ပရင့္ထုတ္ျခင္း


ပုံႏွိပ္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေတြကေန ကုန္က်စရိတ္ အနည္းငယ္နဲ႔ အားထုတ္မႈ သိပ္လုပ္စရာ မလုိပဲ သတင္းစကားကုိ ထူးထူးျခားျခား ျဖန္႔က်က္ ခ်ဲ႕ထြင္ေပးႏုိင္တယ္။ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ တီ-ရွပ္ အက်ႌတထည္ကုိ သင့္ေတာ္တဲ့ အခ်ိန္၊ သင့္ေတာ္တဲ့ ေနရာမွာ ၀တ္ဆင္ေနရသလုိ၊ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းကုိ ဖတ္ရႈတဲ့ အမာခံ ပရိသတ္ေတြကုိ  ရုိးရုိးေလးနဲ႔ ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ တျခား formats ေတြကေတာ့ အျပင္မွာ ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ အြန္လုိင္းမွာ ျဖစ္ေစ ျဖန္႔ခ်ီႏုိင္တဲ့ ပုိစတာေတြ၊ လက္လမ္း ေၾကာ္ျငာေတြ၊ သတင္းလႊာေတြ၊ စတစ္ကာေတြနဲ႔ ေၾကာ္ျငာ စာေစာင္ စတာေတြ ပါ၀င္တယ္။

ဒါေတြဟာ သင့္ေတာ္တဲ့ format ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး၊ ႀကိဳတင္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲတာေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တယ္၊ သင့္ရဲ႕ ပရုိဂ်က္ဟာ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း တခုလုံးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားဖို႔ လုိအပ္တယ္။

သတင္း ဆက္သြယ္ေရး - ေသတၱာထဲမွာ ရွိတဲ့ ဒီအခန္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ အခ်က္ေတြ ကေတာ့ -