တျခား လမ္းညႊြန္မ်ားနဲ႔ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ား

ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္တဲ့ Tactical Tech ရဲ႕ ကိရိယာမ်ားနဲ႔ လမ္းညႊန္မ်ား

အႏၱရာယ္ကုိ အကဲျဖတ္ပါ
ONOရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္နဲ႔ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္ေတြကုိ နားလည္ၿပီး နည္းပညာ အသစ္အဆန္းေတြကို အသုံးျပဳကာ အဲဒီအႏၱရာယ္ေတြကို ေလွ်ာ့ပါးေစႏုိင္တယ္။ ရုပ္ရွင္ကား ေလးကားထဲမွာ အီးေမးလ္ေတြ၊ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြ၊ ၀ဘ္ဆုိဒ္ ၾကည့္ရႈျခင္းနဲ႔ အင္တာနက္ဆုိင္ေတြမွာ သတိထားရမဲ့ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ေတြကို တင္ျပထားတယ္။
 
 အလုပ္လုပ္ပုံ ေလ့လာပါ
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ရပ္တည္ ရွင္သန္ျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္ထဲမွာ ကြန္ပ်ဴတာေတြ၊ အင္တာနက္န႔ဲ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြ အေၾကာင္း နားလည္ထားဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေလ့လာႏုိင္တယ္။ အဲဒီထဲမွာ နည္းပညာေတြကုိ သုံးစြဲရ လြယ္ကူၿပီး နားလည္ရ လြယ္ကူေစဖုိ႔ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္တဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ရွင္းျပထားတယ္။

 

 
စိတ္ကူးစိတ္သန္း ေကာင္းပါေစ
နည္းဗ်ဴဟာ ၁၀ ခ်က္ ဆုိတာ လူ႔အခြင္႔အေရးတုိက္ပြဲ အက်ိဳးေဆာင္ေတြကိုု အာရုံဖမ္းစားဖုိ႔နဲ႔ အေၾကာင္းကိစၥ တခုခုနဲ႔ ဆက္စပ္ေရးမွာ ပင္ကုိအတုိင္း အႏုုပညာဆန္တဲ့ နည္းေတြနဲ႔ ပံ့ပိုးေပးထားတယ္။ ကမၻာနဲ႔အ၀ွမ္း ျဖစ္ရပ္ေတြကိုု မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ႔ မိနစ္ ၅၀ စာ မွတ္တမ္းကား တခုနဲ႔အတူ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ လႈပ္ရွား စီစဥ္္ႏုိင္မယ့္ Tool ေတြ၊ မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အႀကံေပးခ်က္ေတြ ပါတဲ႔ ကဒ္အတြဲ တခုုလည္း ပါ၀င္တယ္။

အဂၤလိပ္ ဘာသာနဲ႔ ဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္တဲ့ Tactical Tech ရဲ႕ ကိရိယာမ်ားနဲ႔ လမ္းညႊန္မ်ား

အြန္လုိင္းကို သုံးပါ
လ်င္ျမန္ လြယ္ကူတဲ့ အြန္လုိင္း ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားမႈ လမ္းညႊန္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းမွာ အသုံးျပဳဖုိ႔ ေရပမ္းစားတဲ့ အြန္လုိင္း ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အကၽြမ္းတ၀င္ရွိေနေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
သတင္းကို ပုံေဖၚပါ
ဒီ ေထာက္ခံလႈပ္ရွားမႈ ဆုိင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုံေဖၚျခင္း လမ္းညႊန္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး၊ သင့္ရဲ႕ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးေတြ၊ စီမံခ်က္ေတြကုိ အားေကာင္းလာေစဖို႔ ရႈျမင္ႏုိင္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ကုိ အသုံးျပဳပါ။
ေျမပုံထုတ္ပါ
ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားေရးအတြက္ ေျမပုံမ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမွာ အသုံးခ်ႏုိင္တဲ့ ေျမပုံ ထုတ္လုပ္ေရး နည္းပညာေတြကုိ ေလ့လာပါ။
လက္ကုိင္ဖုန္း အသုံးျပဳပါ
လက္ကုိင္ဖုန္း - ေသတၱာကုိ အသုံးျပဳၿပီး အဖြဲ႔အစည္းမွာ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ လက္ကုိင္ဖုန္း ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားမႈ နည္းဗ်ဴဟာ တခုကုိ စီစဥ္ေရးဆြဲၿပီး လက္ေတြ႔အသုံးခ်ႏုိင္တယ္။
မိမိကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ပါ
လုံၿခံဳေရး - ေသတၱာကုိ အသုံးျပဳၿပီး ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းမွာ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္တဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လုံၿခံဳေရး ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကုိ စစ္ေဆးေဖၚထုတ္ပါ၊ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေဒတာေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေတြကုိ လုံလုံၿခံဳၿခံဳ ထားရွိနည္းေတြကုိ ေလ့လာပါ။