတုိက္အခံေတြ ျဖစ္ျဖစ္ အမႈကိစၥထဲမွာ ပါ၀င္လာတဲ့ သူေတြကုိ သိကၽြမ္းထားပါ။
သတင္းစကားကုိ အဆန္း ထြင္ပါ ရိုးရုိးေလး ျဖစ္ပါေစ၊ စြဲေဆာင္မႈ ေကာင္းပါေစ၊ အသစ္အဆန္း ျဖစ္တဲ့ သတင္းစကားမ်ိဳး ျဖစ္ပါေစ
လႈပ္ရွားမႈ ေခၚသံ ျဖစ္ပါေစ လူထုေတြ ပါ၀င္လႈပ္ရွားလာေအာင္ အားေပးပါ
မီဒီယာ အမ်ိဳးအစား၊ နည္းနာေတြနဲ႔ ပစၥည္းကိရိယာေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ ပရိသတ္နဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ မီဒီယာ အမ်ိဳးအစားကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ ေအာင္ျမင္ေစမဲ့ နည္းနာေတြ၊ ပစၥည္းကိရိယာေတြကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
လံုၿခံဳမႈနဲ႔ privacy ရွိပါေစ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ သင့္ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ လံုၿခံဳေရးကို ဂရုစိုက္ပါ၊ ပါ၀င္လႈပ္ရွားလာၾကတဲ့ လူေတြရဲ႕ အေထာက္အထားေတြကုိ အကာအကြယ္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ privacy ကုိ ေလးစားပါ။ စုေဆာင္းထားတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ လုံလံုၿခံဳၿခံဳ သိမ္းထားပါ။
အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ တခု ထားရွိပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားလာေအာင္ သင့္ရဲ႕ သတင္းမီဒီယာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပရုိဂ်က္ေတြအတြက္ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ထားပါ။
ရလဒ္နဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ တုိင္းတာပါ သင္လိုခ်င္တဲ့ ရလဒ္ေတြနဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကုိ သတ္မွတ္ပါ၊ သင့္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး တုိင္းတာလုိ႔ ရတဲ့ အညြန္းဇယားေတြကုိ ဖန္တီးပါ။
အရင္းအျမစ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ပါ သင့္ဆီမွာ ရွိထားတဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြနဲ႔ လုိအပ္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ စာရင္းျပဳစုပါ၊ အသုံးစရိတ္ အေသအခ်ာ ေရးဆြဲၿပီး လုိအပ္လာရင္ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ ရရွိမဲ့ ေနရာကုိ ရွာပါ။
မူပိုင္ခြင့္ သင့္ရဲ႕ သတင္းစကားကုိ ရပ္ေ၀းေဒသေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေအာင္ သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းကို Open content licenses လုိ႔ ေခၚတဲ့ ပြင့္လင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာ လုိင္စင္ေတြ ေအာက္မွာ မူပိုင္ခြင့္ လုပ္ထားပါ။