ေအာက္ေျခလူတန္းစား ဟာသမ်ား


ႏုိင္ငံေရး ကာတြန္းေတြဟာ လူမႈေရးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ သေရာ္စာ၊ မွတ္ခ်က္ေပးတဲ့ပုံစံနဲ႔ ရာစုႏွစ္ အေတာ္ၾကာေအာင္ ထိေရာက္တဲ့ အသြင္ကုိ ေဆာင္ေနခဲ့သလုိ၊ ရုပ္ေျပာင္ေတြကို ေအာင္ေျခလူတန္းစား အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ စည္းရံုးလႈပ္ရွားေရး ကိရိယာတခုအျဖစ္နဲ႔ အသုံးျပဳလာခဲ့တဲ့အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ပုိၿပီး ရရွိလာေနတယ္။ ဒီအခန္းမွာ ေအာင္ေျခလူတန္းစာေတြအတြက္ ဟာသေတြကုိ ဘယ္လုိ အသုံးခ်တယ္၊ ဘာေၾကာင့္ အသုံးျပဳတယ္၊ ဘယ္လုိ႔ စတင္ သုံးစြဲႏုိင္တယ္ စတဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ ျဖန္႔ေ၀ဖုိ႔ အႀကံအဉာဏ္ တခ်ိဳ႕ကုိ ေဖၚျပထားတယ္။

 

ေအာက္ေျခလူတန္းစား ဟာသေတြဆုိတာ ဘာေတြလဲ။


ဟာသစာအုပ္ ဆုိတာ ရုပ္ပုံေတြ ပါတဲ့ ပုံျပင္ေတြ၊ ေဟာေျပာခ်က္ေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ ပါတဲ့ စာေရးအသားေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကုိ NGO တခုခု (သုိ႔) တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြက ပရိသတ္ေတြ (သို႔) အသင္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ စုေဆာင္း တင္ျပလာတဲ့အခါ Grassroots comics လုိ႔ေခၚတဲ့ “ေအာက္ေျခလူတန္းစား” ဟာသ စာအုပ္ေတြ ျဖစ္ၾကလာတယ္။ တခ်ိဳ႕ ဟာသေတြဟာ ေဒသတြင္း အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ၿပီး၊ ေဒသခံ ဘာသာစကားေတြ၊ ေဒသဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ တင္စားခ်က္ေတြကုိ သုံးစြဲထားတယ္။

ဟာသစာအုပ္ထဲမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းက အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ခံစားခ်က္ အစစ္အမွန္ တခုခု ပါ၀င္ေနတတ္ၿပီး၊ မီဒီယာ (သုိ႔) မီဒီယာ ထုတ္လုပ္မႈေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ နည္းပါးတဲ့သူေတြ၊ (သုိ႔) ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ လုံး၀ မရွိတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ၊ ပုဂၢဳိလ္ တဦးတေယာက္ခ်င္းနဲ႔ (ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ပန္းခ်ီဆရာေတြ ျဖစ္ဖုိ႔ မလုိပဲ) ဖြဲ႔စည္းထားတယ္။ ေအာက္ေျခလူတန္းစား ဟာသေတြကုိ အေထာက္အထား တခုခု ရွိထားတဲ့သူ၊ သတင္းစကားနဲ႔ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ ရွိထားတဲ့ ဘယ္လုိ အဖြဲ႔ကမဆုိ ျပဳလုပ္ဖန္တီးႏုိင္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာတခု အျဖစ္နဲ႔ အသုံးခ်ႏုိင္တယ္။

 

ဘယ္လုိ အရင္းအျမစ္ေတြ လုိအပ္သလဲ။


ေအာင္ေျခလူတန္းစား ဟာသေတြကုိ ဖန္တီးတဲ့ေနရာမွာ ပါ၀င္တဲ့ နည္းပညာဟာ ရႈပ္ေထြးမႈ သိပ္မရွိဘူး။ ေဘာင္ပင္၊ စာရြတ္၊ အေတြးအျမင္ေတြကုိ သုံးၿပီး ဟာသေတြကုိ ျပဳလုပ္ဖို႔လုိတယ္၊ ျဖန္႔ခ်ီဖုိ႔ လုိတယ္။ စာတတ္ေပတတ္ အလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ အုပ္စု အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔က သူတုိ႔ရဲ႕ အုပ္စုေတြ (သုိ႔) အစုအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ဟာသေတြကုိ ဖန္တီးႏုိင္ေအာင္ ေလ့လာႏုိင္တယ္။ Strip creator (သုိ႔) Toonlet ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ဖန္တီးၿပီးသား သရုပ္ေဖၚပုံေတြထဲက comic strips ေတြကုိ ဖန္တီးႏုိင္တယ္။

ဟာသ တခုစီမွာ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သင့္အဖြဲ႔အစည္း၊ ပရိသတ္၊ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ သိရွိဖို႔ ေလ့လာထားပါ။ သင္ ဖန္တီးထားတဲ့ ဟာသေတြကုိ အြန္လုိင္းေပၚ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ ေ၀မွ်ႏုိင္တယ္။ သင့္ရဲ႕ ဟာသေတြကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္တဲ့ format နဲ႔ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ အခေၾကး ေပးေဆာင္ရတဲ့ အသင္း၀င္ တဦး ျဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္ (သုိ႔) လွဴဒါန္းမႈ တခုခု လုပ္တဲ့ သူျဖစ္ဖို႔ လုိတယ္။ လုပ္ပုံလုပ္နည္းေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ 'သုံးစြဲနည္း' လမ္းညႊန္ကုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ World Comics  ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ဆက္လက္ ေလ့လာပါ။

 

ေအာင္ေျခလူတန္းစား ဟာသေတြကုိ ဘာေၾကာင့္ သုံးစြဲရသလဲ။


ေအာင္ေျခလူတန္းစား ဟာသေတြကုိ သာမန္ လူတန္းစားေတြ၊ အထူးသျဖင့္ လူထု တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြက ဖန္တီးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ဟာ လူအသုိင္းအ၀ုိင္းက ရင္ဆုိင္ေနတဲ့ အမႈအခင္းေတြကုိ ပထမဆုံး တင္ျပႏုိင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ဟာ သာမန္ လူတန္းစားေတြကုိ ေဆြးေႏြးမႈ တခုခုမွာ တုိက္ရုိက္ ပါ၀င္လာေအာင္ အခြင့္အေရး ေပးလာတဲ့ သေဘာ ျဖစ္တယ္။ ဟာသေတြဟာ လူမ်ိဳးစု တစုနဲ႔ တစုအၾကားမွာ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ နားလည္မႈကိုလည္း တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္တယ္၊ လူေတြဟာ သူတုိ႔ ၾကဳံေတြ႔ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ ေဒသခံေတြက သေဘာေပါက္ နားလည္ႏုိင္ေအာင္ ရင္ဖြင့္ ေျပာဆုိေနၾကတာ ျဖစ္တယ္၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ နားလည္မႈ လြဲေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႕ လက္တြဲ အလုပ္ လုပ္လာႏုိင္ၾကတယ္။ စစ္မွန္ၿပီး ရင္တြင္းကေန ေပၚထြက္လာတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ လက္ခံဖုိ႔ လြယ္ကူၿပီး လူအမ်ားက လက္ခံႏုိင္တယ္။

ေအာင္ေျခလူတန္းစား ဟာသေတြကုိ လူ႔အခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရး ပညာေပးမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ကိစၥေတြနဲ႔ တျခား အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အသုံးခ်ခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔ကုိ ေဒသတြင္းမွာ ရွိတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ တခုခုထဲက အဆင့္အတန္းတူတဲ့ အုပ္စု ျဖန္႔ျဖဴးေရး အဆင့္ကေန ႀကီးက်ယ္တဲ့ ျဖန္႔ျဖဴးေရး အဆင့္အထိ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ အဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြမွာ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။

ဟာသေတြဟာ ရွင္းလင္းထင္ရွားမႈ ရွိတဲ့အတြက္၊ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ေတြကုိ စကားေျပာ ဆက္သြယ္နိင္ဖို႔ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွာႀကံေနၾကတဲ့ NGOs ေတြအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါ့အျပင္၊ ဟာသေတြဟာ ဖန္တီးရတာ လြယ္ကူသလုိ၊ ျဖန္႔ေ၀ရာမွာလည္း လြယ္ကူတယ္။

အမ်ားအားျဖင့္ ေအာင္ေျခလူတန္းစား ဟာသေတြဟာ NGO တခုခုရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ၊ အခြင့္အေရး ရပုိင္ခြင့္အတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ သူေတြ (သုိ႔) လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္း အုပ္စုေတြနဲ႔ တုိက္ရုိက္ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနတယ္၊ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ ေတြ႔ႀကဳံခံစားေနမႈေတြကုိ ထုတ္ေဖၚေျပာျပခ်င္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ တဦးဦးကလည္း ဖန္တီးႏုိင္တယ္။ ကေလးသူငယ္ေတြဟာ သူတုိ႔ ဘ၀ကုိ ထိခုိက္ေစတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ သရုပ္ေဖာ္တဲ့ ဟာသေတြကုိ မၾကာခဏ ဖန္တီးတတ္ၾကတယ္။

 

Formats မ်ား


ေအာကေျခလူတန္းစား ဟာသေတြရဲ႕ formats အားလုံးဟာ ရုိးရွင္းၿပီး ထပ္ဆင့္ပြားႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရွိႏုိင္တယ္၊ အဲဒီ နည္းလမ္းေတြကေတာ့ -

 
  • - ေကာ္ပီကူးယူျခင္း
  • - Screen printing ကုိ ေကာ္ပီ ရာခ်ီ ပြားယူျခင္း
  • - Offset printing ကုိ ႏွစ္ရာ၊ သုံးရာမက ပြားယူျခင္း

ဟာသေတြကုိ သတင္းစာေတြ၊ မဂၢဇင္းေတြ၊ လက္ကမ္းစာေဆာင္ေတြ အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ဖုိ႔ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းႏုိင္တယ္။ အဲဒါကုိ format ေျပာင္းဖို႔ ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ စဥ္းစားႏုိင္တယ္။

 

နံရံကပ္ ပုိစတာ ဟာသမ်ား


နံရံကပ္ ပုိစတာေတြဟာ လူသုံး အမ်ားဆုံးနဲ႔ တြက္ေခ် အကုိက္ဆုံး ဟာသ format ျဖစ္တယ္။ ရလဒ္ေတြအေနနဲ႔ သိသာ ထင္ရွားမႈ ရွိတယ္ - နံရံကပ္ ပုိစတာ ႏွစ္ခု သုံးခုေလာက္ကုိ ေက်းရြာရဲ႕ အခ်က္အျခာက်တဲ့ ေနရာမွာ ေထာင္ထားျခင္းျဖင့္ တရြာလုံးမွာ ရွိတဲ့ လူဦးေရက သိရွိသြားႏုိင္တယ္။

နံရံကပ္ ပုိစတာ ဟာသေတြဟာ လုိရင္းတုိရွင္း ရွိၾကၿပီး၊ အျဖစ္အပ်က္ တခုကုိ ရုပ္ပုံ ေလးပုံနဲ႔ ျမင္သာေအာင္ တင္ျပေပးႏုိင္တယ္။ သတင္းစကား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ပုံျပင္ သေဘာနဲ႔ ပုံစံ ေျပာင္းယူလုိ႔ ရတယ္။ အစဥ္အလာအရ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ပုိစတာေတြမွာ သတင္းစကား (သုိ႔) ေဆာင္ပုဒ္ တခုပဲ ပါတယ္၊ နံရံကပ္ ပုိစတာ ဟာသထဲမွာ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ခံစားခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ထည့္သြင္းႏုိင္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ပုံျပင္ထဲမွာ ျပဇာတ္နဲ႔ ဇာတ္လမ္းေတြ ပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ အတြက္ ျဖစ္တယ္။

A4 စာရြတ္ကုိ သုံးၿပီး၊ အျဖဴအမဲ မိတၱဴကူးယူတဲ့ အလုပ္ကုိ တကမၻာလုံးမွာရွိတဲ့ ေနရာအႏွံ႔အျပား၊ ေ၀းလံတဲ့ ေနရာတခ်ိဳ႕မွာလည္း ရရွိႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရုိးရွင္းဆုံး နံရံကပ္ ပုိစတာ format ကေတာ့ A4 မိတၱဴ ႏွစ္ခုကုိ တြဲကပ္ထားလုိက္တာပဲ ျဖစ္တယ္။ A3 အရြယ္ နံရံကပ္ ပုိစတာတခုဟာ အေ၀းကေန သတိထားႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အရြယ္အစား ႀကီးမားပါတယ္။ အဲဒီလုိ နံရံကပ္ ပုိစတာ တခုကုိ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး တမီတာေလာက္ အကြာကေန သက္ေတာင့္သက္သာ ဖတ္ရႈႏုိင္တယ္။ အကယ္လို႔ A3 အရြယ္ မိတၱဴကူးစက္ ရွိႏိုင္တယ္ ဆုိရင္၊ အဲဒီအရြယ္အစားနဲ႔ တုိက္ရုိက္ ကူးယူႏုိင္တယ္။

နံရံကပ္ ပုိစတာ အမ်ားအျပား လုိအပ္လာမယ္ ဆုိရင္၊ ေကာ္ပီ ကူးယူရတာ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားလာႏုိင္တယ္။ ၿမိဳ႕အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သူ႔ေနရာေဒသရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္အရ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ့ ဆုိင္ခန္းငယ္ေလးေတြ ရွိတတ္ၾကတယ္၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေကာ္ပီ ရာခ်ီၿပီး ကူးယူေတာ့မယ္ ဆုိရင္ ေစ်းႏႈန္း ခ်ိဳခ်ိဳသာသာနဲ႔ ရရွိႏုိင္တယ္။ ပရင္တာကုိ သုံးၿပီး လုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ မူရင္း မိတၱဴ တခုခုကုိ ထုတ္ယူႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒါေတြကုိ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ သိပ္အခက္အခဲ သိပ္ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။

 

စာေစာင္မ်ား
 

ဟာသ စာေစာင္ေတြဟာ နံရံ ပုိစတာ ဟာသေတြထက္ ရွည္လ်ားေနတဲ့အတြက္ အသုံး၀င္တယ္။ ဆုိလုိတာက သင္ဟာ ဇာတ္ေကာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ မိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ၿပီး၊ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ ပုိမုိ ရႈပ္ေထြးေစႏုိင္၊ ထူးျခားမႈ ရွိေစႏုိင္တယ္။ ဟာသ စာေစာင္ေတြကို အစည္းအေ၀းေတြ (သုိ႔) ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ တက္ေရာက္လာတဲ့ သူေတြ၊ အမႈအခင္း တခုခုမွာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲဖုိ႔ လႈံ႔ေဆာ္ခံရတဲ့သူေတြ၊ NGO ရုံး တခုခုကုိ လာေရာက္ လည္ပတ္တဲ့ သူေတြဆီ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္တဲ့အျပင္၊ တျခား နည္းလမ္းေတြနဲ႔လည္း ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္တယ္။

အေျခခံက်တဲ့ စာေစာင္ငယ္တခုကုိ ႏွစ္ဖက္စလုံး ေကာ္ပီ ကူးထားတဲ့ စာမ်က္ႏွာ တမ်က္ႏွာနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတယ္။ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ ေနရာတက် စီၿပီး ေကာ္ပီ ကူးလုိက္တာ ျဖစ္တယ္၊ စာမ်က္ႏွာ တဖက္ကုိ ေလးခ်ိဳး ေခါက္ၿပီး စာမ်က္ႏွာ ၈ မ်က္ႏွာပါတဲ့ စာေစာင္ငယ္ တခု ထြက္လာတယ္။ အဲဒီပုံစံအတုိင္း စာမ်က္ႏွာ ၁၆ မ်က္ႏွာစာ ရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ရပ္ တခုကုိ ပုံေသးေသးေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္။ ဒါဟာ ပုိမုိ ရွည္လ်ားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ တခုအေၾကာင္းကုိ ဖန္တီးဖုိ႔ စီစဥ္တဲ့အခါ အေသးစိတ္ ေရးဆြဲေနစရာ မလုိပဲ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ format ျဖစ္တယ္။ 'ရွစ္မ်က္ႏွာပါ စာေစာင္ငယ္မ်ား ျပဳလုပ္နည္း'ထဲက ကမၻာ့ ဟာသ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာပါ။

 

အေကာ္ဒီယံ ဟာသစာအုပ္ငယ္မ်ား
 

အေကာ္ဒီယံ ဟာသစာအုပ္ေတြဟာ Accordion တခုလုိပဲ တြန္႔ေခါက္ၿပီး ရွည္လ်ားတဲ့ အေျမွာင္းပုံစံ (သုိ႔) စာေစာင္ငယ္ တခု ပုံစံနဲ႔ ဖတ္ရႈလုိ႔ရတယ္။ ဒီ format ဟာ အထူးသျဖင့္ ပိပိရိရိနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးလုိတဲ့အခါ အသုံး၀င္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ အျပင္က အဖုံးေတြဟာ ဗလာအလြတ္ ျဖစ္ေနလုိ႔ ျဖစ္တယ္။

အရုိးရွင္းဆုံး အေကာ္ဒီယံ ဟာသစာအုပ္ေတြဟာ အလ်ားလုိက္ A3 စာရြတ္တခုရဲ႕ စာမ်က္ႏွာ တဖက္ကုိ အကန္႔ ရွစ္ကန္႔နဲ႔ ေရးထားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ တခုအေၾကာင္းကုိ ေကာ္ပီ ကူးထားတာ ျဖစ္တယ္။ စာရြတ္ကုိ အရွည္လုိက္ ႏွစ္ပုိင္း ျဖတ္ထားၿပီး၊ ထိပ္ပုိင္း အခ်င္းခ်င္းကုိ တိပ္နဲ႔ ႏွစ္ခု ပုိင္းျခားလုိက္တယ္။ အဲဒါကုိ ကုိယ္တုိင္ ကုိယ္က် လုပ္ေဆာင္ရေပမဲ့၊ အကန္႔ေတြရဲ႕ အရြယ္အစားကုိ အလြယ္တကူ ညွိလုိ႔ ရတယ္။ ဒီ format ဟာ စာမ်က္ႏွာ တဖက္ကုိပဲ ေကာ္ပီ ကူးယူရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာ္ပီ ကူးယူဖုိ႔ လြယ္ကူသြားတယ္။

အကယ္လုိ႔ မူရင္း အရြယ္အစားထက္ ၅၀% ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္၊ ေကာ္ပီ ကူးယူးေပးႏုိင္တဲ့ ေကာ္ပီကူးစက္ တလုံး ရွိခဲ့မယ္ ဆုိရင္ အေသးစား အေကာ္ဒီယံ တခုကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္။ A3 အရြယ္ မူရင္း အကန္႔ ၈ ကန္႔ပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ယူၿပီး၊ ၅၀% ေလွ်ာ့လိုက္ပါ၊ A4 အရြယ္မွာ မိတၱဴေလးခု ဆြဲလုိက္ပါ။ အေျမွာင္လုိက္ ျဖတ္ၿပီး A3 အရြယ္မွာ စီထားလုိက္ပါ၊ အေျမွာင္းေတြကုိ အလ်ားလုိက္ ေလးခါ ေခါက္ထားလုိက္ပါ။ အဲဒီေနာက္ A3 စကၠဴကုိ မိတၱဴကူးၿပီး accordion ပုံစံနဲ႔ ေခါက္လုိက္ပါ၊ အပုိင္းေလးပုိင္း ျဖတ္လုိက္ရင္၊ အေကာ္ဒီယံ ဟာသ စာအုပ္ငယ္ ေလးခု ရလာမွာ ျဖစ္တယ္။ ကမၻာ့ ဟာသ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာပါ

 

ဟာသ အစင္းအေၾကာင္း


ဟာသေတြကုိ မဂၢဇင္းေတြ၊ သတင္းစာေတြနဲ႔ လက္ကမ္း စာေစာင္ေတြမွာ ထုတ္ေ၀ဖုိ႔ အစင္းအေၾကာင္းအလုိက္ ေျပာင္းလုိ႔ ရတယ္၊ ဒါေပမဲ့ မူရင္း အရြယ္ကေန ေလွ်ာ့ခ်လုိက္တဲ့အတြက္ စုိးရိမ္စရာ ရွိတယ္ - မူရင္း သရုပ္ေဖၚပုံမွာ သင့္ေတာ္တဲ့ လုိင္းအထူ ရွိေနတယ္ ဆုိရင္၊ အရြယ္အစားကုိ က်ဳံ႕လုိက္တဲ့အခါ ဖတ္လုိ႔ မရတဲ့ ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္မလာပဲ စာလုံးအေနေတာ္ က်ေနမွာ ျဖစ္တယ္။

 

ျဖန္႔ျဖဴးေရး - ရပ္ရြာ အေရးကိစၥ၊ ေဒသတြင္း လႈပ္ရွားမႈ


ဟာသေတြကုိ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္ေ၀ခ်က္ေတြနဲ႔ ခြဲျခားႏုိင္တဲ့ အခ်က္ တခုကေတာ့ သူတုိ႔ကုိ ေဒသတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးမႈအတြက္ပဲ အဓိက ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဟာသေတြကုိ အမ်ားအားျဖင့္ လူထုခန္းမေတြ၊ ဘားစ္ကား ရပ္နားတဲ့ေနရာေတြ၊ ေစ်းဆုိင္ေတြ၊ ရုံးေတြ၊ ေက်ာင္းေတြ၊ ေၾကာ္ျငာ သင္ပုန္းေတြနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္တုိင္ေတြမွာ ကပ္ထားလုိ႔ ရတယ္။ စာဖတ္သူေတြက ဟာသ လုိက္ကပ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ သိထားၾကတယ္။

ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ဖုိ႔ အေရးၾကီးတယ္ - စာဖတ္သူေတြဟာ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း အရင္းအျမစ္ေတြနဲ႔ သိကၽြမ္းထားဖုိ႔ လုိတယ္။ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းထဲက တခ်ိဳ႕လူေတြဟာ အေၾကာင္းကိစၥ တခုခုေၾကာင့္ ခံယူခ်က္ ျပင္းထန္လာတဲ့အခါ၊ ေဒသတြင္း စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ဖက္က လာတဲ့ ပစၥည္းေတြ (သို႔) ရပ္ေ၀း ႏုိင္ငံျခားမွာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ စည္းရုံးလႈပ္ရွားသူေတြက ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ မသုံးပဲ၊ သူတို ႔ကုိယ္တုိင္က လုိအပ္တဲ့ ပစၥည္းကိရိယာေတြကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ နည္းလမ္းကုိ ဟာသေတြမွာ ေဖၚျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္။

 

ပရိသတ္ကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း


စုေပါင္း စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈဟာ အရင္းအျမစ္ေတြ ရရွိႏုိင္တဲ့ အေနအထားအေပၚ မူတည္ၿပီး အဆုံးအျဖတ္ ေပးႏုိင္တဲ့ အခ်က္တခု အျဖစ္ အၿမဲတမ္း တည္ရွိေနမွာ ျဖစ္တယ္။ သင့္ရဲ႕ ဟာသေတြကုိ ပုံစံ အမိ်ဳးမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္လုိ႔ ရတယ္ - ဥပမာ အားျဖင့္၊ comics ေတြကုိ ေဒသတြင္း သတင္းဌာနမွာ ေပးပုိ႔ႏုိင္သလုိ၊ တခ်ိန္ထဲမွာ လမ္းႀကိဳလမ္းၾကားေတြမွာ လုိက္ကပ္ႏုိင္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ အေရးအခင္း အေပၚ လူထုရဲ႕ အာရုံစူးစုိက္မႈကုိ အခ်ိန္တုိေလး အတြင္းမွာ ရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။

 

နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း


အဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ႏုိင္ငံအမ်ိဳးမိ်ဳးေတြကေန ေအာင္ေျခလူတန္းစား ဟာသေတြကုိ ခင္းက်င္းျပသႏုိင္တယ္ (သုိ႔) ေၾကာ္ျငာႏုိင္တယ္၊ ဒီနည္းနဲ႔ အဖြဲ႔ တခုခုမွာ ရွိတဲ့အဖြဲ႔၀င္ ဘယ္ေလာက္က သူတုိ႔ရဲ႕ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ျပန္ၿပီး သုံးသပ္ၾကတယ္၊ သူတုိ႔ရဲ႕ အေရးႀကီးဆုံး ျပႆနာက ဘာေတြျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ သိရွိလာႏုိင္တယ္။ ဒီလုိ ခင္းက်င္းျပသမႈေတြနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာမႈေတြေၾကာင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေဒသတြင္းမွာ ပုိ႔ေဆာင္ေပးလာႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့  အဓိက ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ေတြဆီ ေရာက္ရွိႏုိ္င္ဖုိ႔ အခက္အခဲ ရွိႏုိင္တယ္။ ဟာသေတြကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ျပဳလုပ္ထားတာ မဟုတ္ေပမဲ့၊ သူတုိ႔ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈေတြကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ သတင္း စကားထဲကေန ေပၚထြက္ေနမွာ ျဖစ္တယ္။