အြန္လုိင္း သက္ေရာက္မႈ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ျခင္း

 

အင္တာနက္ဟာ အစဥ္အလာ PR & marketing က မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြတ္ခ်က္ တုိးတက္မႈေတြ (Engagement is (not) made to measure ကုိ ေလ့လာပါ)  ကုိ တုိင္းတာေပးႏိုင္တယ္။ လက္ေတြ႔ ကမၻာမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြကုိ တုိင္းတာတဲ့ေနရာမွာ အေတာ္ေလး ရႈပ္ေထြးႏုိင္တယ္၊ အဲဒီ တုိးတက္မႈကုိ အင္တာနက္ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈသူေတြရဲ႕ အေရအတြက္ကုိ ျဖစ္ျဖစ္၊ လႈပ္ရွားမႈထဲမွာ ပါ၀င္ၿပီး အီးေမးလ္ စာရင္းထဲမွာ ပါ၀င္သူေတြရဲ႕ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အလြယ္တကူ ေျခရာခံၿပီး ျဖစ္ျဖစ္ တြက္ခ်က္လုိ႔ ရတယ္။ ဒီတုိးတက္မႈေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး၊ ျပည္သူလူထုဆီ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့သူေတြဆီ ျဖစ္ျဖစ္ (သုိ႔) စပြန္ဆာ ေပးတဲ့ သူေတြဆီ ျဖစ္ျဖစ္ မိမိရဲ႕ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ အစီရင္ခံႏုိင္တယ္။ ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈတခု ျပဳလုပ္ရျခင္းရဲ႕ အဓိက ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့၊ အသုံး၀င္တဲ့ နည္းနာေတြ၊ ကိရိယာေတြနဲ႔ အသုံးျပဳလုိ႔ မရတဲ့ နည္းနာေတြ၊ ကိရိယာေတြကုိ ဆက္လက္ အကဲျဖတ္ ေလ့လာႏုိင္ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။

လူမႈေရး ေစ်းကြက္တင္ ေရာင္းခ်မႈ အလုပ္ျဖစ္ မျဖစ္ ဘယ္လုိ သိရွိႏုိင္မလဲ။

နည္း တခုကေတာ့ buzz ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ သူက စည္းလုံးလႈပ္ရွားမႈ အေၾကာင္း လူေတြ ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးပုံစံ၊ ေျပာဆုိတဲ့ ေနရာေတြကုိ ေျခရာခံေပးမွာ ျဖစ္တယ္။ အခမဲ့ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ ရုိးရုိး ကိရိယာ တခု ကေတာ့ Google Alerts ျဖစ္တယ္။ Google ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚ သြားၿပီး လုိခ်င္တဲ့ key words ေတြကုိ ေပးထားျခင္းျဖင့္ အဲဒီ key words လုိ႔ ေခၚတဲ့ ေသာ့ခ်က္ စာလုံးေတြကုိ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုခုက အသုံးျပဳလာတဲ့အခါ သင့္ဆီ အခ်က္ေပးလာမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ key words ေတြကုိ အြန္လုိင္း မီဒီယာနဲ႔ ဘေလာ့ဂ္ေတြမွာ သုံးစြဲတဲ့အခါ Google Alerts က အီးေမးလ္နဲ႔ ေပးပုိ႔လာမွာ ျဖစ္တယ္။ Keywords ေတြဟာ တိတိက်က်ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္၊ အီးေမးလ္ တစုတျပံဳႀကီး ေရာက္ရွိလာမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ (သုိ႔) အေရးအခင္း တခုခုကုိ ေျခရာခံဖုိ႔ ခက္ခဲသြားေစႏုိင္တယ္။ ဘေလာ့ဂ္ေတြကုိ Technorati နဲ႔ Blogpulse တုိ႔ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ေျခရာခံႏုိင္တယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ Twitter Search နဲ႔ TwitterFriends စတဲ့ Twitter ရဲ႕ အစြမ္းထက္တဲ့ ကိရိယာေတြ ရရွိႏုိင္တယ္။
 

 • ပင္မ စာမ်က္ႏွာေပၚက အေၾကာင္းအရာဟာ လူထုေတြက အီး-သတင္းလႊာမွာ လက္မွတ္ ေရးထုိးခ်င္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္သလား။

 
 • ဘယ္သူက သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာဆီကို ညႊန္းေပးသလဲ၊ ေရပမ္းစားတဲ့ ရွာေဖြမႈ ေ၀ါဟာရ စာလုံးေတြက ဘာေတြလဲ။

 
 • အီးေမးလ္ subject ေနရာမွာ ေရးထားတဲ့ စာသားေၾကာင့္ ဖြင့္ၾကည့္တဲ့ လူဦးေရ တုိးပြားလာသလား။

ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ အဓိက အသံုးျပဳတဲ့ ကိရိယာဟာ Google Analytics (သုိ႔) Woopra ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အဲဒါေတြဟာ အခမဲ့ ကိရိယာေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ စာရင္း ဇယား (statistics) နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ အေတာ္မ်ာမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးတယ္။ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာဖုိ႔ မွတ္ပုံတင္တဲ့အခါ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈသူေတြရဲ႕ IP လိပ္စာကုိ ၾကားလူ အဖြဲ႔ တခုခုက စုေဆာင္း ရယူသြားႏုိင္တယ္။ အကယ္လုိ႔ သုံးစြဲသူေတြက လုံၿခံဳေရးကုိ အဓိက ဦးစားေပးမယ္ ဆုိရင္၊ အဲဒါေတြကုိ အသုံးျပဳတာ အေကာင္းဆုံးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။

အီးေမးလ္ ေစ်းကြက္ကုိ အသုံးျပဳတဲ့အခါ၊ အသုံး၀င္တဲ့ စာရင္းဇယား (statistics) အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္တယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အီးေမးလ္ (သုိ႔) လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ရက္ေတြမွာ သုံးစြဲတဲ့ အေကာင့္ေတြကေန မိတ္ေဆြ အေရအတြက္၊ သုံးစြဲသူေတြက ေပးတဲ့ မွတ္ခ်က္ အေရအတြက္နဲ႔၊ ဗြီဒီယုိ ၾကည့္ရႈသူ အေရအတြက္ကုိ ရရွိႏုိင္တယ္။ အဲဒီ စာရင္းဇယားေတြကုိ ပုံမွန္ ျပန္ဆန္းစစ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကုိ သုံးစြဲေနသူေတြဟာ ဘယ္ကေန လာေရာက္ၾကတယ္၊ ဘယ္အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ၾကည့္သြားၾကတယ္ စတာေတြကုိ ေဖၚျပေပးလိမ့္မယ္။ ဒီအခ်က္ကေန သင္ဟာ ဘယ္သူနဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္ လုပ္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ ေဖၚျပၿပီး သင့္ရဲ႕ အနာဂတ္ အစီအစဥ္မွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္လာေစႏုိင္တယ္။

ထိေတြ႔ဆက္ဆံနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း


လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ရက္ေတြမွာ လူတုိင္း ပါ၀င္လာေစျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ ျဖန္႔ခ်ီမႈနဲ႔ ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းေတြမွာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာေစႏုိင္တယ္။ လူေတြ စိတ္၀င္စားလာေအာင္ လုပ္ျပတာနဲ႔ မၿပီးေသးဘူး၊ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားလာဖုိ႔ လုိတယ္ (၂.၀ စည္းရုံးျခင္းကုုိ ဖတ္ရႈပါ)။
 
 • မိမိရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ အနည္းဆုံး delicious လုိ လူမႈကြန္ရက္ မွတ္သားႏုိင္တဲ့ (bookmarking) ၀န္ေဆာင္မႈေတြမွာ bookmark လုပ္ေပးဖုိ႔ လူေတြကုိ တုိက္တြန္းပါ။
 • ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ (သုိ႔) တျခားေနရာမွာ ရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ လူေတြက အကဲျဖတ္ႏုိင္ေအာင္၊ ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ေအာင္၊ မွတ္ခ်က္ေပးႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြတ္ပါ။
 • လူမႈ ဆက္ဆံေရး ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားသူေတြ ပါ၀င္တဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ေတြကုိ ဖြဲ႔စည္းၿပီး သင့္ရဲ႕ အေရးကိစၥကုိ ပါ၀င္ပ့ံပုိးေပးဖုိ႔ မိတ္ေဆြေတြကုိ တုိက္တြန္းပါ။
 • သင္နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး သူတုိ႔ ဖန္တီးလုိက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ အားလုံးကုိ သင္ စုစည္းႏုိင္ေအာင္ တိက်တဲ့ tags ေတြကုိ သုံးစြဲဖုိ႔ လူေတြကုိ ေျပာျပပါ။
 • အြန္လုိင္း ေစ်းကြက္ဟာ သုံးစြဲသူေတြ ဖန္တီးထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာ (သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ လာေရာက္သုံးစြဲတဲ့ သူေတြက တျခား သူေတြကုိ ေ၀မွ်ႏုိင္ေအာင္ အြန္လုိင္းမွာ တင္ထားတဲ့ စာသား၊ ရုပ္ပုံေတြ၊ ဗြီဒီယုိေတြ (သုိ႔) တျခား အေၾကာင္းအရာေတြ) နဲ႔ ထိေတြ႔မႈ ရွိဖုိ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ေနရာ တခု ျဖစ္တယ္။ အမွတ္တံဆိပ္ ထားရွိဖုိ႔ လုိသလား။ ဒီဇုိင္းပုံစံေတြကုိ တင္ပုိ႔ဖုိ႔ သုံးစြဲသူေတြကုိ တုိက္တြန္းပါ။ ဒီပုံစံကုိ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးေတြမွာ အသုံးခ်ႏုိင္တယ္။

ေနာက္ဆုံးမွာ၊ ဒီအခ်က္ဟာ ပြင့္လင္းတဲ့ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ တခု ျဖစ္လာႏုိင္တယ္၊ အဲဒီေနရာမွာ သင့္ရဲ႕ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးကုိ စတင္ၿပီး သင္နဲ႔ သင့္ကုိ ေထာက္ခံအားေပးသူေတြ ပါ၀င္တဲ့ အင္အားစု တခု ျဖစ္လာေအာင္ အင္တာနက္ကုိ အသုံးခ်ႏုိင္တယ္။

 

သုံးစြဲသူေတြရဲ႕ တီထြင္ႀကံဆမႈ၊ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ထိန္းေက်ာင္းေပးတဲ့ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမ်ား -

 • Climate message in a bottle ဟာ ဘာလီမွာ က်င္းပတဲ့ ရာသီဥတု ညီလာခံအတြက္ ျမစိမ္းေရာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔က စီစဥ္ ျပဳလုပ္တဲ့ ဗြီဒီယို ဇာတ္ကား ျဖစ္တယ္။
 • Courage Campaign ဟာ ယူအက္စ္မွာ လိင္တူ ထိမ္းျမား လက္ထပ္မႈကုိ ပိတ္ပင္တဲ့ အစုိးရရဲ႕ ဥပေဒမူၾကမ္းေၾကာင့္ ထိခုိက္လာႏုိင္တဲ့ လူေတြကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ ဓါတ္ပုံေတြ၊ သတင္း ေပးပုိ႔ခ်က္ေတြ ေပးပုိ႔ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိတဲ့ အဖြဲ႔ ျဖစ္တယ္။
 • The Blank Noise Blog ဟာ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ အေျခစုိက္ၿပီး လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ တုိက္ခုိက္မႈ ခံရတဲ့ သူေတြကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္ျဖစ္ အေတြ႔အႀကံဳေတြ ထုတ္ေဖၚေျပာျပဖုိ႔ စာဖတ္သူေတြကုိ တုိက္တြန္းတဲ့ အဖြဲ႔ျဖစ္တယ္။