လက္ကုိင္ဖုန္းဆုိင္ရာ ကိရိယာမ်ား

 

Tactical Tech ရဲ႕ လက္ကုိင္ဖုန္း-ေသတၲာဟာ လက္ကုိင္ဖုန္း နည္းပညာကုိ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အသုံးခ်လုိတဲ့ စည္းရုံး လႈပ္ရွားေရးသမားေတြကုိ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္ဖုိ႔ စီမံျပဳလုပ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအထဲမွာ လုပ္ငန္းကုိ ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းေစတဲ့ ကိရိယာ အေတာ္မ်ားမ်ား ပါရွိတယ္။