ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း

 

အႀကံျပဳ တုံ႔ျပန္ခ်က္နဲ႔ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ခ်က္ေတြဟာ သင့္ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေတြရဲ႕ ထိေရာက္မႈနဲ႔ တုိးတက္မႈအတြက္ အေရးႀကီးတယ္။

ပရင့္ထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းနဲ႔ အတူ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္ေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာပါ။ ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္သလုိ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကုိလည္း တီးေခါက္ၾကည့္ဖုိ႔ လုိတယ္။ ေမးျမန္းရမဲ့ ေမးခြန္းေတြထဲမွာ ပါ၀င္ရမဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ -
 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
 

 • ဘာေတြ ေလ့လာခဲ့သလား။
 • အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးသြားသလား၊ ဘတ္ဂ်က္ အေျခအေနက ဘာလုိလဲ။
 • ေနာက္တခါ ပုိေကာင္းေအာင္ ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္မလဲ။

အေျဖေတြကုိ စာတမ္းျပဳစုၿပီး၊ သင္ စုေဆာင္းထားတဲ့ ဗဟုသုတေတြကုိ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ရွိတဲ့  လူတဦးတေယာက္က အလားတူ စီမံကိန္းမ်ိဳး ေနာက္တခါ လုပ္လာတဲ့အခါ အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ မြမ္းမံထားပါ။ ၀န္ထမ္း အေျပာင္းအလဲေတြ (သုိ႔) အေရးေပၚ အေျခအေနေတြမွာ အသုံးျပဳႏုိင္ဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာဆီ သြားႏုိင္တဲ့ အခ်ိတ္အဆက္ေတြ (links) ကုိ ဖန္တီးထားပါ။
 

ရလဒ္မ်ား
 

 • ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ေတြက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ပရင့္ထုတ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ ရရွိၾကသလား(သုိ႔) ဖတ္ရႈႏုိင္ၾကသလား
 • လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ကို လက္လွမ္းမီႏုိင္သလဲ။
   

ပရိသတ္ေတြက ဘယ္လုိ တုံ႔ျပန္ခ်က္ေတြကုိ ေပးႏုိင္သလဲ။
 

 • ကၽြန္ပ္တုိ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာဆန္တဲ့ ပန္းတုိင္ေတြကုိ ေရာက္ရွိသလား။
 • လူေတြ မဖတ္တဲ့ (သို႔) မဖတ္ခ်င္တဲ့ အခန္းက႑ေတြ ပါ၀င္ေနသလား။ ဘာေၾကာင့္ မဖတ္ၾကတာလဲ။

ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး ကိရိယာမ်ား -
 

 • ပုံႏွိပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အားလုံးမွာ တုံ႔ျပန္အႀကံျပဳႏုိင္တဲ့ ယႏၱရားေတြကုိ ထည့္သြင္းထားပါ၊ ဥပမာ အားျဖင့္၊ လူေတြရဲ႕ တုံ႔ျပန္ခ်က္ေတြကုိ ေတာင္းခံၿပီး ဆက္သြယ္ႏုိင္ေအာင္ ဖုန္းနံပါတ္တခုခု (သုိ႔) အီးေမးလ္ လိပ္စာ တခုခုကုိ ထည့္သြင္းပါ။
 • Survey Monkey လုိ ရုိးရုိး အြန္လုိင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာေရး ကိရိယာေတြကုိ အသုံးျပဳပါ။
 • အေၾကာင္းအရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းစနစ္လုိ႔ ေခၚတဲ့ (Content Management System) ကုိ အသုံးျပဳတဲ့ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ ျဖည့္စြတ္ပုံစံ တခုကုိ တည္ေဆာက္ပါ။ Drupal မွာ ဒါေတြကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ options ေတြ အမ်ားအျပား ရွိတယ္။ ဒီကိရိယာနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး သတင္း ဆက္သြယ္ေရး - ေသတၱာထဲက ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ စာမ်က္ႏွာကုိ သြားေရာက္ ဖတ္ရႈပါ။
 • အစုရွယ္ယာရွင္ေတြကုိ ေမးျမန္းပါ
 • ေမးျမန္းခ်က္ေတြ၊ မီဒီယာ ေဖၚျပခ်က္ေတြ (သုိ႔) ပရိသတ္ရဲ႕ တု႔ံျပန္ခ်က္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ
 • လုိအပ္တဲ့ အဓိက အခ်က္အလက္ေတြကုိ ရရွိဖုိ႔ တုံ႔ျပန္အႀကံျပဳခ်က္ အားလုံးကုိ ေတာင္းခံပါ၊ အဲဒါေတြကုိ စုစည္းၿပီး သင့္ရဲ႕ အဖဲြ႔သားေတြနဲ႔ ပုံမွန္ ျပန္လည္ သုံးသပ္ပါ။