အျမန္ ပရင့္ထုတ္ျခင္း

 

ဒီအပုိင္းမွာ ေဖၚျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ဒီကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ (အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေလ့လာဖို႔ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ) မွာ ေဖၚျပထားတဲ့ ပရင့္ထုတ္ေရး ကိရိယာေတြဟာ သတင္းလႊာ တခုခု (သုိ႔) စာအုပ္ေတြလုိ အရြယ္အစား ႀကီးမားတဲ့ ပရင့္ထုတ္ေရး ပရုိဂ်က္ တခုခု ျဖစ္ျဖစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ တႀကိမ္ပဲ ထုတ္ေ၀ေလ့ရွိတဲ့ အရြယ္ပုိေသးတဲ့ ပုိစတာ၊ factsheet (သုိ႔) လက္ကမ္းစာေစာင္ ပရုိဂ်က္ တခုခုကုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စီစဥ္ ထုတ္လုပ္ၿပီး ထုတ္ျပန္တဲ့ ေနရာမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတယ္။

ပရင့္ထုတ္ခ်က္ေတြကုိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စီစဥ္ထားေလေလ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ ပုိၿပီး လြယ္ကူလာေလ ျဖစ္တယ္။ ေအာက္က ေမးခြန္းေတြကုိ လုပ္ငန္း စတင္တဲ့ ေနရာတခု အျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ ဒီအခန္းမွာ ေဖၚျပထားတဲ့ က်န္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ ပရင့္ထုတ္ေရး စီမံခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ စီမံျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းနဲ႔ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းေတြကုိ တင္ျပထားတာ ျဖစ္ၿပီး၊ ပရင့္ထုတ္ခ်က္ေတြကုိ ေရရွည္ခံၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး အက်ိဳးရွိတဲ့ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ေတြ ပါ၀င္တယ္။

ဒီအခန္းက႑မွာ၊ လုပ္ငန္း မစခင္ ေနာက္ဆုံး ထြက္ေပၚလာမဲ့ ပရင့္ထုတ္တဲ့ ပုံပန္းသ႑ာန္၊ ပုံစံ၊ စေကးနဲ႔ ထုတ္ေ၀မဲ့ ေစာင္ေရ အေရအတြက္နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားရာမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ စီမံကိန္းေတြအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ တုိးပြားလာတာနဲ႔  ေစာင္ေရ အႀကီးအက်ယ္ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္တဲ့ နည္းတခု ျဖစ္တယ္။

 

ဘယ္လုိ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကုိ ေလ့လာဖုိ႔ လုိသလဲ။
 


ပရင့္ထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းကုိ စတင္တဲ့အခါ အေရးႀကီးဆုံး လုိအပ္တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ အႀကံအဉာဏ္ေတြ၊ နည္းဗ်ဴဟာနဲ႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ သတင္းလႊာေတြနဲ႔ မဂၢဇင္းေတြကုိ ထုတ္ေ၀တဲ့အခါ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္တာဟာ အေတာ္ေလး အေရးပါတယ္၊ ဂရုတစုိက္နဲ႔ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ထားၿပီး ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြတ္တာဟာ ၾကာရွည္ခံဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္တယ္။ အစပုိင္းကတည္းက ထုတ္လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ လုိအပ္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကုိ သင္ယူေလ့လာထားပါ။

လူသား အရင္းအျမစ္မ်ားနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား -
 
 • ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြတ္ျခင္းနဲ႔ စီမံေရးဆြဲျခင္း
 • အျပင္အဆင္ (Layout) နဲ႔ ဒီဇုိင္း
 • (ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ား) ေစ်းကြက္ထြင္ျခင္းနဲ႔ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
 • ဘတ္ဂ်က္ ေရးဆြဲျခင္း (ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္)

ေနာက္ထပ္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား - ႀကီးက်ယ္တဲ့ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ -

 
 • ေရးသားျခင္း
 • တည္းျဖတ္ျခင္း (ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္)
 • ရုပ္ပုံ ရွာေဖြျခင္း၊ ဖန္တီးျခင္းနဲ႔ စီမံကုိင္တြယ္ျခင္း (ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္)
 • ကြန္ပ်ဴတာ စာစီလုပ္ငန္း / စာစီစာရုိက္လုပ္ငန္း

လူသား အရင္းအျမစ္ေတြကုိ ရွာေဖြစုေဆာင္းၿပီး စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စြမ္းအင္နဲ႔ အာရုံစူးစုိက္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အေသးစိတ္ကုိ မီဒီယာ ဖန္တီးမႈ နည္းဗ်ဴဟာ အခန္းမွာ ဖတ္ရႈပါ။

 

ဘယ္လုိ အရင္းအျမစ္ေတြ လုိအပ္သလဲ။


 
ရုိးရွင္း (ထိေရာက္) တဲ့ ပရုိဂ်က္ငယ္မ်ား

ပရင့္ထုတ္တဲ့ေနရာမွာ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ သုံးဖုိ႔ လုိတယ္ ဆုိတာ ယုံတမ္းစကား တခုပဲ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ - သတင္းလႊာေတြ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ၊ ပုိစတာေတြ၊ စတစ္ကာေတြနဲ႔ တီ-ရွပ္ေတြ အားလုံးကုိ ကြန္ပ်ဴတာ မပါပဲ ထုတ္လုပ္ႏုိင္တယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အၾကံအဉာဏ္ တခုဟာ ႀကီးမားတဲ့ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစတဲ့ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ တခုအတြက္ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္တယ္။ fact-sheets ေတြကို လက္ႏွိပ္စက္ တလုံး (ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေရးထားတဲ့ လက္ေရး) နဲ႔ မိတၱဴကူးစက္ တလုံးတုိ႔နဲ႔ ထုတ္လုပ္ႏုိင္တယ္။

တာရွည္ခံတဲ့ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခ်က္မ်ား

ကြန္ပ်ဴတာ အရင္းအျမစ္ တခ်ိဳ႕ မရွိပဲ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ပရင့္ထုတ္မႈကုိ ဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ခက္ခဲတယ္။ လုပ္ငန္း စတင္တဲ့အခါ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ အေျခခံ အသုံးအေဆာင္ေတြကေတာ့ -
 
 • ကြန္ပ်ဴတာ - ဒီအခန္းမွာ ေဖၚျပထားတဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ သင့္ရဲ႕ တကိုယ္ေရ ကြန္ပ်ဴတာမွာ အနည္းဆုံး 486DX 66 megahertz (MHz) processor နဲ႔ 128 megabytes (MB) မွတ္ဉာဏ္ ရွိဖုိ႔ လုိတယ္။
 • ေဆာ့ဗ္၀ဲ - အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ (ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္) ကုိ ပရင့္ထုတ္ေရး ကိရိယာမ်ား အခန္းမွာ ၾကည့္ရႈပါ။
 • ပုံႏွိပ္စက္ - ရုိးရုိး ပရင့္ထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ေလဆာ ပုံႏွိပ္စက္ (ပရင္တာ) ေတြဟာ အလြန္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာတဲ့ နည္းလမ္း တခု ျဖစ္တယ္။ ပရင္တာေတြဟာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ပရုိဂ်က္ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ကုိ တည္းျဖတ္တဲ့အခါ ျဖစ္ျဖစ္၊ အၾကမ္းဖ်င္း စီစဥ္တဲ့အခါ ျဖစ္ျဖစ္ အသုံး၀င္တယ္။ အကယ္လုိ႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္တဲ့ လုပ္ငန္းကုိ ေလဆာ ပရင္တာ သုံးၿပီး ထုတ္လုပ္ေတာ့မယ္ ဆုိရင္ ဒီအခန္းမွာ ပါရွိတဲ့ ပုံႏွိပ္ျခင္းနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကုိ ဖတ္ရႈပါ (ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္)။
 • ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ (သုိ႔) စကင္နာ - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ တလုံးဟာ ကြန္ပ်ဴတာ တလုံးထဲမွာ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အသင့္ သုံးစြဲႏုိင္တဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဓါတ္ပုံေတြကုိ ရုိက္ကူးေပးႏုိင္တယ္။ စကင္နာကုိ သုံးၿပီး ဓါတ္ပုံတပုံကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေျပာင္းႏုိင္တယ္။ ရုပ္ပုံမ်ားကုိ ဖန္တီးၿပီး အသုံးျပဳနည္း အခန္းကုိ ဖတ္ရႈပါ (ဆက္လက္ေလ့လာရန္)။
 • USB မွတ္ဉာဏ္ေခ်ာင္း - အကယ္လုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ ကြန္ပ်ဴတာ မရွိဘူး ဆုိရင္၊ (သုိ႔) အကယ္လုိ႔ ကြန္ပ်ဴတာ တလုံးမက အသုံးျပဳမယ္ ဆုိရင္၊ USB မွတ္ဉာဏ္ေခ်ာင္း တခုကုိ ကြန္ပ်ဴတာ အခ်င္းခ်င္းၾကား ဖုိင္ေတြကုိ သယ္ယူရာမွာ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။

ပရင့္ထုတ္ခ်က္ေတြကုိ ဘယ္လုိ ျဖန္႔ျဖဴးမလဲ။
 

အေစာပုိင္းကတည္းက၊ ထုတ္ေ၀မႈ အရြယ္အစား၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္တဲ့ ေစာင္ေရ အေရအတြက္ကုိ ခန္႔မွန္းထားပါ။ ပရိသတ္ဆီ ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ စဥ္းစားပါ။