ရုပ္ပုံမ်ား

 

ရုပ္ပုံေတြဟာ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ အဆက္အသြယ္ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ထိေရာက္မႈ အရွိဆုံး နည္းလမ္းတြထဲက တခု အပါအ၀င္ ျဖစ္တယ္။ ဓါတ္ပုံေတြ၊ ပုံေဖၚခ်က္ေတြ၊ ကာတြန္းေတြ၊ နံရံဆြဲ ပန္းခ်ီကားေတြနဲ႔ ရုပ္ေျပာင္ေတြကုိ သုံးၿပီး သတင္းစကားကုိ အလ်င္အျမန္နဲ႔ ထိေရာက္မႈ ရွိရွိ ျဖန္႔ခ်ီႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားအျပား ရွိတယ္။ ဒီအခန္းမွာ ရုပ္ပုံေတြကုိ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး လုပ္ငန္းမွာ အေကာင္းဆုံး အသုံးခ်ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းကုိ ေဖၚျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ထိေရာက္မႈ ရွိတဲ့ ရုပ္ပုံ တပုံဟာ ပရိသတ္ မ်ိဳးစုံကုိ ဆြဲေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္၊ လႈံ႔ေဆာ္ႏုိင္၊ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားေစႏုိင္တယ္။ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပတဲ့ ရုပ္ပုံလႊာေတြဟာ လူေတြကုိ လႈပ္ရွားမႈထဲမွာ ပါလာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးႏုိင္တယ္၊ အသိေပးႏုိင္တယ္၊ ရယ္ေမာေစႏုိင္တယ္ (သုိ႔) ငုိေၾကြးေစႏုိင္တဲ့အျပင္ သူတုိ႔ရဲ႕ ခံယူခ်က္အေပၚ ၾက့ံၾကံ့ခံ ရပ္တည္ေစႏုိင္တယ္။

ရုပ္ပုံေတြကုိ ဖမ္းယူၿပီး တည္းျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိတာ သင့္ရဲ႕ ေငြေၾကး တတ္ႏုိင္မႈအေပၚ မမူတည္ပဲ၊ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာေတြနဲ႔ အင္တာနက္ေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔လည္း အလြယ္တကူ တည္းျဖတ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္။ သင္ လုပ္ရမဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ပရုိဂ်က္ ခ်မွတ္ဖုိ႔နဲ႔ တီထြင္ႀကံဆ တတ္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္။

ေငြေၾကး အားနည္းေနၿပီး စာတတ္ေျမာက္မႈ နည္းပါးတဲ့ေနရာေဒသေတြမွာ၊ ထိေရာက္မႈ ရွိတဲ့ ရုပ္ပုံေတြဟာ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္တယ္။

သတင္း ဆက္သြယ္ေရး - ေသတၱာပါ ဒီအခန္းထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ -

 
ရုပ္ပုံဆုိင္ရာ ကိရိယာမ်ား
  • GIMP – အစြမ္းထက္တဲ့ ရုပ္ပုံ ျပဳျပင္မြမ္းမံေရး ေဆာ့ဗ္၀ဲ
  • Flickr – ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဓါတ္ပုံမ်ား သိမ္းဆည္းၿပီး မွ်ေ၀ေရး ကိရိယာ