လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ား

 

လက္ကိုင္ဖုန္းေတြဟာ လက္ရွိ ႏွစ္ကာလေတြမွာ အလ်င္အျမန္နဲ႔ ပ်ံႏွံ႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး၊ လူတဦးခ်င္းနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိတဲ့ အသံနဲ႔ ေဒတာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ ပ့ံပုိးေနေပးၾကတယ္။ လက္ကိုင္ဖုန္းကို သံုးစြဲသူေတြဟာ - လူမႈအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပုိၿပီး အလြယ္တကူ ပါ၀င္လာႏုိင္ၾကတယ္။ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အၿမဲတမ္း အဆက္အသြယ္ လုပ္လာ ႏုိင္တယ္၊ အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ တည္ေထာင္ႏုိင္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြကုိ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ ပိုမုိလြယ္ကူလာေစတယ္။ ဒီအပိုင္းမွာ သင့္ကုိ အားေပးေထာက္ခံတဲ့ သူေတြကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ အခြင့္အေရး စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းကုိ ေဖၚေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္းနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ နည္းနာေတြနဲ႔ ကိရိယာေတြအေၾကာင္းကုိ တင္ျပထားတယ္။