ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း

 

ဒီအပုိင္းမွာ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ တခုကုိ တည္ေဆာက္တဲ့အခါ၊ ပရိသတ္နဲ႔ ပန္းတုိင္ေတြကုိ စတင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာတဲ့အခါ ပါ၀င္တဲ့ အဆင့္ဆင့္ေတြကုိ တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာရဲ႕ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပုံ၊ host လုပ္တဲ့ပုံ၊ ကုိယ္ပုိင္ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုရဲ႕ လိပ္စာ (သုိ႔) ဒုိမိန္းအမည္ သတ္မွတ္ပုံ သတ္မွတ္နည္း စတာေတြကုိ ထည့္သြင္းထားတယ္။ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုကုိ  တည္ေဆာက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္၊ စီမံထိန္းသိမ္းတဲ့ ေနရာမွာ သိရွိထားရမဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ျပႆနာေတြနဲ႔ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ လူေတြက အဆက္မျပတ္ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈလာေအာင္ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ သစ္လြင္ေစတဲ့နည္းေတြကုိ ေလ့လာသြားမွာ ျဖစ္တယ္။

ကံေကာင္းတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ (သုိ႔) ဘေလာ့ဂ္ တခုခုကုိ အလြယ္တကူ စတင္ တည္ေဆာက္ၿပီး အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ အဆင့္အထိ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ ကိရိယာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္၊ WordPress လမ္းညႊန္ (ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္) ကုိ အသုံးျပဳၿပီး သင္ ႏွစ္သက္တဲ့ template နဲ႔ အခမဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္၊ အဆင္သင့္ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းစနစ္ (CMS) ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ငါးမိနစ္ အတြင္းမွာ လူေတြ စတင္ အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ဖန္တီးႏုိင္တယ္။

 

ပရိသတ္နဲ႔ ပန္းတုိင္မ်ား
 

ေအာင္ျမင္တဲ့ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ တခုရဲ႕ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ ကေတာ့ လက္လွမ္းမီလုိတဲ့ ပရိသတ္ေတြကုိ သိရွိၿပီး၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ပန္းတုိင္ေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ပန္းတုိင္ေတြကုိ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ဒီဇိုင္းဆြဲၿပီး ပံ့ပုိးေပးဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။

ဒါဟာ သိသာထင္ရွားအခ်က္ ျဖစ္တယ္။ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြဟာ သုံးစြဲသူေတြအတြက္ပဲ ျဖစ္တယ္။ သုံးစြဲသူေတြက လုိခ်င္ (သုိ႔) လုိအပ္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ပံ့ပုိးေပးလုိတယ္။ ဒါေတြကုိ မလုပ္ေပးႏုိင္ဘူး ဆုိရင္၊ သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။

ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ ဒီဇုိင္း ဖန္တီးတဲ့အခါ လုိအပ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အသီးသီး ရွိၾကတဲ့ သုံးစြဲသူေတြက လာေရာက္ၾကည့္ရႈမယ္ ဆုိတာ သိရွိထားပါ။ အသုံးျပဳလာမဲ့ လူသစ္ေတြက သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္း အေၾကာင္း (သုိ႔) သင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အမႈအခင္းေတြကုိ သိရွိထားၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ မယူဆထားပါနဲ႔။

ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ ပန္းတုိင္ေတြက ဘာေတြလဲ။

ဒီဇိုင္းကုိ စတင္ ဖန္တီးတဲ့အခါ သင္ သိထားသင့္တဲ့ နည္းလမ္းေကာင္း တခုကေတာ့ သင္ တည္ေဆာက္မဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ ပန္းတုိင္ေတြက ဘာေတြလဲ ဆုိတာ သိရွိထားဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြထဲမွာ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္ေတြ ပါ၀င္ႏုိင္တယ္ -

 
 • ပညာေပးရန္နဲ႔ သတင္းေပးပုိ႔ရန္
 • အဖြဲ႔အစည္းတခုရဲ႕ အမွတ္လကၡဏာကုိ ဖန္တီးရန္
 • လုပ္ငန္း တုိးခ်ဲ႕ၿပီး ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားကုိ ေဆာ္ၾသစည္းရုံးရန္
 • သတင္း မီဒီယာ ေျခလွမ္းကုိ တုိးခ်ဲ႕ၿပီး လူေတြရဲ႕ အာရုံကုိ ဆြဲေဆာင္ရန္
 • စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ရန္
 • ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူေတြနဲ႔ အာဏာရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ စည္းရုံးရန္
 • ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ သတင္း အရင္းအျမစ္ တခုအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္
 • ေထာက္ခံလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ထူးျခားတဲ့ ေဒတာမ်ား၊ ကြင္းဆင္း ေလ့လာခ်က္ (သုိ႔) သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပံ့ပိုးရန္
 • အမႈအခင္း အခုခုနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ပရိသတ္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈကုိ အားေပးရန္

နည္းဗ်ဴဟာ ဒီဇုိင္းဖန္တီးနည္းအေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္

ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကုိ သုံးစြဲလာတဲ့ သူေတြဟာ ဘယ္သူေတြလဲ။

ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ တခုကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီဆုိရင္၊ သုံးစြဲလာမဲ့ သူေတြအေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားပါ။ အဲဒီ အထဲမွာ ေအာက္ပါ အမ်ိဳးအစားေတြ ပါ၀င္ႏုိင္တယ္ -

 
 • ေထာက္ခံသူေတြ/အဖြဲ႔၀င္ေတြ
 • ပထမဆုံးအႀကိမ္ တက္ေရာက္လာတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြ
 • သတင္းဌာန
 • ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့သူေတြ (အေသးစား၊ အႀကီးစား လွဴဒါန္းသူေတြ၊ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့သူေတြ)
 • တျခား အစီအစဥ္ ေရးဆြဲသူေတြနဲ႔ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ
 • စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈကုိ အတုိက္အခံလုပ္တဲ့ သူေတြနဲ႔ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ သူေတြ
 • ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူေတြ

ပရိသတ္ရဲ႕ အသက္ အပုိင္းအျခား၊ ပညာေရး၊ ဘာသာစကားေတြနဲ႔ ေယာက်ၤား မိန္းမ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်မႈေတြကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ထားတယ္ ဆုိရင္ သူတို႔ကုိ တုိက္ရုိက္ စကားေျပာႏုိင္မဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ရာမွာ သင့္အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္တယ္။

သင့္ရဲ႕ ပန္းတုိင္ေတြ၊ သုံးစြဲသူေတြကုိ သိထားတယ္ဆုိရင္၊ အဲဒီ သုံးစြဲသူေတြနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ ပန္းတုိင္ေတြကုိ စတင္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္ - သူတုိ႔က ဘာကို ရွာေနၾကသလဲ (သုိ႔) ဘာေတြ လုပ္ေနၾကသလဲ။ သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈတဲ့ သူေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ဖုိ႔ ဘယ္လုိ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ (သုိ႔) အရင္းအျမစ္ေတြကုိ လႊင့္တင္ေပးထားသလဲ။

ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈၾကတဲ့ လူေတြက သင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အမႈအခင္းေတြကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္လာေအာင္ 'frame' တခုကုိ ဒီဇုိင္းဆြဲထားဖို႔ လုိတယ္။ 'frame' ဆုိတာ ပထ၀ီ၀င္ေရေျမေဒသ၊ လူပုဂၢဳိလ္/လူထုနဲ႔ စကားေျပာဆုိခ်က္၊ နည္းနာေတြအလုိက္ သင့္ရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ လူထုဆီ တင္ျပေပးတဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္တယ္။

ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္နဲ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာတဲ့ လူထုအတြက္ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကုိ ဒီဇုိင္းဖန္တီးျခင္း

ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတခုကုိ စတင္ တည္ေဆာက္ေတာ့မယ္ ဆုိရင္၊ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္နဲ႔ ပါ၀င္လာမဲ့ လူထုကုိ ေရြးခ်ယ္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာ လမ္းညႊန္ အေသးစိတ္ကုိ ေလ့လာပါ (ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္)။ သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာဟာ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖုိ႔ ပရိသတ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္တဲ့ အေလ့အထ တခုကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္။

ပရိသတ္ေတြက ဘယ္သူေတြလဲ။

 
 • သူတုိ႔ရဲ႕ နာမည္ကို ေရးမွတ္ပါ၊ အေရးပါတဲ့ အဆင့္အလုိက္ သတ္မွတ္ပါ - ဥပမာ အာားျဖင့္၊ ပထမအဆင့္၊ ဒုတိယအဆင့္၊ တတိယအဆင့္ စသျဖင့္
 • သူတုိ႔ ပုံမွန္ အသုံးျပဳေနတဲ့ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ သုံးခုကုိ ေရးမွတ္ပါ

သင္ အထူးဦးစားေပးတဲ့ ပရိသတ္ေတြကုိ ေမးရမဲ့ ေမးခြန္းေတြ -

 
 • သူတုိ႔ကို ဘယ္အရာေတြ သင္ယူေစခ်င္သလဲ (သုိ႔) ဘာလုပ္ေစခ်င္သလဲ။
 • သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာဆီ သူတုိ႔ ဘယ္လုိ ေရာက္လာၾကသလဲ။
 • သူတို႔ ဘာကုိ ရွာေနၾကသလဲ။
 • ပင္မစာမ်က္ႏွာေပၚက ဘယ္အခ်က္ကုိ ႏွိပ္သြားၾကသလဲ။
 • သူတုိ႔ ဘာေတြ ဆက္လုပ္ၾကသလဲ။

အဓိက ပရိသတ္ တဦးတေယာက္စီ အတြက္ ‘click path’ လုိ႔ေခၚတဲ့ ႏွိပ္ရာလမ္းေၾကာင္း တခုကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္တယ္၊ အဲဒီ လမ္းေၾကာင္းဟာ သူတို႔ ဆက္လက္ သြားေရာက္မဲ့ links ေတြ ပါရွိတဲ့ အစုအစည္း တခု ျဖစ္တယ္။ Click paths ကုိ ထားရွိျခင္းျဖင့္ ပရိသတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးက သူတုိ႔ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ဒီဇုိင္း ဖန္တီးထားတဲ့ စာမ်က္ႏွာ တခုထဲမွာ ေတြ႔ရွိသြားႏုိင္တယ္ - ဥပမာ အားျဖင့္၊ သင့္ရဲ႕ ပန္းတုိင္ေတြဟာ ေထာက္ခံ အားေပးသူ တဦးတေယာက္ကုိ - လႈပ္ရွားမႈထဲ ပါ၀င္လာေအာင္ ရည္ရြယ္တယ္ ဆုိရင္၊ သူတုိ႔ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားလာျခင္းရဲ႕ အေရးပါပုံကုိ ျပသခ်င္တယ္ ဆုိရင္၊ တျခားသူေတြကုိ ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးမဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပါတ္သက္ေနတယ္ ဆုိရင္၊ ‘စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ မြမ္းမံခ်က္မ်ား’ (သုိ႔) ‘ပါ၀င္လႈပ္ရွားရန္’ ဆုိတဲ့ link တခုခုကုိ သူတုိ႔ ႏွိပ္ၾကလိမ့္မယ္။ သူတို႔အတြက္ ပံ့ပုိးေပးထားတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြထဲမွာ တျခားသူေတြကုိ ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးဖို႔လည္း ပါ၀င္ႏုိင္တယ္။

 

သီးျခား စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လုိအပ္သလား။
 

သီးျခား စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ တခုကုိ တည္ေဆာက္မလား (သုိ႔) စုစည္းထားတဲ့ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး အပါအ၀င္ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုကုိ တည္ေဆာက္မလား စတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ  စဥ္းစားထားပါ။ သီးျခား တည္ေဆာက္တဲ့ စည္းရုံးလႈပ္ရွားေရး ကြန္ရက္ စာမ်က္နွာေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အေၾကာင္းအရာ တခုခုကုိ အေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ထားတာ ျဖစ္ၿပီး စုစည္းထားတဲ့ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြမွာေတာ့ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတခုခုနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ တခုခု ပါ၀င္တယ္။

အကယ္လုိ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္ သီးျခား ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ တခုခုကုိ တည္ေဆာက္ေတာ့မယ္ ဆုိရင္ သင့္ရဲ႕ ပရိသတ္က ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြကုိ ေမွ်ာ္လင့္လာႏုိင္တယ္ -

 
 • တိက်ၿပီး အဓိကက်တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား
 • လတ္တေလာ ပရိသတ္က အာရုံစုိက္ေနတဲ့ အမႈအခင္း
   
 • အမႈအခင္းနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ပုံမွန္ မြမ္းမံထားတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား

အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ တခုခုမွာ အမႈအခင္း (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္း အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာဖို႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈတဲ့ လူေတြအတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ ပါရွိေနမွာ ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါ၀င္ႏုိင္တယ္။

တိက်တဲ့ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈအတြက္ (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေအာက္ပါ ဥပမာ ကြန္ရက္ စာမ်က္နွာေတြကုိ ကုန္က်စရိတ္ နည္းပါးမႈ၊ ႀကီးမားတဲ့ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈေတြေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။

 

တိက်တဲ့ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ား - 350.org ဟာ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ တခု ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကုိ ထုတ္ေဖၚရာမွာ လူထုကုိ အဓိက ေဆာ္ၾသစည္းရုံးတဲ့ ကြန္ရက္စာမ်က္နွာ  ျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္၊ ကုိပင္ေဟကင္မွာ ကမၻာ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြက ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့အခါ ပုိမုိ ဖိအားေပး ေတာင္းဆုိဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေျမျမွပ္မုိင္း အဆုံးသတ္ေရး စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈဟာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ စုေပါင္း ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခု ျဖစ္တယ္၊ အဓိကအားျဖင့္ ေျမျမွပ္မိုင္း ထုတ္လုပ္ သုံးစြဲမႈကုိ တားဆီး ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ လႈပ္ရွားတာ ျဖစ္တယ္။ အခြန္ဘ႑ာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ ဟာ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ သုံးစြဲမႈအတြက္ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ စုစည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔ တဖြဲ႔ ျဖစ္တယ္။ မဇိၩမ သတင္းဌာနဟာ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ေနာက္ဆုံးရ သတင္းေတြကုိ ျဖန္႔ျဖဴးေပးတယ္။
 

အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ား - လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ နည္းနာသစ္မ်ား ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ လူ႔အစုအဖြဲ႔ တခုကုိ ေထာက္ခံ အားေပးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း တခု ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ဟာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး အသိပညာ ဖလွယ္ေရးကုိ အားေပးတဲ့အျပင္၊ သင္တန္းနဲ႔ တျခား ၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ ပံ့ပိုးေပးတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကုိ CMSDrupal အသုံးျပဳၿပီး တည္ေဆာက္ ထားတယ္။ Sex Work Europe ဟာ ဥေရာပမွာ ရွိတဲ့ လိင္လုပ္သားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကုိ အကာအကြယ္ ေပးၿပီး CMSJoomla ကုိ အသုံးျပဳထားတယ္၊ လိင္လုပ္သားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးကုိ ေထာက္ခံလႈပ္ရွားတဲ့ ကြန္ရက္ ကေတာ့ CMSDrupal ကုိ အသုံးျပဳထားတယ္။


ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ပါ၀င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုရဲ႕ တည္ေဆာက္ပုံဟာ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အေနအထား၊ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ အသုံးျပဳခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားလိမ့္မယ္။ ပုံမွန္ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ရွိထားရမဲ့ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကုိ ေအာက္မွာ ေဖၚျပထားတယ္။

ကၽြန္ပ္တုိ႔ အေၾကာင္း

ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေၾကာင္းထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ အခ်က္မ်ား -
 
 • ထုတ္ျပန္ေၾကာျငာခ်က္
 • ၀န္ထမ္းနဲ႔ ဘုတ္အဖြဲ႔ရဲ႕ အတၳဳပၸတိၱမ်ား
 • ဆက္သြယ္ရမဲ့ လိပ္စာ
 • ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား
 • အလုပ္နဲ႔ ေစတနာ့ လုပ္ငန္း
 • မွတ္တမ္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား
 • မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ား

စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ရပ္မ်ား

စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုခုကို တည္ေဆာက္ေနတယ္ ဆုိရင္၊ နည္းဗ်ဴဟာနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ၊ ေနာက္ဆုံး ျဖစ္ရပ္ေတြ၊ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ နည္းနာေတြကုိ တင္ပုိ႔ထားပါ။ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးထဲမွာ မိမိကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ေနသလုိ စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ပါ။ ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြကုိလည္း ထည့္သြင္းထားလုိ႔ ရတယ္ -

 
 • အမႈအခင္း အေၾကာင္း။ အမႈအခင္းေတြကုိ ကုိယ္ပုိင္ အေတြ႔အႀကံဳအေပၚ အေျခခံၿပီး နားလည္ရ လြယ္ကူတဲ့ အသုံးအႏႈန္းနဲ႔ ေဖၚျပေပးဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ အလြန္အႂကြံ မေပးမိဖုိ႔ သတိထားပါ။ ပရိသတ္ေတြကုိ ရယူေစခ်င္တဲ့ အခ်က္ တခုကုိပဲ စဥ္းစားပါ။
 • အျဖစ္အပ်က္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
 • ဓါတ္ပုံမ်ား၊ အသံ (သုိ႔) ဗြီဒီယုိ မွတ္တမ္း
 • ဥပေဒ ဆုိင္ရာ ေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
 • ပရိသတ္မ်ား ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ား

ပူးေပါင္း ပါ၀င္ / ပါ၀င္ လႈပ္ရွားမႈ

ဒီေနရာမွာ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈတဲ့ သူေတြက သင့္ရဲ႕ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းမွာ အြန္လုိင္းနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ (သုိ႔) ေအာ့ဖ္လုိင္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ တင္ျပထားႏုိင္တယ္။

အြန္လိုင္း ပါ၀င္မႈ
 
 • အီးေမးလ္ သတင္းလႊာေတြကုိ မွာယူပါ
 • လႈပ္ရွားမႈ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္မ်ား/ပန္ၾကားခ်က္မ်ား
 • မီဒီယာကုိ ဆက္သြယ္ပါ/အယ္ဒီတာဆီ စာေရးပါ
 • အစုိးရဌာနမွာ ရွိတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ကုိ ဆက္သြယ္ပါ
 • မိတ္ေဆြ တဦးကုိ ေျပာျပပါ
 • လွဴဒါန္းပါ/အသင္း၀င္ပါ

ေအာ့ဖ္လုိင္း ပါ၀င္မႈ
 • လူထုအက်ဳိးျပဳ အခြင့္အလမ္းမ်ား
 • လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြတ္ခ်က္မ်ား
 • ေဒသတြင္း အဖြဲ႔မ်ား
 • ကိရိယာမ်ား/လႈပ္ရွားမႈ အရင္းအျမစ္မ်ား

သတင္း ဌာန

ဒီေနရာဟာ အဖြဲ႔အစည္း (သို႔) စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ရယူႏုိင္တဲ့ ေနရာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာကေန သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ မီဒီယာနဲ႔ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းထဲက ပုဂၢဳိလ္ တဦးတေယာက္ရဲ႕ လိပ္စာ အခ်က္အလက္ေတြ၊ (သုိ႔) မီဒီယာ အရင္းအျမစ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ရုပ္ပုံေတြ၊ အြန္လုိင္းမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပုံႏွိပ္ထုတ္ျပန္ရာမွာ ျဖစ္ျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ အသံနဲ႔ ဗြီဒီယုိ ရုိက္ကူး ဖမ္းယူခ်က္ေတြ ရယူႏုိင္တယ္။ သတင္း ေပးပို႔ခ်က္ေတြ၊ ေဟာေျပာခ်က္ေတြ (သုိ႔) သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြလည္း ပါ၀င္ႏုိင္တယ္။

လွဴဒါန္းပါ/ကူညီေထာက္ပံ့ပါ

အကယ္လုိ႔ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ လွဴဒါန္းတာနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာ တခုခု ရွိထားတယ္ ဆုိရင္၊ လူထုက လြယ္လင့္တကူ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ႏုိင္ဖို႔ (သုိ႔) လူမႈ အကူအညီေတြ ေပးႏုိင္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ ထားရွိပါ။ ရုံးနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ပစၥည္း ကိရိယာေတြကုိ လူထုက ေစတနာနဲ႔ လွဴဒါန္းတာကုိ ခြင့္ျပဳတာဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းလမ္းတခု ျဖစ္တယ္။ ရုိးရုိးနဲ႔ ေျပာမယ္ ဆုိရင္၊ လူထုက ေရးေစလုိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေရးသား ေပးပုိ႔ႏုိင္ဖုိ႔ အီးေမးလ္ လိပ္စာ တခုကုိ ေပးထားပါ။

တုိးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ - တည္တံ့ေနတဲ့ Static အမ်ိဳးအစားလား (သို႔) တုိးတက္ေနတဲ့ dynamic အမ်ိဳးအစားလား


တည္ေဆာက္မဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ အမ်ိဳးအစားကုိ စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ပါ - ခဏခဏ အေျပာင္းအလဲ လုပ္စရာ မလုိတဲ့ static ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္တယ္ ဆုိရင္၊ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အြန္လုိင္း လက္ကမ္း စာေစာင္ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္တယ္။ dynamic ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကေတာ့ အေျပာင္းအလဲေတြ မၾကာခဏ လုပ္ေနရမွာ ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအရာ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ တင္ပုိ႔ရတယ္။

ဒီေနရာမွာ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လုိတယ္။ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစုက dynamic ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ ပုိၿပီး ႏွစ္သက္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ မြမ္းမံခ်က္ေတြ မလုပ္ႏုိင္ၾကဘူး။ အက်ိဳးရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ဆက္ၿပီး မတင္ပုိ႔ႏုိင္ၾကဘူး။ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ ဒီဇုိင္း ထုတ္မဲ့သူ၊ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ တင္ပုိ႔မဲ့သူ စတဲ့ တာ၀န္ယူမဲ့ သူေတြကုိ စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ပါ။ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ ဒီဇုိင္း ေရးဆြဲသူေတြ၊ စာေရးဆရာေတြ၊ ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္တဲ့ သူေတြ၊ စီမံကိန္း စီမံခန္႔ခြဲသူေတြ ပါ၀င္တယ္။ အဲဒီ ပုဂၢဳိလ္ေတြထဲက တခ်ိဳ႕ဟာ အဖြဲ႔အစည္းထဲက ျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ ျပင္ပက လူေတြ ပါ၀င္ႏုိင္တယ္။ ေစတနာနဲ႔ ပါ၀င္ ကူညီတဲ့ သူေတြနဲ႔ လက္တြဲၿပီး dynamic ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ စုေဆာင္းႏုိင္တယ္၊ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ဖန္တီးႏုိင္တယ္၊ ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္။

အေၾကာင္းအရာေတြ မြမ္းမံမဲ့ ပုံစံေတြကုိ ႀကိဳတင္ၿပီး အစီအစဥ္ ေရးဆြဲႏုိင္ေအာင္ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ထားပါ။ အခက္အခဲ ရွိမယ္ ဆုိရင္၊ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ လုပ္ငန္း အေသးအမႊားကေန စၿပီး အဆင့္ဆင့္လုိက္ တေျဖးေျဖးခ်င္း လုပ္ေဆာင္ပါ။

 
 • Static ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြဟာ ရုိးရုိး ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ သိပ္လုပ္စရာ မလုိဘူး။ အေၾကာင္းအရာ မ်ားမ်ားစားစားလည္း မပါရွိဘူး။ ဒီလုိ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ အမ်ိဳးအစားကို ေဒတာေဘ့စ္ install လုပ္စရာ မလုိတဲ့ KompoZer (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္) လုိ ေဆာ့ဗ္၀ဲကုိ အသုံးျပဳၿပီး တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္။ Static ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ တည္းျဖတ္တဲ့အခါ KompoZer (သုိ႔) တျခား ေဆာ့ဗ္၀ဲမွာ ရွိတဲ့ HTML ကုိ တုိက္ရုိက္ တည္းျဖတ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါၿပီးမွ အဲဒီ အေၾကာင္းအရာကုိ ကြန္ရက္ ဆာဗာေပၚမွာ တင္ပုိ႔ရမွာ ျဖစ္တယ္။
 • အေၾကာင္းအရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္ျဖစ္တဲ့ (CMS)ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ပုိမုိ dynamic က်တဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ အေၾကာင္းအရာ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ မၾကာခဏ ဆုိသလုိ အလြယ္တကူနဲ႔ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ Wordpress, Drupal (သုိ႔) Joomla (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္) စတဲ့ ေဒတာေဘ့စ္ တခုခု လုိအပ္တယ္။ ဒီနည္းစနစ္ေတြဟာ ပုိၿပီး လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ ရွိတယ္။ ရုံး၀န္ထမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးက ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ အခန္းက႑ တခ်ိဳ႕ကုိ မြမ္းမံႏုိင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ သီးျခား ေပးႏုိင္တဲ့ features ေတြ ပါရွိတယ္။ ရုံး၀န္ထမ္းေတြက HTML ကုိ သုံးစရာ မလုိပဲ၊ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ အလြယ္တကူ တည္းျဖတ္ႏုိင္တဲ့ အြန္လုိင္း မ်က္ႏွာျပင္ တခု ပါရွိတယ္။

အေၾကာင္းအရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္ျဖစ္တဲ့ (CMS) ကုိ အသုံးျပဳထားတဲ့ dynamic ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုခုကုိ ေရြးခ်ယ္တာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္တယ္။ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တည္ေဆာက္နည္းကုိ အနည္းအက်ဥ္းေလာက္ပဲ နားလည္ထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေလးေတြကလည္း ဒီလုိ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ ရွိတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ိဳးကုိ အခမဲ့ (သုိ႔) ကုန္စရိတ္ အနည္းအက်ဥ္းနဲ႔ အသင့္ ဖန္တီးထားတဲ့ templates (ပုံစံခြတ္)ေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္။
 

ပုံဒီဇုိင္း ေရးဆြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္


ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ ပုံဒီဇိုင္းက အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္လကၡဏာကုိ ထင္ဟပ္ေစတယ္။ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ အမ်ားစုမွာ အေျခခံအားျဖင့္ ဒီဇုိင္း ႏွစ္မ်ိဳး ရွိၾကတယ္။ ပထမကေတာ့ ပင္မ စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယကေတာ့ ေအာက္ပုိင္း အဆင့္ (lower-level) စာမ်က္ႏွာေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ ပုံမွန္ လုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္တယ္ -

 
 • စာမ်က္ႏွာ အျပင္အဆင္ရဲ႕ wireframe ပုံၾကမ္းေတြကုိ ဖန္တီးပါ။ အဲဒီ wireframes ကုိ အသုံးျပဳၿပီး တျခား သရုပ္ေဖၚပုံေတြ၊ အေၾကာင္းအရာေတြ မပါပဲ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ အျပင္အဆင္ကုိ အၿပီးသတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ဆုိလုိတာက ပုံေတြကုိ မျပင္ဆင္ခင္၊ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈေတြကုိ ဆုံးျဖတ္ၿပီးသား ျဖစ္ေနရမွာ ျဖစ္တယ္။
 • သုံးစြဲသူေတြနဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြ အၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ပုံကုိ ျပင္ဆင္ထားပါ။ အဲဒီ အေၾကာင္းအရာရဲ႕ ေဘးမွာ menu တခုကုိ ထားရွိရင္ ေကာင္းမလား၊ (သုိ႔) အေၾကာင္းအရာကုိ sub-menus ေတြ အျဖစ္ ခြဲထားရင္း ေကာင္းမလား စသျဖင့္။ သုံးစြဲသူေတြက အဲဒီ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေတြ႔ရွိလာႏုိင္မဲ့ နည္းလမ္းေတြ၊ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေနာက္ပုိင္းမွာ ထပ္ထည့္လို႔ ရတဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ စဥ္းစားထားပါ။
 • Colour palette လုိ႔ေခၚတဲ့ အေရာင္စပ္ ေဆးခြက္ တခုနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ပန္းတုိင္ေတြ၊ ကုိယ္ပုိင္ အမွတ္အသားကုိ ထင္ရွားေစတဲ့ ရုပ္ပုံေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ တျခား ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀မႈေတြ (သုိ႔) အမွတ္တံဆိပ္ေတြနဲ႔ တထပ္တည္း က်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ ပုံပန္းသ႑ာန္ကုိ တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ပုံဒီဇုိင္း ေရးဆြဲသူ တေယာက္ေယာက္နဲ႔ အတူတူ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
 • အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ထည့္သြင္းႏုိင္တဲ့ အၿပီးသတ္ ဒီဇုိင္းကေန templates လုိ႔ ေခၚတဲ့ ပုံစံခြက္ေတြကုိ ထုတ္လုပ္ပါ။