အင္တာနက္သုံး ကိရိယာမ်ား

 

ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ တည္ေဆာက္တဲ့အခါ အေထာက္အကူ ျပဳမဲ့ ေအာက္ပါ ကိရိယာေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္စရာေတြ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကုိ ထည့္သြင္းေပးထားတယ္။
 

  • Drupal ကုိ အသုံးျပဳၿပီး သုံးစြဲသူ လူတဦးတေယာက္က (သုိ႔) လူအသင္းအဖြဲ႔ တခုခုက ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ အေၾကာင္းအရာ အမိ်ဳးမ်ိဳးကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္၊ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္၊ စုစည္းႏုိင္တယ္။

 
  • Mozilla Firefox ကုိ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက အေကာင္းဆုံး အင္တာနက္ browser အျဖစ္ မွတ္ယူထားၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ သူ႔မွာ ပါရွိတဲ့ လုံၿခံဳေရး features ေတြ၊ ကမၻာတ၀ုမ္းက ပရုိဂရမ္ ေရးသားသူေတြရဲ႕ ပါ၀င္ပံ့ပုိးမႈနဲ႔ တုိးခ်ဲ႕ ထုတ္လုပ္ေနၾကတဲ့ add-ons အေတာ္မ်းမ်ားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။

 
  • Joomla ဟာ သုံးစြဲသူေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ဖန္တီးႏုိင္၊ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္၊ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။

 
  • KompoZer ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္၊ ဖန္တီးႏုိင္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ပုံဟာ Dreamweaver (သုိ႔) FrontPage တုိ႔နဲ႔ ဆင္တူတယ္။ KompoZer ဟာ WYSIWYG (ျမင္ေနရတဲ့ ပုံစံအတုိင္း ရရွိႏုိင္တဲ့) စာမ်က္ႏွာကုိ တည္းျဖတ္ေပးႏုိင္တယ္၊ word processor ထဲမွာ စာစီစာရုိက္ ေနသလုိ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ အလြယ္တကူ တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္။

 
  • SPIP ဟာ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ ထုတ္လႊင့္ေပးတဲ့ နည္းစနစ္တခု ျဖစ္တယ္။ သုံးစဲြသူေတြဟာ အြန္လုိင္းမွာ အတူတကြ ပူးေပါင္း အလုပ္လုပ္ႏုိင္တယ္၊ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ တင္ပုိ႔ထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ဖန္တီးႏုိင္တယ္၊ တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္။

 
  • Wordpress ဟာ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုခုကုိ ထုတ္လႊင့္ေနရာ၊ ထိန္းသိမ္းတဲ့ေနရာမွာ လြယ္ကူေစၿပီး၊ podcasts ေတြနဲ႔ ဗြီဒီယုိကုိ ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ ေနရာမွာလည္း အသုံး၀င္တယ္။ စာမ်က္ႏွာကုိ ထပ္ထည့္ႏုိင္သလုိ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ အလြယ္တကူ မြမ္းမံႏုိင္တယ္။ WordPress ဟာ ေရပမ္းအစားဆုံး ဘေလာ့ဂ္ တည္ေဆာက္ေရး ကိရိယာေတြထဲမွာ တခု အပါအ၀င္ ျဖစ္တယ္။