ဘတ္ဂ်က္ ေရြးဆြဲျခင္း၊ ရန္ပုံေငြရွာျခင္း

 

သင္ ရင္ဆုိင္ေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္းတခုခုမွာ အလုပ္ အတူတူ လုပ္ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြေတြ (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ အႀကံအဉာဏ္ေတြ ရရွိလာႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ပုိမုိ ႀကီးက်ယ္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ မဂၢဇင္းေတြ၊ သတင္းလႊာေတြ (သုိ႔) အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ အခ်ဳပ္ေတြကုိ ကုိင္တြယ္တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ လုိအပ္လာမဲ့ ေငြေၾကးေတြကုိ အေသးစိတ္ စာရင္း ျပဳစုဖုိ႔ လုိတယ္။
 

တုိက္ရုိက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား
 

ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ဖုိ႔ ေငြေၾကး ဘယ္ေလာက္ ကုန္က်မလဲ။ ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြကုိ ၾကည့္ပါ -
 
 • ပုံစံ - သင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မဲ့ အရြယ္အစား၊ ပုံပန္းသ႑ာန္၊ စာမ်က္ႏွာ အေရအတြက္၊ စကၠဴ အမ်ိဳးအစား၊ မင္ အမ်ိဳးအစား၊ ပါ၀င္မဲ့ အေရာင္ အေရအတြက္၊ ခ်ဳပ္လုပ္မႈ၊ အဖုံးေတြ (အျခား တခုခု)
 • ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈ - ေစာင္ေရ ဘယ္ေလာက္ ပုံႏွိပ္မလဲ။
 • ျဖန္႔ျဖဴးမႈ - လ်စ္လ်ဴရႈထားတတ္တဲ့ ေမးခြန္းႀကီး တခု ျဖစ္တယ္။ ဘယ္လုိ နည္းလမ္းနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးမလဲ။ ဘယ္ေလာက္ ကုန္က်မလဲ။
 • တႀကိမ္ပဲ က်ခံရတဲ့ ကုန္က်စရိတ္မ်ား - ဥပမာ အားျဖင့္၊ ကြန္ပ်ဴတာ ပစၥည္းကိရိယာ၊ ပုံစံခြက္ ဒီဇုိင္း

တျခား ကုန္က်စရိတ္မ်ား
 

 • လူသား အရင္းအျမစ္မ်ား - ဒီပရုိဂ်က္မွာ အလုပ္ခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ လုိအပ္မလဲ။ အဲဒါကုိ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းမလဲ။ ျပင္ပကေန ရယူတဲ့ ကူညီပံ့ပုိးသူေတြ (ပုံဆြဲတဲ့ ဒီဇုိင္းနာ၊ ပန္းခ်ီဆရာေတြ၊ ကာတြန္း ဆရာေတြ) ကုိ အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္သလား။
 • ခရီးစရိတ္၊ မူပုိင္ခြင့္နဲ႔ တျခား ကုန္က်စရိတ္မ်ား - တျခား ႀကိဳတင္ စဥ္းစားရမဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ရွိသလား။

ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြျခင္း
 

ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခ်က္ေတြကုိ ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြတဲ့ ကိရိယာေတြ အျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ခ်က္ေတြကုိ ေရာင္းခ်ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တယ္၊ ပံ့ပုိးေထာက္ခံတဲ့ သူေတြ (သုိ႔) ေဒသခံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ ပုံႏွိပ္စက္ေတြဆီက ေၾကာ္ျငာေတြကုိ ကပ္မဲ့ေနရာေတြကုိ ခ်န္ထားႏုိင္တယ္။ လူတဦးတေယာက္ဆီ အလွဴေငြ ေတာင္းခံႏုိင္တယ္။

ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ား
 
 • ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မဲ့အစား အီး-စာအုပ္တခု အျဖစ္နဲ႔ ထုတ္ေ၀ပါ (ပရိသတ္ကုိ လက္လွမ္းမီႏုိင္မွ ထုတ္ေ၀တာေကာင္းတယ္)
 • ေစ်းႏႈန္း သက္သာတဲ့ စာရြတ္ကုိ ပုိသုံးပါ
 • ပုံႏွိပ္တဲ့ အခါ အျဖဴအမဲ (သုိ႔) အေရာင္ တေရာင္ထဲကုိ သုံးတဲ့စႏွစ္ အသုံးျပဳပါ။ ဓါတ္ပုံေတြရဲ႕ အေရာင္ကုိ မီးခုိးေရာင္ (သုိ႔) ရုိးရုိး ရုပ္ပုံေတြနဲ႔ အစားထုိးပါ
 • စကၠဴနဲ႔ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀တဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြကုိ ရယူထားပါ
 • ပုံႏွိပ္တဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပါ - တႏွစ္မွာ အႀကိမ္အနည္းငယ္ပဲ ထုတ္ေ၀ပါ
 • အေလးခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ - စကၠဴနဲ႔ စာပုိ႔စရိတ္စကေတြကုိ ေခၽြတာပါ
 • ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီမႈ အေရအတြက္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပါ
 • ေဆာင္းပါးေတြ/စာမ်က္ႏွာေတြကုိ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ျဖစ္ေစ၊ (သုိ႔) စာလုံးအရြယ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျဖစ္ေစ အရြယ္အစားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပါ (layout အျပင္အဆင္နဲ႔ ဖတ္လုိ႔ ရတဲ့ အေနအထား အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားပါ)

ေၾကာ္ျငာျခင္း

အရြယ္အစား ေသးငယ္တဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြဟာ သင့္ရဲ႕ အသုိင္းအ၀ုိင္းထဲမွာ ရွိတဲ့ အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ ပံ့ပုိးေပးတဲ့အျပင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈအတြက္ လုိအပ္တဲ့ ေငြေၾကးကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေကာင္း တခု ျဖစ္တယ္။ ေၾကာ္ျငာခ ေဖၚျပတဲ့ စာရြတ္ငယ္ကုိ ကပ္ထားပါ။ လူေတြ မၾကာခဏ ေမ့ေလ့ရွိတဲ့ အခ်က္တခုကေတာ့  စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာ လုပ္ငန္းတခုကုိ အခ်ိန္ေပး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လုိအပ္တယ္။ ေၾကာ္ျငာ တခုကုိ ၀ယ္ယူတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း တခုစီက သူတုိ႔ရဲ႕ ေၾကာ္ျငာ ရုပ္ပုံရဲ႕ မိတၱဴတခုကုိ သင့္ကုိ ေပးထားရမွာ ျဖစ္တယ္၊ လုပ္ငန္း ၿပီးစီးသြားတဲ့အခါ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀လုိက္တဲ့ မိတၱဴတခုကုိ သူတို႔ထံ ေပးပုိ႔ရမယ္၊ ဒီလုိနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ေၾကာ္ျငာကုိ ထည့္ေပးလုိက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးႏုိင္တယ္။ ေၾကာ္ျငာတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြက layout အျပင္အဆင္ေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ေငြေၾကး ေပးမထားဘူး ဆုိရင္ အဲဒါကုိ သင္ လုပ္ေပးစရာ မလုိဘူး။