နည္းဗ်ဴဟာ ပုံစံထုတ္ျခင္း

ကိုယ္ပိုင္ မီဒီယာကို ဖန္တီးတာ၊ ျဖန္႔ျဖဴးတာ၊ သူ႔ရဲ႕ သက္ေရာက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္တာေတြဟာ အခ်ိန္အမ်ားႀကီး ေပးရမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲတာ၊ ဂရုတစိုက္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္တာ မရွိရင္ ရႈပ္ေထြးမႈေတြနဲ႔ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ျဖစ္လာေစႏိုင္တယ္။ မီဒီယာ အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာ တခုကို စီစဥ္ဖန္တီးတာဟာ သင့္အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္လာေစမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး (သုိ႔) ပရုိဂ်က္ တခုလံုးမွာ ပါ၀င္လာတဲ့ လူထုေတြ၊ အုပ္စုတစုနဲ႔ လက္တြဲ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ အရွိဆုံး ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။

ေအာက္ပါ အပိုင္းေတြမွာ မီဒီယာ နည္းဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ဖန္တီးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ရုိးရုိး အဆင့္ေလးေတြနဲ႔ အပိုင္းလုိက္ ခြဲျခားထားတယ္။ အကယ္လုိ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာ တခုလုံးနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြဟာ သင့္ဆီမွာ ရွိထားၿပီးသားဆုိရင္၊ လုိအပ္တဲ့အဆင့္ တခ်ိဳ႕ကုိ လုပ္ထားၿပီးသား ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္၊ နည္းဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ တခုလုံးကုိ မီဒီယာ ဆုိင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာထဲမွာ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္တယ္။

ပန္းတိုင္ကို ေဖၚျပပါ

စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ပရုိဂ်က္ကေန ဘယ္လုိ ေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳးကုိ ရရွိလိုသလဲ။ ေယဘုယ် က်တဲ့ အယူအဆ ရွိရံုနဲ႔ မလံုေလာက္ေသးဘူး။ ပန္းတိုင္ေတြဟာ တိက်မႈ ရွိရမယ္၊ ဒါမွသာ လုပ္ေဆာင္သြားမဲ့ လုပ္ငန္းမွာ လမ္းညႊန္မႈ ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ အကယ္လုိ႔ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ေရးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ပန္းတုိင္ေတြကုိ ခ်မွတ္ထားၿပီ ဆုိရင္၊ သင့္ရဲ႕ မီဒီယာကုိ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏုိင္တဲ့ ေနရာမွာ အသံုးျပဳရမွာ ျဖစ္တယ္။ ပန္းတိုင္ေတြကုိ မခ်မွတ္ေသးဘူး ဆုိရင္ မီဒီယာကို မဖန္တီးခင္၊ အဲဒီ ပန္းတုိင္ေတြကုိ အလ်င္ ခ်မွတ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။

ပန္းတိုင္ေတြဟာ တိက်မႈ ရွိရပါမယ္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ‘ဒီႏိုင္ငံမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြကုိ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဟာ ျပစ္မႈ ေျမာက္တဲ့အေၾကာင္း ကၽြန္ပ္တုိ႔ သိေစခ်င္တယ္’၊ ‘ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏႈန္း သိသိသာသာ ေလွ်ာ့က်သြားတာကုိ ကၽြန္ပ္တုိ႔ လုိလားတယ္’၊ ‘အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ဥပေဒေတြကို မလုိက္နာတဲ့ ရဲအရာရွိေတြကုိ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သူအျဖစ္ ကၽြန္ပ္တုိ႔ တရားစြဲဆုိ လိုတယ္’ စတာေတြ ပါ၀င္ႏုိင္တယ္။ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ေရး/ ပရုိဂ်က္ရဲ႕ ပန္းတိုင္တခုစီဟာ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ ရွိရမယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိရင္၊ အဲဒါေတြကုိ မီဒီယာ ထုတ္ျပန္ရာမွာ အသံုးျပဳသြားမွာ ျဖစ္တယ္။

အဆိုျပဳခ်က္နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ထုတ္ျပန္ ေၾကာ္ျငာခ်က္ တခုကုိ ဖန္တီးပါ

မီဒီယာ အသုံးခ်တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာ တခုကို ဖန္တီးတဲ့ေနရာမွာ ပါ၀င္တဲ့ အဆင့္ ေနာက္တခု ကေတာ့ ျပႆနာကုိ အနက္ဖြင့္ဆုိဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ဘာျပႆနာေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနသလဲ၊ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းမလဲ။ ျပႆနာ အေၾကာင္းကုိ စာေၾကာင္း တေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေၾကာင္းနဲ႔ လုိရင္းတုိရွင္း ေဖၚျပႏုိင္ရမယ္။ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရရွိႏုိင္ဖုိ႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္ - မီဒီယာ နည္းဗ်ဴဟာကို အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ ဖန္တီးေရးဆြဲေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အေျပာင္းအလဲေလးေတြကို လုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္လာႏုိင္တယ္။ ျပႆနာက ဘယ္ဟာလဲ၊ အဲဒါကုိ ဘယ္လုိ႔ ေျဖရွင္းမလဲ စတာေတြကုိ လူထုက မီဒီယာ ကေနတဆင့္ သိရွိဖုိ႔ လုိတယ္။

အဆိုျပဳ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ဥပမာမ်ား - ‘နီေပါႏုိင္ငံက ကေလး ကုန္ကူးမႈကုိ ကၽြန္ပ္တုိ႔ တားဆီးဖုိ႔ လိုတယ္၊ ကေလး ကုန္ကူးသူေတြကို အေရးယူႏိုင္တဲ့ ဥပေဒကို ကၽြန္္ပ္တုိ႔ ျပ႒ာန္းရမယ္’၊ ‘အိႏၵိယႏုိင္ငံက လိင္တူစံုတြဲေတြကို ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ ျပဳရမယ္၊ လိင္တူ စံုတြဲေတြကို လိင္ကြဲ စံုတြဲေတြလိုပဲ တန္းတူ တရား၀င္ဥပေဒေတြ က်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေျပာင္းလဲရမယ္’ စတာေတြ ျဖစ္တယ္။

ရွင္းလင္းတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ထားရွိပါ

ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြဟာ ပန္းတုိင္ေတြထက္ ပုိၿပီး တိက်မႈ ရွိတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြဟာ SMART ျဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္။
S - တိက်မႈ ရွိျခင္း
M - သိသာထင္ရွားမႈ ရွိျခင္း
A - ေအာင္ျမင္ႏိုင္မႈ ရွိျခင္း
R - လက္ေတြ႔က်ျခင္း
T - အခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိျခင္း


သင့္ဆီမွာ တိက်ခုိင္မာတဲ့ ပန္းတိုင္ တခု (သုိ႔) ႏွစ္ခုပဲ ရွိခ်င္ ရွိႏုိင္တယ္၊ မီဒီယာကို အသံုးခ်ၿပီး ဘယ္လုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြတ္မယ္ ဆုိတာ တိတိက်က် ရွိထားဖုိ႔ လုိတယ္။ မီဒီယာ ဖန္တီးတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာေကာင္း တခုကုိ ဘက္စုံ အသုံးျပဳႏုိင္ရမယ္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ နည္းဗ်ဴဟာထဲမွာ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဟာ ဘာေၾကာင့္ မွားယြင္းေနတယ္ ဆုိတာ အမ်ိဳးသားေတြကုိ ပညာေပးရန္ ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ တခု ပါ၀င္ႏုိင္သလုိ၊ အျခားတဘက္မွာလည္း ပုိၿပီး က်ယ္ျပန္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြဆီ ဦးတည္ၿပီး အစိုးရေတြနဲ႔ ရဲေတြကုိ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းေပးၿပီး တားျမစ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိႏုိင္တယ္။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္မႈ ရေအာင္ မီဒီယာက ဘယ္လို ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ အေထာက္အကူ ေပးမယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိထားဖုိ႔ လိုတယ္။

မီဒီယာ နည္းဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္တာနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး သင့္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကုိ အစပုိင္းမွာ ေရးခ်ဖုိ႔ သင္ဟာ အဆင္သင့္ အေနအထားမွာ ရွိခ်င္ ရွိေနႏုိင္တယ္၊ တျခား လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ၿပီးတဲ့အခါ အဲဒီအပုိင္းကုိ ျပန္သြားခ်င္ ျပန္သြားလုိ႔ ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ SMART လုိ႔ေခၚတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ထားဖုိ႔ လုိတယ္၊ ဆိုလိုတာက ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး သင္ အသုံးျပဳမဲ့ မီဒီယာ အမ်ိဳးအစားေတြကုိ ေရြခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ တခုရဲ႕ ဥပမာ - ‘ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္မွာ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ ရဲေတြရဲ႕ တာ၀န္ ပ်က္ကြက္မႈအေၾကာင္းကုိ တပတ္အတြင္း အနည္းဆံုး လူေပါင္း ၂၀၀၀ ၀န္းက်င္က ပန္ၾကားလႊာ တခုကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးလာေအာင္ တုိက္တြန္း အားေပးရမယ္’၊ (သို႔) ‘ဒီအိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ပို႔စတာကို X ေက်းရြာက လူႀကီးနဲ႔ ကေလးေပါင္း ၅၀၀၀ တို႔က ႏွစ္ပတ္အတြင္း လာေရာက္ ၾကည့္ရႈရမယ္’ စတာေတြ ပါ၀င္ႏုိင္တယ္။

ကြင္းဆင္းေလ့လာပါ

သင္ ေအာင္ျမင္ ျပီးေျမာက္လုိတဲ့ အခ်က္ကုိ သိရွိလာတဲ့အခါ၊ သင့္ရဲ႕ အေရးကိစၥ အေၾကာင္းကုိ ပုိၿပီး သိရွိလာေအာင္ ရွာေဖြေလ့လာဖုိ႔ လုိအပ္လာမယ္။ ေနာက္တဆင့္ကေတာ့ ကြင္းဆင္း ေလ့လာဖုိ႔ ျဖစ္ျပီး၊ ပန္းတိုင္ေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ စိတ္ထဲမွာ အမဲ သတိရေနဖုိ႔ လုိတယ္။ ဒီကြင္းဆင္း ေလ့လာခ်က္ထဲမွာ ပါ၀င္လာမဲ့ အခ်က္ေတြ ကေတာ့ -

 • ေနာက္ေၾကာင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း - သင့္ရဲ႕ အုပ္စု (သုိ႔) မိတ္ဖြဲ႔ထားတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက ဖန္တီးခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံခ်က္နဲ႔ ေဒတာ အေဟာင္းေတြကုိ ေလွာ္လွန္ ရွာေဖြပါ။ မွတ္တမ္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေရးပါ၊ လက္ရွိ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ အေသးစိတ္ ေရးမွတ္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ ေနရာမွာ သတင္း အခ်က္အလက္ အသစ္ေတြကို ရွာေဖြပါ။
   
 • အလ်င္က အားထုတ္မႈမ်ားနဲ႔ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈမ်ား - ဒီအမႈအခင္းကုိ ေထာက္ခံလာဖို႔ တျခား အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ တသီးပုဂၢလေတြက ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျပီလဲ၊ ေအာင္ျမင္မႈေရာ ရခဲ့ၾကရဲ႕လား၊ ဘာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သလဲ (သုုိ႔) ဘာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ ရတာလဲ။ အဲဒါေတြကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သင္အေနနဲ႔ ဘယ္ဟာကုိ ေရွာင္ရွားၿပီး ဘယ္ဟာကုိ လုပ္ေဆာင္ သင့္တယ္ စတာေတြကုိ ခြဲျခား ေရြးထုတ္လာႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။
   
 • အေျခအေနကို သုံးသပ္ျခင္း - အမႈအခင္းနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး အခု ဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ သိရွိထားပါ။ လတ္တေလာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အဓိက ျဖစ္ရပ္ေတြက ဘာေတြလဲ၊ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာေစမဲ့ အနာဂတ္ ျဖစ္ရပ္ေတြက ဘာေတြလဲ။ ဒီအမႈကိစၥနဲ႔ပက္သက္ၿပီး အဓိက ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိတဲ့ သူေတြနဲ႔ တျခား အုပ္စုေတြက အသုံးျပဳေနၾကတဲ့ အဓိက အသံုးအႏႈန္းေတြကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ပါ။ ဒီအမႈအခင္းနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ဘယ္လိုမ်ိဳး သတင္းစကားေတြဟာ အစုရွယ္ယာ အုပ္စု အမ်ိဳးမိ်ဳးေတြဆီ ေရာက္ရွိသြားၿပီး၊ ဘယ္လုိ သတင္းစကားေတြက မေရာက္ရွိႏုိင္တာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ စသျဖင့္။

 

ဒီကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ ၿပီးစီးသြားတဲ့အခါ၊ သင့္ရဲ႕ အဆိုျပဳ ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ပန္းတိုင္ေတြ (သုိ႔) ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ သင္ ေလ့လာထားခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ လုိက္ဖက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ႏုိင္တယ္။

ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္နဲ႔ ပါ၀င္ တက္ေရာက္လာသူ အစုအဖြဲ႔မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ

အမ်ားအားျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႔ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အမူအခင္း တခုခုမွာ ပါ၀င္ဆက္ႏႊယ္ေနၾကတယ္၊ သူတို႔အားလံုးကို အစုရွယ္ယာရွင္ေတြလုိ႔ ယူဆႏုိင္တယ္။ သင့္ရဲ႕ အမႈအခင္းအေပၚ လႊမ္းမုိးႏုိင္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိ သိရွိထားၿပီး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တခုခု လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အကူအညီေပးလာေအာင္၊ အစုရွယ္ယာရွင္ အားလုံးရဲ႕ စာရင္းကုိ ျပဳစုထားဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ အစုရွယ္ယာရွင္ အားလုံးကုိ သိရွိျခင္းျဖင့္ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္နဲ႔ ပါ၀င္ တက္ေရာက္လာတဲ့ အစုအဖြဲ႔ေတြကုိ ခြဲျခား ေရြးခ်ယ္တဲ့ ေနရာမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္လာေစမွာ ျဖစ္တယ္။
 

အစုရွယ္ယာရွင္ အမ်ိဳးအစား

 • မဟာမိတ္ - သင့္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ အားေပး ေထာက္ခံေနၾကတဲ့ လူထုနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
 • အတုိက္အခံမ်ား - သင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို ဆန္႔က်င္ တုိက္ခံေနၾကတဲ့ လူထု
 • ၾကားေနသူမ်ား - ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ သေဘာထား ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိတဲ့ လူထု (သို႔) အမႈအခင္းထဲမွာ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္မႈ မရွိၾကတဲ့ လူထု

အစုရွယ္ယာရွင္ေတြကုိ ဒီလုိ မ်ိဳးကြဲ သံုးမ်ိဳးအေပၚ အေျခခံၿပီး ခြဲျခားထားပါ၊ အဲဒီ အေနအထားမွာ ရွိေနၾကရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းကုိ သိရွိႏုိင္ေအာင္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ပါ။ မတူညီတဲ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ရပ္တည္မႈကုိ သင္ နားလည္လာတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ၊ သင့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ အေျခခံၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈနဲ႔ အေရးပါမႈကုိ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။
 

ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္မ်ားနဲ႔ ပါ၀င္ တက္ေရာက္သူမ်ား

‘ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္မ်ား’ ဆိုတာ သင္ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ အေျပာင္းအလဲကို အမွန္တကယ္ ျပဳလုပ္ေပးေနတဲ့ လူထုကို ဆိုလိုတယ္။ ‘ပါ၀င္တက္ေရာက္တဲ့ အစုအဖြဲ႔မ်ား’ ဆိုတာ သင့္ရဲ႕ မီဒီယာ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈ (သုိ႔) စီမံကိန္းမွာ အစိတ္အပိုင္း တခုအျဖစ္ ပါ၀င္လုိတဲ့ သူေတြ - လူထုေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ သင့္ရဲ႕ သတင္းမီဒီယာကုိ ၾကည့္ရႈၾကတဲ့ အုပ္စုေတြ၊ ျဖန္႔ျဖဴးရာမွာ အကူအညီ ေပးၾကတဲ့ သူေတြ၊ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပ့ံပုိးေနသူေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။

ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္နဲ႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္တဲ့ အစုအဖြဲ႔ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိတာ မၾကာခဏ ဆုိသလုိ၊ လူတိုင္းအတြက္ စီစဥ္ထားတဲ့ မီဒီယာ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈ တခုခုဟာ ဘယ္သူအတြက္မွ အက်ိဳးမရွိပဲ ျပီးသြားတတ္တဲ့ အေနအထားေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ ရုပ္ရွင္ေတြ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ေတြ၊ သတင္းစာေတြ (သုိ႔) ပို႔စတာေတြဟာ လူတိုင္းအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ထုတ္လုပ္ထားတာ မဟုတ္ဘူး။ တျခားတဖက္မွာလည္း၊ တိက်တဲ့ ပရိသတ္တခုခုကုိ ပစ္မွတ္ထားၿပီး စႏွစ္တက် ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ မီဒီယာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ တခုဟာ လူအစုအဖြဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးက လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ လက္ခံ ႏွစ္သက္သြားတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္တယ္။

သင္ ျပဳစုထားတဲ့ အစုရွယ္ယာရွင္ေတြရဲ႕ စာရင္းကုိ အသုံးျပဳျပီး မီဒီယာ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈမွာ ပစ္မွတ္ထားခ်င္တဲ့ ပရိသတ္တခုခုကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင့္ရဲ႕ လူစုထဲမွာ ပါ၀င္လာၾကမဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ပါ။ ဒီအုပ္စု ႏွစ္စုကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ သတင္းမီဒီယာရဲ႕ ထိေရာက္မႈကုိ ေသခ်ာေစမွာ ျဖစ္တယ္။

ဥပမာ အားျဖင့္၊ အကယ္လုိ႔ မီဒီယာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈတခုဟာ မိုင္းတြင္း စက္ရံုေတြက လူ႔က်င့္၀တ္ေတြကို အေသအခ်ာ က်င့္သံုးလာေအာင္ ၾကိဳးစားေနတာ ဆုိရင္၊ မိုင္းတြင္း စက္ရံုနဲ႔ အစိုးရတို႔ဟာ ပစ္မွတ္ထားရမဲ့ ပရိသတ္ေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ သူတုိ႔ဟာ သင္ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္စြမ္း ရွိတဲ့ သူေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ မိုင္းတြင္းရဲ႕ ဒဏ္ကုိ ခံစားခဲ့ၾကတဲ့ လူထုေတြ၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပက သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး အတြက္ ေထာက္ခံလႈပ္ရွားသူေတြဟာ ဒီအမႈအခင္းမွာ ပါ၀င္လာမဲ့ အစုအဖြဲ႔ေတြ ျဖစ္လာၾကမွာ ျဖစ္တယ္။ သင္ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ေတြနဲ႔ ပါ၀င္လာတဲ့ အစုအဖြဲ႔ေတြဟာ အတူတူ ျဖစ္ေနတတ္ၾကတယ္၊ ဥပမာ အားျဖင့္၊ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈကို က်ဴးလြန္တဲ့သူ၊ လ်စ္လ်ဴရႈခံရတဲ့သူ (သုိ႔) မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳခံရတဲ့ ေယာက်ၤားေတြရဲ႕ စရိုက္ အမူအက်င့္ကုိ ျပဳျပင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ သတင္း မီဒီယာတခုဟာ ေယာက်ၤားေတြကုိ ပစ္မွတ္ထားရမဲ့ ပရိသတ္နဲ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာမဲ့ အစုအဖြဲ႔ ႏွစ္မ်ိဳးအျဖင့္ သတ္မွတ္ ေရြးခ်ယ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။
 

ပရိသတ္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း ျပဳစုျခင္း

ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္နဲ႔ ပါ၀င္လာတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီးတဲ့အခါ၊ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ ကုိယ္ေရးမွတ္တမ္း တခုကုိ ျပဳစုပါ -

 • ေဒသအတြင္း အေျခအေန - လူမ်ိဳး၊ လိင္၊ လူမ်ိဳးစု၊ အသက္၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး။
 • ေဒသ ပထ၀ီ အေနအထား - ေဒသတြင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ၊ ရပ္ေ၀းေဒသ၊ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပေနရာ၊ ေက်းလက္ေဒသ။
 • စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား - အမူအခင္းတခုကုိ သူတုိ႔ ဘယ္လုိ ရႈျမင္ၾကသလဲ၊ အေျခအေနကုိ ဘယ္လုိ ဖန္တီးၾကသလဲ။ သူတုိ႔ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားလာေအာင္ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ရမလဲ။
 • သတင္းမီဒီယာ အေလ့အထမ်ား - ဘယ္လုိ သတင္းမီဒီယာမ်ိဳးကုိ သူတို႔ ရရွိၾကသလဲ၊ ဘယ္အခ်က္ကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသလဲ။
 • ယဥ္ေက်းမႈ - သူတို႔ရဲ႕ ေနာက္ခံ ယဥ္ေက်းမႈက ဘာလဲ။ ဘယ္လုိ ဘာသာစကားမ်ိဳးကုိ ေျပာဆုိ၊ ေရးသား၊ ဖတ္ရႈၾကသလဲ။

 

သတင္းစကားကုိ အဆန္း ထြင္ပါ
 

ဒီအပိုင္းဟာ မီဒီယာမွာ အသုံးျပဳမဲ့ နည္းဗ်ဴဟာကို ဖန္တီးရာမွာ အေရးပါတဲ့ အဆင့္တခု ျဖစ္တယ္။ သင့္ရဲ႕ သတင္းစကားဟာ လူထုကုိ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈဆီ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရမယ္။ သင့္ရဲ႕ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈ တေလွ်ာက္လုံးမွာ၊ အဆက္အသြယ္ လုပ္မဲ့အခ်က္၊ ဆက္သြယ္မဲ့ ပုံစံေတြကုိ ရွာေဖြေဖၚထုတ္ပါ။ အစုရွယ္ယာ၀င္ အမ်ိဳးမ်ိဳးဆီမွာ သတင္းစကား အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ သင္ ေပးပုိ႔ႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ပုဂၢဳိလ္ေတြအားလုံးက ပန္းတုိင္ တခုထဲကုိပဲ ဦးတည္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ ထိေရာက္တဲ့ သတင္းစကား တခုမွာ ပါရွိရမဲ့ အခ်က္ေတြ ကေတာ့ -

 • အမႈအခင္းကုိ အဓိပၸါယ္ႏွစ္ခြ မထြက္ေစပဲ ရုိးရုိး ရွင္းရွင္းနဲ႔ ရွင္းျပရမယ္။
 • အမႈအခင္းရဲ႕ အလြန္ အေရးပါေနမႈကုိ အေလးထား ေဖၚျပရမယ္။
 • လူထုက မစဥ္းစားခဲ့မိတဲ့ အသစ္အဆန္းေတြကုိ ထည့္သြင္းရမယ္။
 • ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရမယ္၊ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းရမယ္၊ စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားစရာ ေကာင္းရမယ္။
 • လူထုရဲ႕ ပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈ လိုအပ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖၚျပရမယ္၊ ေျဖရွင္းခ်က္ကုိလည္း ေပးထားရမယ္။

သတင္းစကားကုိ အဆန္းထြင္တဲ့အခါ သိထားရမဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ တိက်မွန္ကန္မႈ ရွိျခင္းနဲ႔ ရိုးသားမႈ ရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္တယ္။ အကယ္လုိ႔ ပရိသတ္က သင့္ရဲ႕ သတင္းမီဒီယာဟာ သူတို႔ကို လွည့္စားေနတယ္လုိ႔ ခံစားလာၾကမယ္ ဆုိရင္၊ သင့္ကုိ ေ၀ဖန္လာၾကမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ သင့္ရဲ႕ စည္းလုံးလႈပ္ရွားမႈ တခုလုံးရဲ႕ က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္မႈကုိ ျပန္ၿပီး သံုးသပ္လာၾကမွာ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ၊ အကယ္လုိ႔ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ အေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္း ေျပာျပေနတယ္ ဆုိရင္၊ တခ်ိဳ႕ ကုမၸဏီၾကီးေတြရဲ႕ ကာဘြန္ ထုတ္လႊင့္မႈေတြ ေလွ်ာ့က်မႈ မရွိတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ 'carbon permits' ေတြကုိ ေရာင္းခ်ၿပီး အျမတ္အစြမ္း အႀကီးအက်ယ္ ရရွိေနတဲ့ အလားအလာေတြကုိ ေဖၚျပတဲ့ အစိုးရရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ရႈဖုိ႔ လုိတယ္။ “ေလထု ညစ္ညမ္းေစတဲ့ အႀကီးဆုံး ကုမၸဏီေတြဟာ ကာဘြန္ ေရာင္း၀ယ္ ေဖါက္ကားျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ရရွိေနၾကတယ္” ဆုိၿပီး လူထုကုိ ေျပာျပဖို႔ မသင့္ေတာ္ဘူး။ ခုိင္လုံမႈ သက္ေသမျပႏုိင္ရင္ ဒီေဖၚျပခ်က္ဟာ လွည့္စားမႈ သက္သက္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ သင့္ရဲ႕ သတင္းစကားဟာ ရွင္းလင္းမႈ၊ မွန္ကန္မႈရွိၿပီး၊ ေ၀ဖန္မႈကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ အရင္းအျမစ္ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ စုေဆာင္းၿပီး ကၽြမ္းက်င္သူေတြရဲ႕ အကူအညီကုိ ရယူရမွာ ျဖစ္တယ္။

 

ထိေရာက္မႈ ရွိတဲ့ သတင္းစကား တပုဒ္ကုိ ဖန္တီးျခင္း

Oxfam International လုိ႔ေခၚတဲ့ ေအာ့ဇ္ဖန္း ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းဟာ ဖြံ႔ျဖိးဆဲ ႏုိင္ငံေတြမွာ ပညာေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္လာေအာင္ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရေတြကုိ လူထုက ဖိအားေပးေအာင္ တုိက္တြန္းေပးတဲ့ သတင္းစကားတခုကုိ စီစဥ္ဖန္တီးဖုိ႔ လုိလားလာတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ ပညာေရးစနစ္ဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အဆင့္ ေလွ်ာ့က်လာေနတဲ့ အေၾကာင္း ျပသဖို႔ အေထာက္အထားကုိ ေအာက္ပါ သတင္းစကားမ်ိဳးကုိ သုံးစြဲခဲ့ၾကတယ္ -

 

“အေျခခံ ပညာေရးစနစ္ဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သံသရာကုိ အဆံုးသတ္ေစဖုိ႔ အေထာက္အကူ ျပဳတယ္”

ဒါေပမဲ့ ဒီသတင္းစကားကုိ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ လူအုပ္ဆီ စမ္းသပ္ၾကည့္တဲ့အခါ၊ သူတုိ႔ကုိ လႈပ္ရွားပါ၀င္လာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပး ႏုိင္စြမ္း မရွိတာကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီအစား၊ ပုိမုိ ရုိးရွင္းတဲ့ ေအာက္က သတင္းစကားအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈ ပုိုမို ၾကီးမားတာကုိ တြ႔ျမင္ခဲ့ရတယ္ -

 

“ပညာသင္ၾကားေရးဟာ ကေလးသူငယ္တိုင္းရဲ႕ အခြင့္အေရး ျဖစ္တယ္”

ျပႆနာ (သို႔) အမႈအခင္းအေၾကာင္းကို ေဖၚျပတဲ့ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ သတင္းစကား တပုဒ္ကုိ သင့္ရဲ႕ ပရိသတ္ဆီ ေပးၿပီးတဲ့အခါ၊ သင္ျမင္ေတြ႔လုိတဲ့ အေျပာင္းအလဲကုိ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ သူတုိ႔ပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ ေနာက္ထပ္အဆင့္ တဆင့္ဆီ သူတုိ႔ကုိ ေခၚေဆာင္သြားပါ။

 

လႈပ္ရွားမႈ ေခၚသံ ျဖစ္ပါေစ
သင့္ရဲ႕ ေထာက္ခံစည္းရုံးမႈ (သုိ႔) ပရုိဂ်က္ကုိ ပံ့ပုိးေပးဖို႔ သင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သတင္းမီဒီယာ အားလုံးမွာ လူထုေတြ ပါ၀င္လာႏုိင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကုိ ရွင္းရွင္း ေဖၚျပထားရမယ္။ သတင္းမီဒီယာဟာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ (သုိ႔) ပရုိဂ်က္နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ပညာေပးမႈေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္ေပမဲ့၊ ဒီပညာေပးမႈကပဲ အေျပာင္းအလဲေတြကုိ ျဖစ္ေပၚေစတာ မဟုတ္ဘူး။ သင့္ရဲ႕ ‘လႈပ္ရွားမႈ ေခၚသံ’ ဟာ လုံး၀ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ရမွာ ျဖစ္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ဒီလႈပ္ရွားမႈကပဲ သင္ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစမွာ ျဖစ္တယ္။

လႈပ္ရွားမႈ ေခၚသံ’ထဲမွာ ပါ၀င္ရမဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ -

 • လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အရာျဖစ္ရမယ္။ လူတုိင္းက မလုပ္ႏုိင္တဲ့အထိ အေတာ္ေလး ခက္ခဲတဲ့ အရာမ်ိဳး မျဖစ္ရဘူး။
 • လူထုက တစုံတခု လုပ္ေဆာင္လာေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေနရမယ္။
 • ထိေတြ႔ဆက္ဆံႏုိင္တဲ့ အဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေအာင္ options ေတြ ထားရွိပါ။

အရင္းအျမစ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ပါ
သတင္းမီဒီယာ အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာကုိ ဖန္တီးတဲ့အခါ၊ အရင္းအျမစ္ေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ျပႆနာကုိ ေဖၚျပေပးတဲ့ နည္းလမ္း ႏွစ္မ်ိဳး ရွိတယ္။ ပထမ option ကေတာ့၊ မီဒီယာ ဖန္တီးႏုိင္ေအာင္ နည္းဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္ဖုိ႔ လုိတယ္၊ အဲဒီေနာက္ လိုအပ္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ စုေဆာင္းဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ဒုတိယ option ကေတာ့၊ သင့္ဆီမွာ ရွိတဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကို စာရင္းျပဳစုပါ၊ အဲဒီ အရင္းအျမစ္ေတြကိုပဲ အသံုးျပဳၿပီး၊ သင္ ျပဳလုပ္မဲ့ သတင္းမီဒီယာ ပုံစံကုိ ဆံုးျဖတ္ပါ၊ သင့္ရဲ႕ အုပ္စု (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ရရွိႏုိင္တဲ့ အရင္းအျမစ္ အမ်ိဳးအစားေတြ၊ သင့္ကုိ ေထာက္ခံအားေပးသူေတြနဲ႔ networks ေတြကတဆင့္ ရရွိႏုိင္တဲ့ အရာေတြကုိ သိရွိထားပါ။ ဥပမာအားျဖင့္၊ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ ဗြီဒီယို ကင္မရာ တခုခု သင့္ဆီ ရွိခ်င္ ရွိေနႏုိင္တယ္ (သုိ႔) သင့္ အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ ဗြီဒီယုိ ထုတ္လုပ္ဖန္တီးေပးႏုိင္တဲ့ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးသူ (သုိ႔) ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း တဦးဦး ရွိေနႏုိင္တယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက သင့္ရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေလွ်ာ့နည္းသြားေစႏုိင္တယ္။ ေဒသတြင္း ထုတ္လႊင့္တဲ့ ေရဒီယို အစီအစဥ္မွာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း တခုခု ရွိေနႏုိင္တယ္၊ အဲဒီ အဖြဲ႔အစည္းက သင့္ရဲ႕ အသံကုိ ထုတ္လႊင့္ေပးႏုိင္ေအာင္ အားလပ္တဲ့ အခ်ိန္ေလးကို ဖန္တီးေပးႏုိင္တယ္။ ေနာက္တနည္းကေတာ့၊ ရုပ္ရွင္ကား တကားကုိ ထုတ္လုပ္ရာမွာ ရုပ္ရွင္ ရုိက္ကူးသူ တဦးဦးကုိ ငွားရမ္းဖုိ႔ လုိအပ္လာမယ္ ဆုိရင္၊ (သုိ႔) အသံ ထုတ္လႊင့္ဖုိ႔အတြက္ ေရဒီယို႒ာနကို အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရမယ္ ဆုိရင္၊ ဒီအခ်က္ေတြဟာ သင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ေငြေၾကး အခက္အခဲ ျဖစ္လာေစမွာ ျဖစ္တယ္။

အေစာပုိင္းကတည္းက၊ မီဒီယာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အသုံးစရိတ္ အၾကမ္းအဖ်င္းကို ေရးဆြဲထားတာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္တယ္၊ ဒီနည္းနဲ႔ သင္ ရရွိႏုိင္တဲ့ ရန္ပုံေငြေတြ၊ တျခား အရင္းအျမစ္ေတြကုိ စီစဥ္ထားႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ မီဒီယာ ထုတ္လုပ္ေရးမွာ မျမင္ရတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ရွိေနတတ္တဲ့အတြက္၊ အလားတူ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့ တျခား လူေတြဆီကေန အႀကံအဥာဏ္ကို ေတာင္းခံပါ။

ပါ၀င္ထည့္သြင္းႏုိင္တဲ့ အရင္းအျမစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကေတာ့ -

 • လူသား အရင္းအျမစ္မ်ား (လူထု၊ ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ အခ်ိန္)
 • ေငြေၾကး အရင္းအျမစ္မ်ား (ရန္ပုံေငြ ရရွိျခင္း)
 • အသိပညာ အရင္းအျမစ္မ်ား (ပညာ ဗဟုသုတနဲ႔ သတင္း အခ်က္အလက္ ရယူႏုိင္မႈ)
 • ပစၥည္း အရင္းအျမစ္မ်ား (ပစၥည္းကိရိယာနဲ႔ တန္ဆာပလာမ်ား ရရွိႏုိင္မႈ)

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းနဲ႔ ရန္ပုံေငြရွာေဖြျခင္း
သင္ ရရွိႏုိင္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ ခန္႔မွန္းလုိ႔ ၿပီးတဲ့အခါ၊ ဘတ္ဂ်က္ကုိ စတင္ ေရးဆြဲပါ။ ဒီနည္းနဲ႔ သင့္ဆီမွာ မရွိတဲ့ ေငြေၾကးေတြကို မသံုးစြဲမိေအာင္ ဒီမွတ္တမ္းမွတ္ရာကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။

စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ (သုိ႔) ပရုိဂ်က္ အသုံးစရိတ္ တခုလုံးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အပါအ၀င္ မီဒီယာ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ သင္ အရင္ စစ္ေဆးၿပီး အစီအစဥ္ ေရးဆြဲတာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္တယ္။ အကယ္လုိ႔ သင့္မွာ ေငြေၾကး အလံုအေလာက္ မရွိဘူးဆုိရင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အေျခခံတဲ့ မီဒီယာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ကူညီပံ့ပုိးေပးေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အလွဴရွင္ေတြနဲ႔ ပရဟိတ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ရွိၾကတယ္။ သူတုိ႔ဆီ သင့္ရဲ႕ proposal နဲ႔ ေငြေၾကး လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ တင္ျပပါ။ ဒီစည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ (သုိ႔) စီမံကိန္းထဲမွာ လက္တြဲ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ဆႏၵရွိၾကတဲ့ တျခား အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ လူပုဂၢဳိလ္ေတြ၊ ကိုယ္ပုိင္ အရင္းအျမစ္ရွိသူေတြကုိ ခ်ဥ္းကပ္ပါ။

သတင္းမီဒီယာကုိ ဖန္တီးျခင္း - သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ မီဒီယာ အမ်ိဳးအစား၊ နည္းနာမ်ား၊ ကိရိယာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ

မီဒီယာကုိ အသုံးျပဳၿပီး သင့္ရဲ႕ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ တခုလုံးကုိ ထိန္းေက်ာင္းေစဖို႔ မဟုတ္ပဲ၊ သင့္ရဲ႕ သတင္းစကားကုိ လက္ဆင့္ကမ္းေပးျခင္း အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ လူထု ပါ၀င္လႈပ္ရွားလာေအာင္ ဖိတ္ေခၚျခင္း အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ သင့္ရဲ႕ ပန္းတိုင္နဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ အေရာက္လွမ္းေစႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္း တခု အျဖစ္ အသုံးျပဳရမွာ ျဖစ္တယ္။ အေစာပုိင္းက နည္းဗ်ဴဟာ အဆင့္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ၿပီးတဲ့အခါက်မွ၊ သင္ အသုံးျပသြားမဲ့ မီဒီယာ အမ်ိဳးအစား၊ ကိရိယာေတြနဲ႔ နည္းနာေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေနာက္ အြန္လုိင္းမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေအာ့ဖ္လုိင္းမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးမွာ ျဖစ္ျဖစ္ သင္ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္တဲ့ မီဒီယာကုိ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တယ္။ ေအာက္က ေမးခြန္းေတြကို ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ သင့္ေတာ္ မွန္ကန္တဲ့ မီဒီယာ အမ်ိဳးအစားကုိ သင္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။

 • တက္ေရာက္လာတဲ့ လူထုေတြက ဘယ္လုိ သတင္းမီဒီယာ အမ်ိဳးအစားေတြကုိ လက္လွမ္းမီၾကသလဲ။
 • ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ေတြက ဘယ္လုိ သတင္း မီဒီယာ အမ်ိဳးအစားကို အမ်ားအားျဖင့္ အသုံးျပဳၾကသလဲ။
 • သတင္းစကားကုိ အေကာင္းဆုံး ျဖန္႔ခ်ီေပးႏုိင္တဲ့ မီဒီယာ အမ်ိဳးအစားက ဘာလဲ။
 • ဘယ္လုိ သတင္း မီဒီယာ အမ်ိဳးအစားက လူေတြ ပါ၀င္လႈပ္ရွားလာေအာင္ အေကာင္းဆုံး စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္သလဲ။

အမ်ိဳးအစားမ်ား (Formats)
မီဒီယာ အမ်ိဳးအစားေတြထဲမွာ မွတ္တမ္းတင္ ဗြီဒီယုိေတြ၊ ပုံႏွိပ္တဲ့ ပုိစတာေတြ၊ ဘေလာ့ဂ္ေတြ၊ အသံ podcasts ေတြ၊ ျပင္ပ စင္တင္ တင္ဆက္မႈေတြ၊ ေရဒီယို ဇာတ္လမ္း (သို႔) SMS (စာတုိေပးပုိ႔ခ်က္) ေတြ ပါ၀င္တယ္။ မီဒီယာ အမ်ိဳးအစားေတြနဲ႔ ကိရိယာေတြကို စုေပါင္းၿပီး သင့္ရဲ႕ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ သတင္းစကားေတြကုိ ပရိသတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးဆီ ျဖန္႔ျဖဴးႏုိင္တယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းေတြကို သင့္ရဲ႕ ႏုိင္ငံတြင္းမွာ လူထုရဲ႕ အာရုံစုိက္မႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရွိလာေအာင္ ႏုိင္ငံပုိင္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ထုတ္လႊင့္ရုံေတြမွာ ေပးပုိ႔ႏုိင္သလုိ၊ သင့္ဆီက ဇာတ္ကားသစ္ မြမ္းမံခ်က္ (updates) ေတြကုိ ကမာၻတ၀ွမ္းက ပရိသတ္ေတြ ပုံမွန္ ရရွိႏုိင္ေအာင္ ဘေလာ့ဂ္ တခုမွာ တင္ထားႏုိင္တယ္၊ အဲဒီအထဲမွာ ဗြီဒီယို မွတ္တမ္းေတြကို လႊင့္ထုတ္ခဲ့တဲ့ ေနရာေဒသနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ပံ့ပုိးႏုိင္တယ္။ ပရိသတ္ေတြ၊ သက္ဆုိင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အစိုးရ ဌာနေတြဆီကေန သင္ ရရွိခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ေတြကို ေ၀မွ်ထားႏုိင္တယ္။

နည္းနာမ်ား
သင္ ဖန္တီးထားတဲ့ မီဒီယာထဲမွာ သတင္းစကားေတြကုိ ထည့္သြင္းႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ ‘အေကာင္းဆံုး’ ခ်ဥ္းကပ္နည္း တခုကုိ သင္ ေရြးခ်ယ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ နည္းနာေတြ ဆုိတာ နည္းဗ်ဴဟာ တခုလုံးမွာ ရွိတဲ့ ကုိယ္ပုိင္ ပန္းတုိင္ေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ ထုတ္ေဖၚတဲ့ ေနရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ လုပ္နည္းကုိင္နည္းေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ မီဒီယာ နည္းနာေတြဟာ သင္ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္နဲ႔ ပါ၀င္လာၾကတဲ့ လူထုေတြကုိ ဆက္သြယ္ေပးတဲ့ အရာ ျဖစ္ေနရမယ္။ အဲဒါကုိ အသုံးျပဳၿပီး လူထုရဲ႕ စိတ္ၾကိဳက္၊ အမူအက်င့္ေတြနဲ႔ စိတ္၀င္စားမႈေတြကုိ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ သတင္းစကားေတြကုိ ယူေဆာင္ေပးရမယ္၊ အဲဒီအထဲမွာ လူငယ္ပရိသတ္ တစုကုိ ဆြဲေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္တဲ့ ရယ္စရာ ဟာသေတြ၊ (သုိ႔) စုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈ တခုကုိ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အုပ္စုလုိက္ ေဆာ္ၾသစည္းရံုးမႈေတြ ပါ၀င္တယ္၊ အဲဒီအထဲမွာ သတင္းစကား တခုကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ သိသာထင္ရွားမႈ ရွိတဲ့ ျမင္ကြင္းေတြ ပါ၀င္ၿပီး ရႈပ္ေထြးတဲ့ ေဒတာေတြ၊ အေျခအေနကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ လူေတြဆီက ၾကားသိရတဲ့ အလြန္စိတ္၀င္စားဖုိ႔ ေကာင္းတဲ့ ကုိယ္ေတြ႔ ျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ထုတ္လႊင့္တာေတြ ပါ၀င္တယ္။

ကိရိယာမ်ား
ကိရိယာမ်ား ဆုိတာ မီဒီယာကုိ ဖန္တီးရာမွာ၊ ျမွင့္တင္ေၾကာ္ျငာရာမွာ၊ ျဖန္႔ျဖဴးရမွာ အသုံးျပဳတဲ့ အရာေတြ ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ သင့္ရဲ႕ ပရိသတ္၊ ပန္းတုိင္ေတြနဲ႔ အရင္းအျမစ္ေတြအေပၚ သင့္ရဲ႕ သိကၽြမ္းနားလည္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္း တခုကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ေရြးခ်ယ္လုိက္တဲ့ မီဒီယာ အမ်ိဳးအစားဟာ ဗြီဒီယုိ ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ တျခား အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ ကိရိယာ အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ရွိႏုိင္တယ္၊ ဥပမာ အေနနဲ႔ - လက္ကိုင္ဖုန္းေတြ၊ ဒီဂ်စ္တယ္ ကင္မရာေတြ၊ အဆင့္ျမင့္ ကင္မရာေတြ၊ လက္စြဲ ကင္မရာေတြ၊ flip cams လုိ႔ ေခၚတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဗြီဒီယုိ ကင္မရာေတြ၊ archive လုပ္ထားတဲ့ ဗြီဒီယို မွတ္တမ္း စတာေတြ ပါ၀င္တယ္။ အကယ္လုိ႔ ဗြီဒီယုိကုိ အင္တာနက္ေပၚမွာ တင္ဖုိ႔ေလာက္ပဲ စိတ္၀င္စားတယ္ ဆုိရင္၊ လက္ကိုင္ဖုန္းေတြနဲ႔ flip cams လုိ႔ ေခၚတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဗြီဒီယုိ ကင္မရာေတြဟာ သင့္ေတာ္တဲ့ ကိရိယာေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ အကယ္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ ဗြီဒီယုိကုိ ရုပ္ျမင္သံၾကားေပၚမွာ (သို႔) ရုပ္ရွင္ရုံမွာ ျပသခ်င္တယ္ ဆုိရင္၊ အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ ကိရိယာကို အသံုးျပဳတာ ပိုသင့္ေတာ္တယ္။ ဗြီဒီယိုကို တည္းျဖတ္ဖုိ႔နဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးဖုိ႔ တျခား ကိရိယာေတြ လုိအပ္လာမွာ ျဖစ္တယ္။

လံုၿခံဳမႈနဲ႔ privacy ရွိပါေစ

မီဒီယာကုိ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲေတြ ရွိလာႏုိင္တယ္။ အစိုးရေတြ၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြနဲ႔ အရာရွိေတြရဲ႕ တရားမ၀င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြ၊ ရုပ္ရွင္ကားေတြကုိ လုိအပ္ေကာင္း လိုအပ္လာႏုိင္တယ္။ လူထုကုိ ခြဲျခား ဆက္ဆံတာနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြကုိလည္း ရယူဖုိ႔ လိုအပ္လာႏုိင္တယ္။ သီးသန္႔ လုံလုံၿခဳံၿခဳံ သိမ္းထားခ်င္တဲ့ မီဒီယာ (သုိ႔) မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားဖို႔ လိုအပ္လာႏုိင္တယ္။

မီဒီယာကို ထုတ္လုပ္တဲ့ လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ လံုၿခံဳေရးကို သတိထားရမွာ ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ သင့္ရဲ႕ မီဒီယာေၾကာင့္ တျခားသူေတြကုိ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေစႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြကုိ သတိထားဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ အကယ္လုိ႔ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ ေနရာေဒသေတြမွာ ရုပ္ရွင္ ရိုက္ကူးမယ္ ဆုိရင္၊ မထင္မရွား ရုိက္ကူးရမွာ ျဖစ္တယ္။ အကယ္လို႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္ စာရြက္စာတမ္းေတြကို ရယူခ်င္တယ္ ဆုိရင္၊ အထူး လွ်ိဳ႕၀ွက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ပါ၊ စာရြက္စာတမ္းေတြကုိ စာ၀ွက္စနစ္နဲ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေျခရာေတြကုိ စာ၀ွက္တဲ့နည္းလမ္းေတြကုိ နားလည္ထားပါ။ အကယ္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ မီဒီယာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါ၀င္လာၾကတဲ့ လူထုအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိလာမယ္ ဆုိရင္၊ အဲဒီ ျပႆနာေတြ အေၾကာင္းကုိ သူတုိ႔ဆီ ေျပာျပထားၿပီး ႏုတ္ထြက္ခ်င္တဲ့ သူေတြကုိ ႏုတ္ထြက္လုိ႔ ရေအာင္ အခြင့္အေရး အၿမဲတမ္း ေပးထားပါ။

မီဒီယာ ထုတ္လုပ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ပါ၀င္ၾကတဲ့ လူေတြနဲ႔ သေဘာတူညီမႈ ရယူထားပါ၊ အဲဒီအထဲမွာ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြ လုပ္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ပါ၀င္ႏုိင္တယ္၊ သင္ ကုိယ္တုိင္နဲ႔ တျခားသူေတြအေပၚ အႏၱရာယ္ မက်ေရာက္ေအာင္ စာရြက္စာတမ္းေတြ၊ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းေတြကို သိမ္းဆည္းထားပါ။ မီဒီယာကို ျပဳလုပ္ဖန္တီးတဲ့ေနရာမွာ ပါ၀င္ၾကတဲ့ လူေတြကုိ အျမဲတမ္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးပါ၊ ကင္မရာေရွ႕မွာ မ်က္ႏွာ (သို႔) အသံကို ေဖ်ာက္ထားႏုိင္တယ္၊ (သို႔) မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြရဲ႕ အရင္းအျမစ္ကို မေဖၚျပပဲ သိမ္းထားႏုိင္တယ္။ (လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါ)

အကယ္လုိ႔ သင့္အေနနဲ႔ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ တေနရာရာမွာ အလုပ္ လုပ္ေနတယ္လုိ႔ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ မခံယူထားရင္ေတာင္၊ သင့္ရဲ႕ back-up ေဒတာေတြ၊ စုေဆာင္းခဲ့တဲ့ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းေတြကို သီးျခား လုံလုံၿခဳံၿခဳံ သိမ္းထားဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။

အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ တခု ထားရွိပါ

မီဒီယာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ တခုရဲ႕ ထိေရာက္မႈဟာ အခ်ိန္တိက်မႈအေပၚ အမ်ားႀကီး မူတည္တယ္။ သတင္းမီဒီယာကုိ အလုိအပ္ဆုံးအခ်ိန္မွာ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ဖို႔ လုိအပ္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ တန္းတူ အခြင့္အေရးနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အခမ္းအနား တခုခုကုိ က်င္းပလာၾကတဲ့အခါ (သုိ႔) အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး အေျခအေန တုိးတက္ေနၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သူတုိ႔က ထုတ္ေဖၚလာၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေပၚ လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ ဂ်ာနယ္ဓါတ္ပံုေတြကို သင္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္တယ္။

အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္ကို အတိအက် သတ္မွတ္လုိ႔ မရတဲ့ အမႈအခင္းေတြ ရွိႏုိင္ေပမဲ့၊ အဲဒီအရာေတြဟာ သတင္းမီဒီယာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ကုိက္ညီမႈ ရွိၿပီး လက္ရွိ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ ဆီေလွ်ာ္မႈ ရွိဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ အကယ္လုိ႔ ကေလးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ သတင္း တပုဒ္ကုိ ေခါင္းစီးပုိင္းမွာ ပါလာတဲ့အခါ၊ ကေလးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ဖန္တီးထားတဲ့ ပိုစတာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ တခုက လူေတြရဲ႕ အာရုံစူးစုိက္မႈကုိ ပုိမုိ ရရွိေစႏိုင္တယ္။ (သို႔) ေဆာ္ၾသစည္းရုံးႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္၊ သတင္းမီဒီယာရဲ႕ ေဖၚျပမႈကုိ ခံရႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့ ‘ကေလး အလုပ္သမား တားဆီးေရးေန႔’ (သုိ႔) ‘ႏိုင္ငံတကာ ကေလးမ်ား လႈပ္ရွားမႈေန႔’ ေတြမွာ တက္ေရာက္လာတဲ့ လူထုေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကုိ ရယူႏုိင္တယ္။

သတင္းမီဒီယာ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးမႈအတြက္ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္တခု ထားရွိတဲ့အခါ၊ မီဒီယာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈက ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ အခ်ိန္ယူႏုိင္တယ္ ဆုိတာကုိ စဥ္းစားဖုိ႔ လုိတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ အကယ္လို႔ သုံးႏွစ္ၾကာမဲ့ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ တခုကုိ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ ဆုိရင္၊ မီဒီယာကုိ ထုတ္ျပန္မဲ့ အစီအစဥ္ကုိ အသည္းအသန္ ေရးဆြဲေနစရာ မလုိေသးဘူး၊ ဒါေပမဲ့ သင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ တခုလုံးဟာ တိုေတာင္းတဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြက္ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္၊ လူေတြရဲ႕ အာရုံစူးစုိက္မႈ ရရွိႏုိင္ဖို႔ အေရးတၾကီး စတင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။

အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ထဲမွာ -

 • သတင္းမီဒီယာ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲတဲ့ အခ်ိန္ကာလနဲ႔ ထုတ္လုပ္တဲ့ အခ်ိန္ကုိ ေဖၚျပပါ။
 • သတင္းမီဒီယာကို ထုတ္ျပန္မဲ့ အခ်ိန္ကာလကို ေဖၚျပပါ။
 • ေပးပုိ႔မဲ့ သတင္းေတြ၊ မီဒီယာေတြနဲ႔ ေပးပုိ႔မဲ့အခ်ိန္ကို ထည့္သြင္းပါ၊ ဥပမာအားျဖင့္၊ တႏွစ္ အေတာအတြင္းမွာ အီးေမးလ္ေပါင္း ၅၀ (သို႔) စာတုိေပးပုိ႔ခ်က္ေတြကုိ ေပးပုိ႔ရန္။
 • မီဒီယာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ဖန္တီးဖုိ႔ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲေနတယ္ ဆုိရင္၊ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ တခုလုံးရဲ႕ တုိးတက္ႀကီးထြားလာမဲ့ အေျခအေနကုိ ထည့္တြက္ရမွာ ျဖစ္သည္။
 • အေရးႀကီးတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ သင့္ရဲ႕ သတင္းမီဒီယာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ဆက္စပ္လုိက္ပါ၊ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ တံု႔ျပန္တဲ့အခါ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ရွိဖုိ႔ လုိတယ္။
 • လက္ေတြ႔က်ၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏုိင္တဲ့ အရာ ျဖစ္ရမယ္။

 

ရလဒ္နဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ တုိင္းတာပါ

လူထုက သင့္ရဲ႕ သတင္းစကားကုိ မွတ္မိစြဲလမ္းလာၿပီး ပါ၀င္လႈပ္ရွားလာေအာင္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ပါ။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ မီဒီယာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ (သို႔) စီမံကိန္းရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို တိုင္းတာဖုိ႔ အေရးႀကီးရျခင္း ျဖစ္တယ္ - ဘယ္အခ်က္က အလုပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ဘယ္အခ်က္က အလုပ္မျဖစ္ဘူး စတာေတြကုိ သိရွိဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ၊ သင့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ ျပီးေျမာက္ႏုိင္၊ မျပီးေျမာက္ႏုိင္ စတာေတြကုိ ဆန္းစစ္ဖို႔ လုိတယ္။

မီဒီယာ သက္ေရာက္မႈ အညႊန္းမ်ား
မီဒီယာ မဖန္တီးခင္၊ မီဒီယာ သက္ေရာက္မႈ အညြန္းကို အရင္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ပါ။ သင့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္သလုိ၊ သင္ ေဆာင္ရြတ္ၿပီးစီးတဲ့ မီဒီယာကုိ တိုင္းတာႏိုင္စြမ္း ရွိရမယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့၊ သင့္ရဲ႕ သတင္းမီဒီယာကို ဖတ္ရႈေနၾကတဲ့ လူေတြကပဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ဖန္တီးေပးတာ မဟုတ္ဘူး။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဆိုတာ သင့္ရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္အတုိင္း လူထုက ပါ၀င္လႈပ္ရွားလာတာကုိ ဆုိလုိတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ အကယ္လုိ႔ လူေပါင္း ၁၀၀၀၀ က သင့္ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ကို ဖတ္ရႈခဲ့ၾကတယ္ ဆုိပါစို႔၊ အဲဒါကုိ ‘ေကာင္းတဲ့ တံု႔ျပန္မႈ’ တခုအျဖစ္ မွတ္ယူႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သင့္ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ကို ဖတ္ရႈခဲ့ၾကတဲ့ လူေပါင္း ၂၀၀ တို႔က သင္ ေတာင္းဆုိခ်က္အတုိင္း လူထုစည္းေ၀းပြဲမွာ ပါ၀င္တက္ေရာက္လာခဲ့ၾကတယ္ ဆုိရင္၊ ဒါဟာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္တယ္။

မီဒီယာ သက္ေရာက္မႈ အညႊန္းေတြထဲမွာ သင့္ရဲ႕ ကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာကို လာေရာက္ ၾကည့္ရႈၿပီး ပန္ၾကားလႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကတဲ့ လူေတြ၊ ပန္ၾကားလႊာ တေစာင္ကုိ တင္သြင္းလုိက္တဲ့အခါ အစုိးရက ေပးပုိ႔လာတဲ့ တရား၀င္ တုန္႔ျပခ်က္ တခု၊ သင့္ရဲ႕ အမႈအခင္းနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး သတင္းမီဒီယာရဲ႕ အက်ယ္တ၀င့္ ေဖၚျပခ်က္ တခု၊ သင့္အေနနဲ႔ အတုိက္အခံလုပ္ ေတာင္းဆုိေနတဲ့ တရားဥပေဒေတြအေပၚ ျပဳျပဳေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္လာမႈ စတာေတြ ပါ၀င္တယ္။

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို တိုင္းတာျခင္း
လိုအပ္တဲ့ ေဒတာေတြကုိ ရရွိလာတာနဲ႔ သင့္ မီဒီယာရဲ႕ ထိေရာက္မႈကို ဆန္းစစ္လုိ႔ ရတယ္။ အြန္လိုင္း မီဒီယာ ေျခလွမ္းကုိ ပုိင္းျခားစိတ္ျဖာေပးတဲ့ ကိရိယာေတြ ယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္မွာ အမ်ားအျပား ရရွိႏုိင္ျပီး၊ အဲဒီ ကိရိယာေတြက ေဒတာေတြကုိ စုေဆာင္းတဲ့ေနရာမွာ အကူအညီ ေပးႏုိင္တယ္ (ကိရိယာမ်ား အေၾကာင္း ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္)။ သင့္ရဲ႕ မီဒီယာ သက္ေရာက္မႈေတြကုိ တိုင္းတာျခင္းအားျဖင့္၊ လူဘယ္ေလာက္က လက္လွမ္းမီႏုိင္တယ္၊ သူတုိ႔ဟာ သင္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ေတြ ဟုတ္မဟုတ္၊ သင္ ေပးပုိ႔လုိက္တဲ့ သတင္းစကားဟာ သူတုိ႔အတြက္ သင့္ေတာ္မႈ ရွိမရွိနဲ႔ လုိခ်င္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ဖန္တီးေပး မေပး စတာေတြကုိ သင္ သိရွိလာမွာ ျဖစ္တယ္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကုိ အၿမဲတမ္း တုိင္းတာဖို႔ လုိတယ္၊ ဒီနည္းနဲ႔ သင့္ရဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာ ဟာ အလုပ္ျဖစ္မျဖစ္ သိရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ မီဒီယာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ ျပီးသြားတဲ့အခါ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ လုပ္ေဆာင္တာထက္၊ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈ လုပ္ေဆာင္ေနတုန္းမွာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ စႏွစ္တက် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။

မီဒီယာ သက္ေရာက္မႈေတြထဲမွာ၊ ‘တပတ္အတြင္း လူေပါင္း ၁၀၀၀ ဟာ သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကျခင္း၊ လူေပါင္း ၈၀၀ က အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူေတြကုိ ဖမ္းဆီး အေရးယူေပးဖုိ႔ ရဲေတြကို အေၾကာင္းၾကားတဲ့ ပန္ၾကားလႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္း’၊ ‘ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အဓိက သတင္းစာၾကီးေတြထဲမွာ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ေဖၚျပခ်က္ လစဥ္ ၅၀၀% တိုးပြားလာေနျခင္း’၊ ‘အသနားခံစာကို တင္သြင္းၿပီးတဲ့ေနာက္၊ ဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္မႈ ရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ေပးတဲ့ တရား၀င္ ျပည္သူ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ႒ာန တခုကုိ ရဲအရာရွိေတြက ဖြင့္ေပးရန္ အစုိးရက သေဘာတူညီေပးခဲ့ျခင္း’ စတာေတြ ပါ၀င္တယ္။

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
သင့္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြကုိ ကမာၻလုံးအႏွံ႔ ထုတ္လႊင့္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ စည္းရုံးလႈပ္ရွားေရးရဲ႕ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို လူေတြက သိရွိလာေလေလ၊ သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္လာႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း ပုိမ်ားေလေလ ျဖစ္တယ္။ အကယ္လို႔ သင့္ရဲ႕ မီဒီယာ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈကုိ အဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ စီမံ ဖန္တီးထားတယ္ ဆုိရင္၊ ဒါဟာ တိုးတက္မႈ ျဖစ္တယ္၊ အဆင့္ တဆင့္ရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဟာ ေနာက္တဆင့္ တက္လွမ္းႏုိင္ဖု႔ိ အရွိန္ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္တယ္။ အကယ္လုိ႔ သင့္ စည္းရုံးလႈပ္ရွားေရးရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြကုိ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အေျခအေနအတုိင္း သက္ေသျပႏုိင္တယ္၊ မွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္တယ္ ဆုိရင္ လုံး၀ အေထာက္အကူ ျဖစ္လာေစမွာ ျဖစ္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ သင္ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈကုိ ပုိမုိရရွိလာမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ လႈပ္ရွားမႈထဲမွာ တျခားသူေတြ ပါ၀င္လာေအာင္ ႏူိးေဆာ္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ သင့္ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ တျခား အခြင့္အေရး ေထာက္ခံလႈပ္ရွားသူေတြက ေလ့လာလုိ႔ ရေအာင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတခု ျပဳစုဖန္တီးၿပီး ထားရွိႏုိင္တယ္။