မီဒီယာ ျပဳလုပ္တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာ

သင္ဟာ တသီးပုဂၢလ ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားေနတဲ့သူ ျဖစ္ေနပါေစ၊ အုပ္စုတစု (သို႔) အဖြဲ႕အစည္း တခုခုက ျဖစ္ေနပါေစ၊ ဒီအပိုင္းဟာ သတင္း မီဒီယာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ေရး (သုိ႔) ပရုိဂ်က္ တခုခုရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း တခုအေနနဲ႔ ျပဳလုပ္မဲ့ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္တဲ့ ပရုိဂ်က္ တခုကုိ ဖန္တီးရာမွာ ပါ၀င္တဲ့ အဆင့္ဆင့္ေတြကုိ ျပသသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအပိုင္းကို မစတင္ခင္၊ ေမးျမန္းဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့ အဓိက ေမးခြန္း သံုးပုဒ္ ရွိတယ္။

၁။ ပန္းတိုင္ေတြ ျပည့္မီႏုိင္ေအာင္ မီဒီယာကုိ အသုံးခ်ဖုိ႔ လိုသလား။

မီဒီယာကို ထင္သာျမင္သာမႈ ရွိေစဖုိ႔၊ အသိပညာေပးမႈေတြ တုိးပြားလာဖုိ႔၊ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို ေပးႏုိင္ဖုိ႔၊ အမႈကိစၥ တခုခုမွာ လူေတြ လႈပ္ရွား ပါ၀င္လာေအာင္ အားေပးဖုိ႔ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ မီဒီယာ ဖန္တီးတယ္ ဆုိတဲ့ေနရာမွာ တျခားကိစၥေတြမွာ အာရုံေရာက္မသြားေအာင္ အခ်ိန္နဲ႔ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ ေပးဆပ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ သင္ ဘာေတြကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တယ္၊ ဘယ္လုိ အေျပာင္းအလဲေတြကုိ ဖန္တီးခ်င္သလဲ စတာေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိဖုိ႔ လုိၿပီး၊ ဒီေနရာမွာ မီဒီယာကုိ အသုံးခ်လုိ႔ ရမရ ဆုံးျဖတ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။

၂။ မီဒီယာကို အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး (သုိ႔) ပရုိဂ်က္ကုိ ဘယ္လုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမလဲ။

မီဒီယာကို အသုံးခ်ၿပီး သင္ ျဖစ္ေစလိုတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို ဘယ္လုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚႏုိင္မလဲ။ သင္ ကုိယ္တုိင္ လက္လွမ္းမမွီႏုိင္တဲ့ လူထုကို အဆက္အသြယ္ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ သင္ ႀကိဳးစားလုိ႔ ရတယ္၊ (သို႔) ႀကီးက်ယ္တဲ့ ပရိသတ္ထုႀကီးကုိ လက္လွမ္းမီႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး လႈပ္ရွားမႈထဲမွာ ပါ၀င္လာေအာင္ တုိက္တြန္းႏုိင္တယ္၊ (သုိ႔) မီဒီယာကို အသုံးခ်တယ္ ဆုိတာ ပရိသတ္ တဦးခ်င္းဆီ သင္ ရွင္းျပလုိ၊ ေဖၚျပလုိတဲ့ ကိစၥေတြကုိ ေျပာဆုိဖို႔ အေကာင္းဆုံးနည္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ သင္ ယုံၾကည္ထားႏုိင္တယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္၊ အဖြဲ႕အစည္း တခုရဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာ တခုလုံးဟာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကို သက္ေရာက္မႈ ရွိေစတဲ့ မူ၀ါဒမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္ ဆုိရင္၊ သီးသန္႔ မူ၀ါဒ ေရးဆြဲသူေတြကုိ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္တယ္၊ အေျခခုိင္ၿပီး ေရရွည္ တည္တ့ံတဲ့ မီဒီယာ အသုံးခ်တဲ့ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈ ပုံစံဟာ အက်ိဳးရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈ တခုဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္၀င္ႏုိင္ၿပီး၊ အဲဒီအထဲမွာ လႈပ္ရွားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါ၀င္ႏုိင္တယ္။ မီဒီယာ အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ သင္ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ အေျပာင္းအလဲကို ဘယ္လို အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းလာေစႏုိင္တယ္ ဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိထားပါ။

၃။ လူထုကို သင္ ဘာေတြ ေတာင္းဆိုေနသလဲ။

လူ႔အခြင့္အေရး ေထာက္ခံလႈပ္ရွားသူ တဦး (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းတခု အေနနဲ႔၊ ဘာေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစခ်င္သလဲ။ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြထဲမွာ အမူအက်င့္ဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲေတြကုိ ျဖစ္ေပၚေစလုိသလား။ လူေတြ စုရုံးလာေစၿပီး တရား ဥပေဒကို အေျပာင္းအလဲ လုပ္ေအာင္ ေတာင္းဆုိေစခ်င္သလာ။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တခုမွာ လူ႔က်င့္၀တ္ေတြကုိ က်င့္သံုးေစခ်င္သလား။ သင္ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ဘယ္သူ႔အတြက္ ေတာင္းဆိုေနတယ္ စတာေတြကုိ သိရွိျခင္းျဖင့္ ဘယ္လုိ သတင္းမီဒီယာ အမ်ိဳးအစားကုိ အသုံးျပဳမယ္၊ ဘယ္လုိ မီဒီယာ ပုံစံကုိ ေရြးခ်ယ္မယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စတင္မယ္၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ျဖန္႔ခ်ီမႈနဲ႔ ထုတ္ျပန္ ေၾကာ္ျငာရာမွာ ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္လာမယ္ စတာေတြကုိ အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။

ဒီေမးခြန္းေတြကို သင္ကုိယ္တုိင္၊ (သုိ႔) အုပ္စုထဲမွာ (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ တခါ ေျဖဆိုႏုိင္တာနဲ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး (သုိ႔) ပရုိဂ်က္မွာ အသုံးျပဳမဲ့ ကုိယ္ပုိင္ မီဒီယာကို အသုံးခ်ႏုိင္တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာ တခုခုကို သင္ စတင္ ဖန္တီးႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ေအာက္မွာ ေဖၚျပထားတဲ့ အပိုင္းေတြဟာ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး (သုိ႔) ပရုိဂ်က္နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး လူထု သတင္းမီဒီယာရဲ႕ အာရံုစူးစုိက္မႈကုိ ရယူဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတာ မဟုတ္ပဲ၊ သင္ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့ မီဒီယာ အမ်ိဳးအစားကုိ အဆုံးအျဖတ္ ေပးႏုိင္တဲ့ ရုိးရုိးအဆင့္ေတြကုိ ပံ့ပုိးေပးဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။

သိေကာင္းစရာမ်ား

‘ထိေရာက္မႈ ရွိတဲ့ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ လမ္းညႊန္’ ထဲမွာ၊ Tess Kingham နဲ႔ Joe Coe တို႔ဟာ သက္ေရာက္မႈ ရွိတဲ့ သတင္းမီဒီယာ ဖန္တီးရာမွာ AIDA ပုံေသနည္းကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၾကတယ္ -

ပရိသတ္ အာရုံကုိ ဆြဲေဆာင္ပါ လူထုဟာ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြၾကားမွာ ေမ်ာပါေနၾကတယ္။ ပထမဆုံး အေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕ သတင္းစကားဟာ ဆြဲေဆာင္မႈ မရွိဘူး ဆုိရင္၊ ဘယ္အရာကုိမွ ေအာင္ျမင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။
စိတ္၀င္စားမႈကုိ ဖန္တီးပါ ပရိသတ္ေတြက သင့္ရဲ႕ သတင္းစကား (သုိ႔) အေရးကိစၥအေပၚ အေလးထားလာေအာင္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ပါ။
တံု႔ျပန္လုိတဲ့ စိတ္ဆႏၵ ရွိလာေအာင္ အားေပးပါ

သင့္ရဲ႕ အေရးကိစၥအေၾကာင္းကုိ လူေတြက ၾကားသိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ သင္ ေျပာဆုိခဲ့တဲ့ အခ်က္ဟာ မွန္ကန္မႈ ရွိၿပီး အေရးႀကီးေၾကာင္း လူေတြကုိ သေဘာေပါက္ေစျခင္းျဖင့္ တုံ႔ျပန္မႈေတြ ရလာေအာင္ ႏူိးေဆာ္ တုိက္တြန္းပါ။

ခ်က္ျခင္း လႈပ္ရွား ေစပါ

ရွင္းလင္း တိက်တဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကုိ အားေပးပါ၊ ပရိသတ္ေတြက လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳး ျဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္။

ရွင္းလင္း တိက်တဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကုိ အားေပးပါ၊ ပရိသတ္ေတြက လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳး ျဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္။