သတင္း ဆက္သြယ္ေရး-ေသတၱာမွ ႀကိဳဆို​လွ်က္ပါ!

သတင္းဆက္သြယ္ေရး - ေသတၱာ ဒုတိယ ဗားရွင္းထဲမွာ အသစ္ ထည့္သြင္းထားတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ၊ ျပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္ေတြနဲ႔ update လုပ္ထားတဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲေတြ ပါရွိတယ္။

သတင္းဆက္သြယ္ေရး - ေသတၱာထဲမွာ ကုိယ္ပုိင္ မီဒီယာ ဖန္တီးၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ ပစၥည္းကိရိယာ အားလုံးကုိ ပံ့ပုိးေပးထားတယ္။ ဒီကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာထဲမွာ မီဒီယာ၊ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈ၊ ရုပ္ပုံေတြ၊ အသံ၊ အင္တာနက္၊ ဗီြဒီယုိနဲ႔ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြ သုံးစြဲပုံ သုံးစြဲနည္းကုိ တင္ျပထားတယ္။ အခန္း တခုစီမွာ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ၊ ကုိးကားခ်က္ေတြ၊ links ေတြအျပင္ မီဒီယာကုိ ထိေရာက္မႈ ရွိတဲ့ ကိရိယာေတြနဲ႔ နည္းနာေတြကုိ အသုံးခ်တဲ့ နည္းေတြပါ ေဖၚျပေပးတဲ့ စိတ္၀င္စားစရာ ျပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္ေတြ ပါ၀င္တယ္။ ကုိယ္ပုိင္ မီဒီယာနဲ႔ ဗြီဒီယုိကုိ ဖန္တီးႏုိင္ေအာင္ သတင္း ဆက္သြယ္ေရး - ေသတၱာထဲမွာ ပြင့္လင္းတဲ့ အရင္းအျမစ္ ေဆာ့ဗ္၀ဲေတြအျပင္၊ အသုံးျပဳနည္း လမ္းညႊန္ေတြကုိပါ ထည့္သြင္းထားတယ္။

နည္းနာမ်ား

ကိရိယာမ်ား

  • Joomla ဟာ လူတဦးတေယာက္ခ်င္းနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းငယ္ေတြအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲ ျဖစ္တယ္...

  • KompoZer ဟာ Dreamweaver (သုိ႔) FrontPage တုိ႔နဲ႔ဆင္တူတယ္ ...

  • Audacity ဟာ အခမဲ့ျဖစ္ျပီး၊ သုံးရလြယ္ကူတဲ့ အသံ တည္းျဖတ္ေရး ကိရိယာနဲ႔ အသံဖမ္း ကိရိယာ ျဖစ္တယ္ ...

  • Drupal ကုိ အသုံးျပဳၿပီး လူတဦးတေယာက္  (သုိ႔) သုံးစြဲသူ အစုအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ႏုိင္...

 

သုံးစြဲနည္း လမ္းညႊန္မ်ား