ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္ အသံသြင္းယူျခင္း

အခုခ်ိန္မွာ mic ကုိ တပ္ဆင္လုိက္ၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စတင္ အသံသြင္းယူႏုိင္ၿပီ။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ သုံးစြဲဖုိ႔ Audacity (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္) ကုိ install လုပ္ထားၿပီးသား ျဖစ္ေနဖုိ႔ လုိတယ္။ Install လုပ္ၿပီးတာနဲ႔ သူ႔ဖြင့္လုိက္ပါ။ အဲဒီေနာက္ ေအာက္မွာ ေဖၚျပထားတဲ့အတုိင္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ပါ -

အသံမသြင္းခင္ အသံက်ယ္တဲ့ အပုိင္းကုိ ျပန္ဆန္းစစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္၊ ဒါမွသာ အသံ ပုံစံမပ်က္ ရွိေနႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။။

ပထမဦးဆုံး input မီတာ ခလုတ္ကုိ ဖြင့္လုိက္ပါ။ ဒါကုိ ပင္မ မ်က္ႏွာျပင္ကေန သတ္မွတ္လုိ႔ ရတယ္ -

မုိက္ခြက္ သေကၤတ အေပၚက bars ေပၚကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ (သုိ႔) မုိက္ခြက္ သေကၤတ ေဘးက ျမွားေလးအေပၚ ႏွိပ္လုိက္ၿပီး Monitor input" ကုိ select လုပ္လုိက္ပါ -ဒီခ်ိန္မွာ သင့္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံတဲ့သူကုိ စကား က်ယ္က်ယ္ ေျပာခုိင္းပါ၊ သူတုိ႔ စကားေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ input level မီတာကုိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။အသံက်ယ္လြန္းတဲ့အခါ အနီေရာင္ bars ေတြဟာ - 12 အနား ကပ္လာမွာ ျဖစ္တယ္။ input level ကုိ မုိက္ခြက္ သေကၤတ ေဘးဖက္ကုိ slider ေရႊ႕ၿပီး ခ်ိန္ညွိလုိ႔ ရတယ္။သူတုိ႔ စကားေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ Input level ကုိ - 12 အနား ေရာက္သြားတဲ့အထိ ခ်ိန္ညွိထားလုိက္ပါ။ ၿပီးသြားတဲ့အခါ "Stop" ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ပါ -Preview recording ကုိ ဆက္ ဖြင့္ေနစရာ မလုိဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ "Edit" menu ကေန "Undo Record" ကုိ ေရြးလုိ္က္ပါ။ဒီခ်ိန္မွာ အသံကုိ စနစ္တက် သြင္းယူဖုိ႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ "Record" ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။ဒီခ်ိန္ကေန ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈကုိ စတင္ လုိက္ပါ။ ၿပီးသြားတဲ့အခါ "Stop" ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။

အသံသြင္းခ်က္ အခု ၿပီးစီးသြားၿပီ ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ "File" menu ေပၚက "Save Project" ကုိ ေရြးၿပီး ခ်က္ျခင္း save လုိက္ပါ။ဒါပါပဲ။ သင့္ရဲ႕ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္ ၿပီးစီးသြားၿပီး၊ save လုပ္ထားလုိက္ၿပီ။ "Play" ခလုတ္ ႏွိပ္ၿပီး ျပန္ဖြင့္နားေထာင္လုိ႔ ရတယ္။