နည္းဗ်ဴဟာ

လူ႔အခြင့္အေရး ေထာက္ခံလႈပ္ရွားသူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ သတင္းမီဒီယာကို စာသားေတြ၊ အသံ၊ ဗြီဒီယိုနဲ႔ အင္တာနက္တို႔ကို အသုံးျပဳၿပီး ဖန္တီးဖုိ႔၊ ျဖန္႔ျဖဴးဖုိ႔ ဆုိတာ လြယ္ကူ သက္သာတဲ့ အလုပ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရး ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားသူေတြဟာ အေရးအခင္း တခုခုနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ပညာေပးလုိတဲ့အခါ၊ လူထုနဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ အသစ္ေတြကုိ ေပးလုိတဲ့အခါ၊ (သုိ႔) လူေတြ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားလာေအာင္ ႏႈိးေဆာ္တဲ့အခါ သတင္းမီဒီယာကို အသံုးျပဳႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ပိုင္ သတင္းမီဒီယာ သက္သက္က ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ေတြကို ေအာင္ျမင္ေစမယ္လုိ႔ အာမခံလုိ႔ မရႏုိင္ဘူး။ ျပဳလုပ္လုိက္တဲ့ သတင္းမီဒီယာက သင့္ရဲ႕ ေထာက္ခံလႈပ္ရွားမႈ ပန္းတိုင္ေတြကို ျပည့္မွီေစႏုိင္ဖုိ႔၊ နည္းဗ်ဴဟာဆန္တဲ့ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္တာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တယ္။

သတင္း ဆက္သြယ္ေရး - ေသတၱာထဲက ဒီအပုိင္းက႑မွာ ပါ၀င္တဲ့ အခ်က္မ်ား