အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း

 

ထုတ္လုပ္ေရး ျပကၡဒိန္တခု ဖန္တီးျခင္း


သာမန္ ႀကိဳးစား ထုတ္ေ၀မႈလုပ္ငန္း တခုဟာ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္း-ခြဲခန္႔သတ္မွတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိခံစားႏုိင္တယ္။

ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေတာ္အတြင္းမွာ သင္ အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္လုိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကုိ စဥ္းစားပါ။ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ ေခါင္းစည္းေတြ ေအာက္မွာ အစီအစဥ္အလုိက္ စုစည္းလုိက္ပါ။ သတင္းလႊာ (သုိ႔) မဂၢဇင္း တခုခုကုိ ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အၾကမ္းဖ်င္း ေဖၚျပခ်က္ တခုကုိ ေအာက္မွာ ၾကည့္ရႈပါ။ လုပ္ငန္းခြဲေလးေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ သင္ ထပ္ထည့္ႏုိင္တယ္။
 
 • အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း - ဘတ္ဂ်က္ ေရးဆြဲျခင္း & ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြျခင္း၊ အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ စီစဥ္ျခင္း
 • ထုတ္လုပ္ေရး - အေၾကာင္းအရာ စုေဆာင္းျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း & ပုံစံခ်ျခင္း
 • Layout အျပင္အဆင္ & ဒီဇုိင္း - စာလုံးအမွား ျပင္ဆင္ျခင္း
 • ပုံႏွိပ္ျခင္း (ပရင့္ထုတ္ျခင္း)
 • ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း
 • ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း

စာရင္းထဲမွာ လူတဦးတေယာက္စီက လုပ္ငန္း တခုစီကုိ တာ၀န္ယူဖုိ႔ ခြဲခန္႔ထားပါ၊ ေနာက္ထပ္ လူတေယာက္ကုိ လုိလုိမယ္မယ္ backup အတြက္၊ (သုိ႔) အေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္ (သုိ႔) အလုပ္ပုိမ်ားလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကူညီဖုိ႔ အေရးေပၚအေနနဲ႔ တာ၀န္ေပးဖို႔ ခြဲခန္႔ထားပါ။
 

ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ရက္ ကုန္ဆုံးခ်ိန္မ်ား & အခ်ိန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ


ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ရက္ ကုန္ဆုံးခ်ိန္ေနရာမွာ သင့္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္စြတ္ပါ။ အဲဒီေန႔ရက္ ကေန ေနာက္ျပန္ ေရတြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ပါ၊ စာရင္းထဲမွာ ပါတဲ့ လုပ္ငန္း တခုခ်င္းကုိ ၄င္းရဲ႕ ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ခ်ိန္ အေလွ်ာက္ ေနရာခ်ပါ။ မထင္မွတ္တဲ့ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈေတြအတြက္ အခ်ိန္ပုိ ၾကားခံတခုကုိ လုိလုိမယ္မယ္ ထားရွိပါ။ အၾကာဆုံး ၾကားခံကာလ အခ်ိန္ကုိ သင့္အတြက္ စာေရးေပးဖို႔ သေဘာတူထားတဲ့ ပုံဂၢဳိလ္ေတြဆီက ေဆာင္းပါးေတြ ရယူဖို႔ သတ္မွတ္ထားပါ။ စာေရးဆရာေတြကုိ သူတုိ႔ တာ၀န္ယူတဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ရက္ေတြကုိ သတိေပးပါ။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ လုပ္ခ်င္စိတ္ ေပ်ာက္သြားေအာင္ အတင္း ဖိအားေပးတာ မသင့္ေတာ္ဘူး။ ေနာက္ဆုံး အခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္ နီးကပ္လာၿပီး ေနာက္က်သြားႏုိင္တဲ့ အႏၱရာယ္ အခ်က္ေပးအျဖစ္နဲ႔ အနီေရာင္ အလံ တခုကုိ ျပထားပါ၊ အစီအစဥ္အတုိင္း အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးႏုိင္မဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ ရွာေဖြပါ။

ေနာက္ဆုံး ဗားရွင္းကုိ မထုတ္ျပန္ခင္ စာလုံး အမွားျပင္ဆင္ဖုိ႔ အခ်ိန္မ်ားမ်ား ေပးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။ အကယ္လုိ႔ အေၾကာင္းအရာ တခုလုံးကုိ တာ၀န္ယူေပးမဲ့ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္သူ တေယာက္ေယာက္ကုိ မရႏိုင္ခဲ့ရင္၊ ဘာသာစကားကုိ ေကာင္းေကာင္း တတ္ကၽြမ္းတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ တဦးတေယာက္ကုိ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀တဲ့ ေနရာမွာ မစစ္ရေသးတဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ ေနာက္ဆုံး ဗားရွင္းအတြက္ စစ္ေဆးေပးဖို႔ အကူအညီ ေတာင္းခံႏုိင္တယ္။
 

အေၾကာင္းအရာကုိ စုစည္းပါ


ဒီအပုိင္းဟာ အထူးသျဖင့္ မဂၢဇင္းတုိ႔လုိ ပုိၿပီး ရႈပ္ေထြးတဲ့ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈေတြအတြက္ ဆီေလွ်ာ္တယ္။

အေၾကာင္းအရာကုိ ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္း ႏွစ္မ်ိဳး ရွိတယ္ - တျခား သူေတြဆီကေန ေတာင္းယူပါ၊ (သို႔) ပုံႏွိပ္ ထုတ္လုပ္ေရး အဖြဲ႔သားထဲက တေယာက္ေယာက္ကုိ ေရးေစပါ၊ ပုံႏွိပ္ ထုတ္လုပ္ေရးဌာန အေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီနည္းလမ္း ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကုိ အသုံးျပဳၾကတယ္။

ဆီေလွ်ာ္မႈ ရွိၿပီး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ေအာက္ေျခ လူတန္းစားေတြဆီကေန စုေဆာင္းတဲ့နည္းဟာ အေရးအႀကီးဆုံးနဲ႔ အခက္ခဲဆုံး က႑ေတြထဲမွာ တခု အပါအ၀င္ ျဖစ္ၿပီး မၾကာခဏ လ်စ္လ်ဴရႈ အခံရဆုံး ျဖစ္ေနတယ္။ လူထုအတြက္ ကိုယ္စားျပဳ စကားေျပာဆုိေနတာထက္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ ဗဟုိျပဳထားတဲ့ မီဒီယာေတြကတဆင့္ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကုိ စကားေျပာဆုိခြင့္ေပးတာ ပုိသင့္ေတာ္တယ္။ 'ကၽြမ္းက်င္'တဲ့ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ ေဘာင္ခတ္ထားၿပီး၊ အကယ္လုိ႔ လုိအပ္တယ္ ဆုိရင္ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ရွင္းလင္းခ်က္ ေပးဖို႔ ထည့္သြင္းႏုိင္တယ္။ တည္းျဖတ္ေရး အဖြဲ႔က ျပႆနာတခုခုကုိ ေျဖရွင္းဖို႔၊ ကြာဟခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ ပံ့ပုိးမႈ ေပးႏုိင္တယ္။

အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ စုေဆာင္းၿပီး ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခ်က္ တခုလုံးကုိ သင္ကုိယ္တုိင္ ေရးသားဖို႔ မလုိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြ ကေတာ့ -
 
 • ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ခ်ိန္ေတြ၊ တာ၀န္ ခြဲေ၀မႈေတြကုိ လုပ္ဖုိ႔ ရွင္းလင္းတဲ့ အစီအစဥ္ တခု ထားရွိပါ။
 • အေျခအေနကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး၊ စာေရးတတ္လာေအာင္ (သုိ႔) သင္ယူေလ့လာခ်င္တဲ့ အဆက္အသြယ္ေတြကုိ ပ်ိဳးေထာင္ၿပီး မၾကာခဏ သင္တန္းေပးပါ။
 • စာေရးဆရာေတြဆီ ေဆာင္းပါးေတြရဲ႕ အရွည္ပမာဏ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အယ္ဒီတာ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ ရွင္းလင္းတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္တခုကုိ ေပးပါ။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ မဂၢဇင္းတခုထဲမွာ ရွိတဲ့ စာမ်က္ႏွာ တခုမွာ၊ ဓါတ္ပုံေတြ မပါပဲ စာလုံးေရ ၁၀၀၀ ခန္႔ ရွိဖုိ႔ လုိတယ္။
 • ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ခ်ိန္ေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ထားၿပီး ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ခ်ိန္ မေရာက္ခင္ လူတဦးခ်င္းရဲ႕ လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။
 • ေလးစားမႈ ရွိၿပီး တည္းျဖတ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ စီမံလုပ္ေဆာင္ပါ။


အေၾကာင္းအရာကုိ အေသးစိတ္ စီစဥ္ပါ


ဘယ္သူေတြက ပါ၀င္တင္ဆက္ေနပါေစ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ တခုကုိ ျပႆနာ အေျဖရွာတဲ့ အစီအစဥ္ တရပ္ကုိ သုံးၿပီး အၿမဲတမ္း စတင္ပါ၊ သင္ ပါ၀င္ေစခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာရဲ႕ 'အေသးစိတ္ အစီအစဥ္' တခုခုကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ေဆာင္းပါးနဲ႔ ရုပ္ပုံ အစိတ္အပုိင္းတုိ႔အတြက္ သီးျခား မွတ္စုတခုကုိ ထားရွိၿပီး၊ အဲဒါေတြကုိ ေရးမွတ္ေပးမဲ့သူ၊ ေလ့က်င့္ေပးမဲ့သူ၊ တည္းျဖတ္ေပးမဲ့သူေတြကုိ သတ္မွတ္ပါ။ သူတုိ႔ ၿပီးစီးရမဲ့ ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ခ်ိန္ေတြကုိ ေရးမွတ္ ထည့္သြင္းပါ။ သင္ ေရာက္ရွိတဲ့ ဘယ္ေနရာမွာ မဆုိ မြမ္းမံႏုိင္ေအာင္ စာရင္းတြက္ခ်က္တဲ့ ပုံစံ (ေခၚ) spreadsheet format ပုံစံနဲ႔ ထားရွိတာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္တယ္။ အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္နဲ႔ layout အျပင္အဆင္ ျပဳလုပ္မဲ့ အစီအစဥ္ကုိ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းျဖင့္ ေဆာင္းပါး ေရးသားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြက လုိအပ္တဲ့ စာလုံးအရွည္ပမာဏ (သုိ႔) အေရအတြက္ကုိ  ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။

အထူးသျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွာ က႑မ်ိဳးစုံပါတဲ့ သတင္းလႊာ တေစာင္ကုိ ထုတ္လုပ္ေနတယ္ ဆုိရင္၊ အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ကုိ စီစဥ္ခ်မွတ္တဲ့ ထုံးစံကုိ က်င့္သုံးဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ တႀကိမ္ပဲ ထုတ္ေ၀တဲ့ ပုိစတာ (သုိ႔) ေၾကာ္ျငာ စာေစာင္ဟာ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အခ်ိဳးအစား ဗားရွင္း တခုကေန အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ အေသးစိတ္ ခ်မွတ္တာဟာ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္သူအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ အစိတ္အပုိင္း တခုစီဟာ သင္ ထားရွိတဲ့ ပန္းတုိင္ တခုလုံးနဲ႔ ကုိက္ညီေနမွာ ျဖစ္တယ္။

မွတ္သားရမဲ့ မွတ္ခ်က္မ်ား -
 
 • ေဆာင္းပါး တပုဒ္ (သုိ႔) ရုပ္ပုံ အမည္
 • စာေရး/အစီရင္ခံမဲ့ ပုဂၢဳိလ္
 • ျပင္ပက အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ စုေဆာင္းၿပီး ႀကီးၾကပ္ဖုိ႔ တျခားသူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေပးမဲ့ ပုဂၢဳိလ္
 • တည္းျဖတ္မဲ့ ပုဂၢဳိလ္
 • အခ်က္အလက္ တခုစီရဲ႕ ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ခ်ိန္

အကယ္လုိ႔ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ (သုိ႔) ဓါတ္ပုံတပုံဟာ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲက အေၾကာင္းအရာ တခုခုမွာ ပါေနတယ္ ဆုိရင္၊ (သုိ႔) ထုတ္လုပ္ဆဲ အပုိင္း (သုိ႔) ေကာ္လံ တခုခုရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း အျဖစ္ ပါေနတယ္ ဆုိရင္၊ အဲဒါေတြကုိ မွတ္သားထားပါ။ သင္ ဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တဲ့ အခါ၊ သင့္ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ အစီအစဥ္အလုိက္ စုစည္းႏုိင္ဖုိ႔ တျခား ေရြးစရာေတြ (သုိ႔) တျခား က႑ေတြ ေပၚထြက္လာႏုိင္တယ္။ အဲဒီ အေၾကာင္းအရာ အစီအစဥ္ကေန အဓိက အခ်က္ေတြကုိ အေစာုိင္း ကတည္းက ေဖၚထုတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။
 

အျဖစ္အပ်က္ကုိ လက္မလႊတ္ေစနဲ႔


ေထာက္ခံလႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းရဲ႕ အဓိက သတင္းစကားေတြကုိ ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ အကယ္လုိ႔ ဒီအခ်က္ကုိ ပုံမွန္ လုပ္ေပးႏုိင္တယ္ ဆုိရင္၊ သင့္ရဲ႕ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈကုိ ဆီေလွ်ာ္မႈ ရွိေစၿပီး၊ အလြယ္တကူနဲ႔ ပုံမွန္ ျဖည့္စြတ္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။

လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ အခမ္းအနားေတြမွာ သင္နဲ႔အတူ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ တလုံးကုိ အၿမဲတမ္း ေဆာင္သြားပါ။ သင့္အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြတ္မႈေတြကုိ မွတ္တမ္းျပဳစုထားပါ။ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္းေတြ၊ ခရီးစဥ္ေတြနဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္မႈ မွတ္တမ္းေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြ ျပန္လည္ သုံးသပ္ခ်က္ေတြနဲ႔၊ ကြင္းဆင္း ေလ့လာခ်က္ ပရုိဂ်က္ေတြကုိ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ျဖည့္စြတ္ထားပါ။ စာသားအျဖစ္ ျပန္လည္ ေရးကူးႏုိင္တဲ့ အသံ မွတ္တမ္းတင္ခ်က္ကုိ ထားရွိႏုိင္ရင္ သင့္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစမွာ ျဖစ္တယ္။

အသုိင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ အျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းအေရာေတြကုိ သင့္ဆီ လာေရာက္ ေျပာျပဖုိ႔ အားေပးပါ၊ သူတုိ႔ဆီ စာေရးပါ (သုိ႔) လုိအပ္တဲ့ ပစၥည္းကိရိယာေတြကုိ ပံ့ပုိးေပးပါ၊ ဒါေပမဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ျပႆနာေတြ၊ အမႈအခင္းေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ ထုတ္ျပၿပီး သင္ လုိခ်င္တဲ့ အခ်က္ကုိလည္း ေတာင္းခံပါ။ သတင္း ေဆာင္းပါးေတြကုိ ကုိယ္တုိင္ ေရးသားေပးႏုိင္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းႏုိင္တယ္။

ျပႆနာ အေျဖရွာတဲ့ အစီအစဥ္ေတြဟာ သင့္ရဲ႕ ပန္းတုိင္ေတြ၊ ပရိသတ္ေတြနဲ႔ပါတ္သက္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ အခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစားေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး လုိအပ္တဲ့ အႀကံအဉာဏ္ေတြကုိ ေပၚထြက္လာေစမွာ ျဖစ္တယ္။ သင့္ရဲ႕ အေရးအသားထဲမွာ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အဆုိး အေကာင္း၊ ျဖစ္ရပ္မွန္နဲ႔ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြ၊ လူတဦးတေယာက္ရဲ႕ အေတြ႔အႀကဳံနဲ႔ စာရင္းဇယားေတြ ပါ၀င္ဖုိ႔ လုိတယ္။

အယ္ဒီတာ့ဆုိင္ရာ ေပၚလစီ


ျပဌာန္းထားတဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ အယ္ဒီတာ့ဆုိင္ရာ ေပၚလစီကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိနားလည္ထားျခင္းျဖင့္၊ လူတုိင္းက အခ်ိန္တိက်မႈ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈနဲ႔ သတင္းစကား အေပၚ ဆက္ၿပီး စိတ္၀င္စားေနၾကမွာ ျဖစ္တယ္။ အသုိင္းအ၀ုိင္းၾကားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ တာ၀န္ခံမႈကုိ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ အျငင္းပြားဖြယ္ အဆုိျပဳခ်က္ေတြကို ကုိင္တြယ္ရာမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္တယ္။ ေပၚလစီထဲမွာ ပါ၀င္မဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ -
 
 • ပုံစံ (Format) - စာေရးဆရာေတြက သုံးစြဲမဲ့ ဘာသာစကား၊ (အကယ္လုိ႔ သင့္ေတာ္ရင္) ထုတ္ေ၀မဲ့ စတုိင္နဲ႔၊ သင္ စိတ္၀င္စားတဲ့ အမ်ိဳးအစားေတြ၊ ဥပမာ အားျဖင့္ - သတင္း အခ်က္အလက္၊ ျပန္လည္ သုံးသပ္ခ်က္ (သုိ႔) ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈ။
 • ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား & စတုိင္ - လက္ခံထည့္သြင္းလို႔ မရတဲ့ အေၾကာင္းအရာ၊ ႏုိင္ငံေရးကုိ ထိပါးေစတဲ့ ေဟာေျပာခ်က္ (သုိ႔) လိင္ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ ဘာသာစကား။
 • တည္းျဖတ္မႈ - အဆုိျပဳခ်က္ေတြကုိ တည္းျဖတ္တာနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး သင့္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အတုိင္းအတာ။ ပါ၀င္ေရးသားသူေတြမွာ ရွင္းလင္းတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွိဖုိ႔ လုိတယ္။ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀သူ အမ်ားစုက ေပးအပ္လာတဲ့ စာမႈေတြထဲမွာ ရွည္လ်ားတဲ့ စာအေရးအသားေတြကုိ ျဖတ္ေတာက္ခြင့္၊ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ ရွိေအာင္ တည္းျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိၾကတယ္။
 • ေက်းဇူးတင္လႊာ - စာေရးဆရာေတြကုိ စာေၾကာင္းခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ လုိတယ္။ ထုတ္ေ၀ခ်က္တခ်ိဳ႕မွာ ဒီလုပ္ေဆာင္မ်ိဳးကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ ဆန္႔က်င္ေနၾကေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ လူေတြကေတာ့ လုိအပ္တယ္လုိ႔ ယူဆၾကတယ္။
 • စာေရးဆရာမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား - အကယ္လုိ႔ သင္ဟာ မၾကာခဏ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ေနၿပီး ေပးအပ္လာမဲ့ စာမူေတြကုိ အားကုိးေနမယ္ ဆုိရင္၊ “စာေရးဆရာမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား” လုိ႔ ေခၚဆုိၿပီး သင့္ရဲ႕ လက္ရွိ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး မြမ္းမံထားတဲ့ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔တဲ့ စာတမ္းတခုကုိ ျပဳစုဖို႔ စဥ္းစားပါ။ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းတခုက ရုပ္၀တၳဴပစၥည္းေတြကုိ လက္ခံတဲ့ ပုံစံနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ဥပမာ တခုကုိ ေလ့လာဖုိ႔ Carbusters ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကုိ ဖတ္ရႈပါ။
 • စတုိင္ - ႀကီးက်ယ္တဲ့ လုပ္ငန္း၊ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့ လူေတြအတြက္ စတုိင္ လမ္းညႊန္ခ်က္ တခု ပါရွိရမွာ ျဖစ္တယ္၊ ၄င္းကုိ “စာေရးဆရာမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား” ထဲမွာ ဖတ္ရႈႏိုင္တယ္။

Layout အျပင္အဆင္တခု ဖန္တီးျခင္း


ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခ်က္၊ ပုိစတာ (သုိ႔) တျခား ပရုိဂ်က္အတြက္ layout အျပင္အဆင္ တခုကုိ ဖန္တီးပါ။ ဒီနည္းနဲ႔ ဘယ္အခ်က္ကုိ ဘယ္ေနရာမွာ ထားရွိျခင္းျဖင့္၊ စာဖတ္သူ အျမင္နဲ႔ စိတ္အာရုံမွာ ဘယ္လုိ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္ စတာေတြကုိ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ေရြးခ်ယ္မဲ့ ပုံစံကုိ စဥ္းစားၿပီး၊ ဓါတ္ပုံေတြ၊ ေခါင္းစည္းေတြ ထားရွိမဲ့ ေနရာကုိ ခ်န္ထားပါ။ အဲဒီေနာက္ စာသားေတြ စီထားရွိမဲ့ ပုံစံကုိ စဥ္းစားပါ။ တကယ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မဲ့ ပုံစံ၊ ျဖတ္ေတာက္မဲ့ ပုံစံ၊ စုစည္းမဲ့ ပုံစံေတြကုိ စဥ္းစားပါ။ အၿမဲတမ္း ပုံစံယူမဲ့ နမူနာ တခု (ကုိယ္တုိင္ စုစည္းထားတဲ့ မွတ္တမ္းတင္ ဗားရွင္း) ကုိ ဖန္တီးပါ၊ ဒါဆုိရင္ သင့္ရဲ႕ layout အျပင္အဆင္ရဲ႕ ပုံပန္းသ႑ာန္နဲ႔ ထြက္ေပၚလာမဲ့ ပုံစံကုိ ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္တယ္။

ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀တဲ့ ေနရာမွာ သုံးစြဲဖုိ႔ (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္) ရုိးရုိး ပုံေတြ (သုိ႔) အမွတ္တံဆိပ္ေတြကုိ ဒီဇုိင္း ေရးဆြဲဖုိ႔ Inkscape ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ အကယ္လုိ႔ ဒီဇုိင္း မဆြဲတတ္ဘူး ဆုိရင္ (သုိ႔) ဒီဇုိင္း ေရးဆြဲတတ္တဲ့ သူကုိ ရွာမေတြ႔ရင္ Scribus (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္) ထဲမွာ ေပးထားတဲ့ ပုံစံခြတ္ (templates) ေတြကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ ရုိးရုိး layouts အျပင္အဆင္ေတြ (ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္) ကုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ Open Office ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။

ပရုိဂ်က္ အားလုံးအတြက္ သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား -
 
 • Layout အျပင္အဆင္ကုိ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ မထည့္သြင္းခင္ စာမ်က္ႏွာ အလြတ္ (သုိ႔) ဂရစ္ကြက္ စာမ်က္ႏွာထဲမွာ ျဖန္႔ထားလုိက္ပါ
 • ဓါတ္ပုံေတြ အသုံးျပဳမဲ့ ပုံစံကုိ စဥ္းစားပါ
 • ဓါတ္ပုံေတြ၊ ႀကိဳတင္ ပုံႏွိပ္ထားတဲ့ ေခါင္းစည္း စာရြတ္ေတြ (သုိ႔) တျခား ဒီဇုိင္းေတြမွာ အေရာင္ကုိ ထည့္သြင္းဖုိ႔ လုိသလား
 • မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့ ဒီဇိုင္း အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္တဲ့ အျဖဴေရာင္ ေနရာကြက္ကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ စဥ္းစားပါ
 • ဒီ ဒီဇုိင္းဟာ အျမင္အာရုံမွာ ဘယ္ေလာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိသလဲ။

ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရာမွာ သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္

မ်က္ႏွာဖုံးနဲ႔ ေနာက္ေက်ာ အဖုံးအတြက္ စာမ်က္ႏွာ တခုထဲကုိ အသုံးျပဳပါ၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ထားရွိမဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ အစီအစဥ္ ခ်ထားပါ။  ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀တဲ့ နည္းလမ္းအရ စာရြတ္ေတြကုိ ေခါက္ခ်ိဳးရေလ့ရွိတဲ့အတြက္၊ ႏွစ္မ်က္ႏွာစီ (သုိ႔) ေလးမ်က္ႏွာစီ စသျဖင့္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ စီစဥ္ထားပါ။
 

စတုိင္ လမ္းညႊန္


သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းမွာ မၾကာခဏ ထုတ္ေ၀မဲ့ အစီအစဥ္ ရွိတယ္ ဆုိရင္၊ တသမတ္တည္း ရွိတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး စတုိင္တခု ထားရွိဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ စတုိင္လမ္းညႊန္ ဆုိဟာ အရာရာအားလုံးကုိ ထုတ္ေဖၚႏုိင္မဲ့ ပုံစံကုိ အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားတဲ့ စာတမ္းတခု ျဖစ္တယ္။ 'စတုိင္' ဆုိတာ စာေရးသားတဲ့ စတုိင္ (သုိ႔) ပုံစံကုိ ရည္ညႊန္းတယ္။ အတုိေကာက္ စာလုံး ေရးသားရာမွာ ပုဒ္မေတြ အသုံးျပဳသင့္ မသင့္၊ (သုိ႔) 'Global South' ကုိ စာလုံးႀကီးနဲ႔ ေရးသင့္ မသင့္၊ (သုိ႔) 'nonprofit' ကုိ ေရြးရမလား (သုိ႔) 'non-profit' ကုိပဲ ေရြးမလား စတာေတြ ေရြးခ်ယ္ရာမွာ အဆုံးအျဖတ္ေပးတဲ့ အရာ ျဖစ္တယ္။

အေကာင္းဆုံး ေျဖရွင္းနည္းကေတာ့ ရုိးရုိးေလး (သင္ ေလးစားရတဲ့ တျခား အဖြဲ႔အစည္းကေန ေကာ္ပီကူးယူတာ ျဖစ္ျဖစ္) နဲ႔ စတင္ဖုိ႔  ျဖစ္ၿပီး ဆက္ၿပီး လုပ္သြားရင္း သင္ယူသြားဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ အုပ္စုတစု အေနနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီး အဲဒါေတြကုိ စာတမ္း ျပဳစုထားပါ။  ထုတ္ေ၀တဲ့ ေနရာမွာ မိရုိးဖလာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကုိ သတိရပါ။
 

တည္းျဖတ္ျခင္း


သင့္ဆီမွာ လက္ေရးစာမႈေတြ ေရာက္လာတာနဲ႔၊ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း စတင္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။

တည္းျဖတ္မႈ မစတင္ခင္ အဖြဲ႔အတြင္း လုပ္ငန္းခြဲေ၀မႈနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပဳလုပ္ထားဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ အေျခခံ စဥ္းစားရမဲ့ အခ်က္ တခုကေတာ့ ဗားရွင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈပဲ ျဖစ္တယ္။ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ မ်ိဳးဆက္အတြက္ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ စာတမ္းကုိ ျပဳစုေနသလား။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အားလုံးကုိ ပုံမွန္ သိမ္းဆည္းထားတာတုိ႔၊ back up လုပ္ထားတာတုိ႔ဟာ မွတ္သားရမဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။ အကယ္လုိ႔ ကြန္ပ်ဴတာေတြကုိ အသုံးမျပဳဘူး ဆုိရင္၊ ေကာ္ပီး ကူးလုိ႔ ရတယ္။

ဒီအဆင့္မွာ ရႈပ္ေထြးမႈ ရွိႏုိင္တယ္၊ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ တာ၀န္ ခြဲေ၀မႈေတြ အေရးႀကီးတယ္။

တည္းျဖတ္ရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္မ်ား
 
 • အေၾကာင္းအရာ တခုလုံး ဖတ္ရႈပါ - ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ မလုပ္ခင္ စာတမ္း တခုလုံးကုိ အၿမဲတမ္း တႀကိမ္ ဖတ္ရႈပါ။
 • တိက်တဲ့ ပန္းတုိင္ေတြကုိ သိသာထင္ရွားေစဖို႔ အႀကီးအက်ယ္ တည္းျဖတ္တဲ့အခါ ျဖစ္ျဖစ္ (သုိ႔) အနည္းငယ္ပဲ တည္းျဖတ္တဲ့အခါ ျဖစ္ျဖစ္ စာေရးဆရာေတြနဲ႔ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္တဲ့ သူေတြကုိ ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံပါ။
 • တာ၀န္ယူမႈ ရွိပါေစ - ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲခ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတခုခ အခုိင္အမာ ရွိေနရမယ္။ အေၾကာင္းအရာ တခုခုရဲ႕ ဆုိလုိရင္းကုိ မသိရင္ ေမးခြန္းေတြ ေမးျမန္းပါ။
 • တသမတ္တည္း ရွိပါေစ - ပုဒ္ျဖတ္ပုဒ္ရပ္ သေကၤတ၊ စာလုံးႀကီး၊ စာလုံးေပါင္း စတာေတြကုိ ကုိင္တြယ္တဲ့အခါ သင့္ရဲ႕ စတုိင္ လမ္းညႊန္နဲ႔ အသိစိတ္ကုိ အသုံးျပဳပါ၊
 • စိတ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္း - အခ်ိန္ကုိ ေခၽြတာ သုံးစြဲပါ၊ ပန္းတုိင္ေတြကုိ ေရာက္ရွိႏုိင္ဖို႔ လုိအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေတြကုိသာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေလးစားမႈကုိ ျပသပါ။
 • အခ်က္အလက္ စစ္ေဆးျခင္း - သင္ ထုတ္ေ၀ေနတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ တိက်မွန္ကန္မႈကုိ ဘယ္သူက တာ၀န္ယူမလဲ။ အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ ဘာေတြလဲ။ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြက တိက်မႈ ရွိသလား၊ ေနာက္ဆုံး ျဖစ္ပ်က္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြလား။ အင္တာနက္ကုိ အသုံးျပဳပါ (သုိ႔) စာေရးဆရာကုိ ေမးသင့္တာ ရွိရင္ ေမးျမန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ပါ။ ဒီအရာေတြအတြက္ အခ်ိန္ေပးပါ။
 • ရွင္းလင္းမႈနဲ႔ ဖတ္ရႈႏုိင္မႈ - ရွည္လ်ားတဲ့ စာပုိဒ္ေတြနဲ႔ စာေၾကာင္းေတြကုိ ျဖတ္ေတာက္ပါ။ တုိက္ရုိက္ေျပာတဲ့ စကားကုိ အသုံးျပဳပါ (‘၀က္ဆားနယ္ေျခာက္ကုိ သူမ ကတဆင့္ ယူေဆာင္လာတယ္’ ဆုိတာထက္ ‘သူမက ၀က္ဆားနယ္ေျခာက္ ယူလာတယ္’ ဆုိၿပီး သုံးႏႈန္းပါ)။ ဗန္းစကားကုိ ေရွာင္ပါ။
 • အေၾကာင္းအရာ - စာဖတ္သူေတြက ထည့္သြင္းေစလုိတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ အားလုံး ပါ၀င္သလား။
 • တင္းက်ပ္ျခင္းနဲ႔ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း - ပုိလွ်ံတဲ့ စကားလုံးေတြ၊ မ်ားလြန္းတဲ့ နာမ၀ိေသသနေတြနဲ႔ အာရုံေျပာင္းေစတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပါ။ အဓိပၸါယ္ မရွင္းတဲ့ စကားအသုံးအႏႈန္းေတြနဲ႔ ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာဆုိခ်က္ေတြကုိ ျပင္ဆင္ပါ - ေ၀ါဟာရ ပေဒသာက်မ္းကုိ အသုံးျပဳပါ။ သိပ္ၿပီး အေရးမႀကီးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျဖတ္ေတာက္ပါ၊ အကယ္လုိ႔ နဂုိစာသားေတြကုိ ျပန္ယူခ်င္တဲ့အခါ ျပန္ရယူလုိ႔ ရေအာင္ ဗားရွင္းေတြကုိ သိမ္းထားပါ။

စာေရးဆရာကုိ ေမးျမန္းမဲ့ အခ်ိန္
 
 • အေၾကာင္းအရာေတြဟာ အဆင့္ျမင့္ၿပီး နည္းပညာဆန္ေနသလား၊ (သုိ႔) သင့္အတြက္ အသစ္အဆန္း ျဖစ္ေနသလား
 • စာေရးဆရာရဲ႕ ဆိုလိုရင္းကုိ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေျပာင္းသြားသလဲ
 • ဆုိလုိရင္းကုိ သင္ ဘယ္လုိအခ်ိန္မွာ နားမလည္သလဲ

ထပ္မံ တည္းျဖတ္ျခင္း

စစ္ေဆးရမဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ -
 
 • ပုံစံ (Format) - လုိအပ္တဲ့ စာေၾကာင္းခြဲေတြကုိ ေပါင္းလုိက္ပါ။ မဟပ္စပ္တဲ့ ေခါင္းစည္း စတုိင္၊ စာလုံး၊ စာလုံးမဲ၊ မ်ဥ္းေစာင္း၊ စာတန္း ညွိတာေတြကုိ ျပင္ဆင္ပါ။
 • စာလုံးေပါင္း အမွားနဲ႔ စာလုံးေပါင္း တသမတ္တည္း ရွိမႈ
 • အတုိေကာက္ စာလုံး - စာလုံးကုိ ပထမဆုံး ေရးသားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေ၀ၚဟာရကုိ အျပည့္အစုံ ေဖၚျပၿပီး အတုိေကာက္ကုိ ကြင္းစကြင္းပိတ္ထဲမွာ ေဖၚျပထားပါ - ဥပမာ Non- Governmental Organisation (NGO) စသျဖင့္။ စာေၾကာင္းထဲမွာ ေရာေထြးေနႏုိင္တဲ့ တျခား အတုိေကာက္ေတြ မရွိဘူးဆုိရင္ ပထမ ေ၀ါဟာရရဲ႕ အတုိေကာက္ကုိ ဆက္ၿပီး အသုံးျပဳသြားပါ။

တည္းျဖတ္လုိတဲ့ layout အျပင္အဆင္ေတြဟာ တခုနဲ႔ တခု အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈ ရွိၾကတယ္။ ေဆာင္းပါးေတြကုိ ပုံစံခြက္ (template) ထဲမွာ မထည့္ခင္ အရင္ တည္းျဖတ္လုိက္ပါ။ ေဆာင္းပါး တပုဒ္ ရလာတဲ့အခါ၊ သူ႔ရဲ႕ အရွည္ကုိ ျပန္ၿပီး တည္းျဖတ္ဖို႔ လုိတယ္။ သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႔နဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အေျခအေနေပၚ မႈတည္ၿပီး သံသရာလည္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ တခု ျဖစ္လာႏုိင္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ဥပမာ အားျဖင့္ - အရည္အေသြး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္တဲ့ ဓါတ္ပုံ တပုံ ရရွိလာတယ္ ဆုိရင္၊ (သုိ႔) ဒီထုတ္ေ၀ခ်က္ထဲမွာ ထည့္သြင္းမဲ့ ေဆာင္းပါး တပုဒ္ကုိ အခ်ိန္မီ မေရးသားႏုိင္ရင္၊ layout အျပင္အဆင္ေတြကုိ ေျပာင္းလဲရမွာ ျဖစ္သလုိ သင္ ထားရွိတဲ့ အစီအစဥ္ေတြလည္း ေျပာင္းလဲ သြားမွာ ျဖစ္တယ္။
 

စာအမွားျပင္ဆင္ျခင္း
 

ေနာက္ဆုံးအဆင့္ တည္းျဖတ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းကုိေတာ့ layout အျပင္အဆင္ လုပ္ၿပီးတဲ့အခါ လုပ္ေဆာင္ရတယ္၊ ကြန္ပ်ဴတာ ရုိက္စာထဲမွာ လုပ္ရတာ ျဖစ္တယ္။ ရွင္းလင္းမႈ ပုိရွိလာေအာင္ စာအမွား ျပင္ဆင္ဖတ္ရႈသူေတြရဲ႕ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ အသုံးျပဳပါ၊ တသမတ္တည္း ရွိဖုိ႔ သင့္ရဲ႕ စတုိင္ လမ္းညႊန္ကုိ အသုံးျပဳပါ။ Merriam-webster လမ္းညႊန္ကုိ သြားၿပီး စံႏႈန္း မွတ္ခ်က္ေတြကုိ ဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္တယ္။

စာအမွားျပင္ဖတ္တဲ့ ပထမဆုံး အဆင့္မွာ စာလုံး အမွားအယြင္းေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ျပင္လုိက္တယ္ ဆုိရင္၊ ေနာက္ထပ္ တည္းျဖတ္မႈေတြ ထပ္လုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္လာတယ္။

သိေကာင္းစရာ - တည္းျဖတ္မႈ လုပ္တဲ့ အႀကိမ္တုိင္းမွာ မတူညီတဲ့ ေဘာပင္ အေရာင္ေတြကုိ အသုံးျပဳပါ။ စာစီစာရုိက္ ပရုိဂရမ္ ျဖစ္တဲ့ Open Office ထဲမွာ ပါတဲ့ 'Record Changes' function (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္) ကုိ အသုံးျပဳၿပီး တည္းျဖတ္လုိ႔ ရတယ္။