အီးေမးလ္ ေစ်းကြက္ထြင္ျခင္း

 

အီးေမးလ္ဟာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူေတြက ထိထိေရာက္ေရာက္ သုံးစြဲႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းတခု ျဖစ္ၿပီး၊ သတင္းေတြကုိ ေထာင္ခ်ီတဲ့ လူေတြဆီ ျဖန္႔ခ်ီေပးႏုိင္တယ္။ အီးေမးလ္ကုိ အမႈအခင္းအေၾကာင္း ျဖန္႔ျဖဴးရာမွာ သုံးစြဲတဲ့ အဓိက နည္းဗ်ဴဟာ တခုအျဖစ္ ကၽြမ္းက်င္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားက ခံယူထားၾကတယ္။ ဒီအခန္းမွာ ဒါကုိ အသုံးျပဳၿပီး အီးေမးလ္ စည္းရုံးလႈပ္ရွားတခုခု စီစဥ္တဲ့အခါမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ အီးေမးလ္ သတင္းေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးသားတဲ့အခါမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ သတင္းလႊာေတြကုိ ေရးသား ေပးပုိ႔တဲ့အခါမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ အဆက္အသြယ္ စာရင္းေတြကုိ ျပဳစုတဲ့အခါမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ တင္ျပထားတယ္။

အီးေမးလ္ကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္တဲ့ အခ်က္မ်ား -
 

 • ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူေတြကုိ ကုိယ္တုိင္ တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏုိင္တယ္။

 
 • ၀ါဒျဖန္႔တဲ့ သတင္း စကားကုိ ထုတ္ျပန္ၿပီး အသိပညာ ႏူိးၾကားေစႏုိင္တယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ ဆင့္ပြား အီးေမးလ္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးဟာ သတင္း စကားကုိ တျခား လူေတြဆီ လက္ဆင့္ကမ္း ေပးပုိ႔ျခင္းျဖင့္ ေထာင္ခ်ီတဲ့ လူထုေတြဆီ အလြယ္တကူ ေရာက္ရွိႏုိင္တယ္။

 
 • စိတ္ပါ၀င္စားတဲ့ လူတဦးခ်င္းနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ အဖြ႔ဲအစည္းေတြနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ အၿမဲတမ္း ထိေတြ႔ႏုိင္တယ္၊ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အီး-သတင္းလႊာေတြနဲ႔ သီးျခား အီးေမးလ္ေတြကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။

 
 • ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာတယ္။

 

အီးေမးလ္ ေစ်းကြက္ အတြက္ အေကာင္းဆုံး အေလ့အထမ်ား

 • ေပးစာကုိ လက္ခံရရွိမဲ့သူေတြ အားလုံးကုိ 'To' ေနရာမွာ မေရးထည့္ပါနဲ႔။ အီးေမးလ္ တေစာင္ကုိ ေပးပုိ႔တဲ့အခါ၊ လက္ခံရရွိမဲ့သူေတြရဲ႕ အီးေမးလ္ လိပ္စာေတြ အားလုံးကုိ 'To': ေနရာမွာ မေရးထည့္ပဲ၊ BCC (Blind Carbon Copy) ေနရာမွာပဲ ေရးထည့္ပါ။
 • ဗုိင္းရပ္စ္ေတြကုိ လက္ဆင့္မကမ္းပါနဲ႔။ သုံးစြဲေနတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ဗုိင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေရး ပရုိဂရမ္ တခုခု ရွိမရွိ စစ္ေဆးဖို႔ အလြန္ အေရးႀကီးတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ လုံၿခဳံေရး အေၾကာင္းကုိ လုံၿခံဳေရး - ေသတၱာမွာ ဖတ္ရႈပါ။
 • စပမ္း (spam) ေတြကုိ မျဖန္႔ခ်ီပါနဲ႔။ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ (စပမ္းလုိ႔ ေခၚတဲ့) အီးေမးလ္ေတြကုိ မဆင္မျခင္ အသုံးခ်တတ္တဲ့ လူေတြ လက္ထဲ အီးေမးလ္ လိပ္စာေတြကုိ မေရာင္းပါနဲ႔ (သုိ႔) လက္ဆင့္မကမ္းပါနဲ႔။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ နာမည္ပ်က္ စာရင္းထဲမွာ အသြင္းခံရမွာ ျဖစ္ၿပီး သင္ ေပးပုိ႔လုိက္တဲ့ အီးေမးလ္ေတြကုိ လက္ခံရရွိမဲ့ သူေတြရဲ႕ ISP ေတြက ပိတ္ဆုိ႔မွာ ျဖစ္တယ္။
 • အီးေမးလ္ အုပ္စုစာရင္းကုိ အၿမဲတမ္း မြမ္းမံပါ။ အကယ္လို႔ မွားယြင္းေနတဲ့ လူေတြရဲ႕ ပုဂၢဳိလ္ေရး အခ်က္အလက္ေတြကုိ သင္ ရရွိေနတယ္ ဆုိရင္ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။
 • အီးေမးလ္စာရဲ႕ ေအာက္ေျခမွာ သီးသန္႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တခုကုိ ထားရွိၿပီး၊ အီးေမးလ္ စာရင္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ လူေတြက ဆႏၵရွိရင္ အဲဒီ စာရင္းထဲကေန unsubscribe လုပ္ၿပီး ႏႈတ္ထြက္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးကုိ ေပးထားပါ။ သင္ေနထုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံမွာ ေဒတာ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒကုိ က်င့္သုံးတယ္ ျဖစ္ေစ၊ မက်င့္တယ္ ျဖစ္ေစ၊ ေဒတာေတြကုိ သိမ္းဆည္းမဲ့ ပုံစံ၊ သုံးစြဲမဲ့ ပုံစံေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး စည္းကမ္းေတြ ထားရွိဖုိ႔ လုိတယ္။ သင္ ေပးပုိ႔လုိက္တဲ့ အီးေမးလ္စာရဲ႕ ေအာက္ေျခမွာ အီးေမးလ္ လိပ္စာ တခုကုိ အၿမဲတမ္း ထားရွိၿပီး လူေတြက ဆႏၵရွိရင္ (unsubscribe) ႏႈတ္ထြက္ႏုိင္ေအာင္ အခြင့္အလမ္း ေပးထားပါ။ ဥပမာ အားျဖင့္ - ‘ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဆီက အီးေမးလ္ေတြကုိ မရယူလုိေတာ့ဘူး ဆုိရင္ unsubscribe(at)advocacy(dot)org လိပ္စာကို သုံးၿပီး၊ အေၾကာင္းအရာ (subject) ေနရာထဲမွာ 'unsubscribe' ကုိ ေရးထည့္ကာ အီးေမးလ္ တေစာင္ ေပးပို႔ပါ။’
 • အီးေမးလ္ လိပ္စာေတြရဲ႕ လုံၿခံဳေရးနဲ႔ သီးျခားရပ္တည္မႈ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ အထိခုိက္ မခံတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ အီးေမးလ္ လိပ္စာေတြကုိ လုံၿခံဳေအာင္ သိမ္းဆည္းပါ၊
 • ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာ link တခုကုိ အၿမဲတမ္း ထားရွိပါ။ အီးေမးလ္ အုပ္စုမွာ အေၾကာင္းအရာ တခုခုကုိ လူေတြ ပုိမုိ ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ 'ဆက္လက္ ေလ့လာရန္' ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ ထားရွိၿပီး သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာဆီ သြားႏုိင္တဲ့ link တခုကုိ ထားရွိေပးပါ။
 • အီးေမးလ္ေတြကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး တိတိက်က် ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြတ္ပါ။ အီးေမးလ္ ဆုိတာ Mouse ခလုတ္ေလးကုိ တခ်က္ ႏွိပ္လုိက္ရံုနဲ႔ ေထာင္ခ်ီတဲ့ လူေတြဆီ ေရာက္ရွိႏုိင္စြမ္း ရွိတယ္။ သတင္းေတြကုိ စိတ္ႀကိဳက္ ျပင္ဆင္ၿပီး စာဖတ္သူ တဦးခ်င္းရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ အဓိကထား ေဆာင္ရြတ္ေပးေလေလ၊ ပုိၿပီး ထိေရာက္ေလေလ ျဖစ္တယ္။ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမွာ ပါ၀င္တဲ့  'အဓိက အခ်က္ေတြ'ကုိ စဥ္းစားပါ။ လူထုေတြ ပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ ပုံစံနဲ႔ အခ်ိန္အခါေတြကုိ နည္းဗ်ဴဟာ က်က် ေဆာင္ရြတ္ပါ။
 • သင္ ေပးပုိ႔တဲ့စာကုိ စိတ္၀င္စားမဲ့ သူေတြဆီ ထပ္ဆင့္ ေပးပုိ႔ဖို႔ စာလက္ခံရရွိမဲ့ ပုဂၢဳိလ္ကုိ တုိက္တြန္းထားပါ။ အဲဒီစာကုိ သင့္ေတာ္တဲ့ မိတ္ေဆြေတြဆီ လက္ဆင့္ကမ္း ေပးပုိ႔ဖုိ႔ သင့္ရဲ႕ လူေတြကုိ တုိက္တြန္းပါ။ အကယ္လုိ႔ သူတုိ႔ကုိ အသိေပးမထားဘူး ဆုိရင္ စပမ္းေမးလ္ ျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္။

 

Links မ်ားနဲ႔ အရင္းအျမစ္မ်ား -

 

 

အီးေမးလ္ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးကုိ စီစဥ္ပါ


သင့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိဖုိ႔ လုိတယ္။ အီးေမးလ္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးဆုိတာ ပုိၿပီးက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေထာက္ခံ လႈပ္ရွားမႈ နည္းဗ်ဴဟာ တခုမွာ အသုံးျပဳတဲ့ နည္းနာတခု ျဖစ္ရပါမယ္။ တျခား နည္းနာေတြကုိလည္း အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ အီးေမးလ္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးဟာ နည္းဗ်ဴဟာနဲ႔ အံ၀င္ခြင္က် ရွိဖုိ႔ လုိၿပီး စိတ္တုိင္းက် ရလဒ္ေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိဖုိ႔ လုိတယ္။ ဖုန္းေခၚဆုိမႈေတြနဲ႔ စာတုိက္ကေန ပုိ႔ေပးတဲ့ ေပးစာေတြအျပင္တျခား ဆက္သြယ္ႏုိင္တဲ့ ပုံစံေတြကုိ စဥ္းစားပါ။ ဆက္လက္ မလုပ္ေဆာင္ခင္၊ အဲဒီ အီးေမးလ္ဟာ သင္ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ ပရိသတ္ကုိ လက္လွမ္းမီႏုိင္တဲ့ ကိရိယာ ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးပါ။

ပရိသတ္နဲ႔ သိကၽြမ္းေအာင္ လုပ္ပါ။ အီးေမးလ္ တေစာင္ကုိ ေရးသားတဲ့အခါ စာဖတ္မဲ့ သူေတြအေၾကာင္း စဥ္းစားပါ။ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိပါေစ၊ ပရိသတ္ဖက္က အေၾကာင္းျပန္လာႏုိင္တဲ့ ဘာသာစကားမ်ိဳးကုိ အသုံးျပဳပါ၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိၿပီး လုိရင္းတုိရွင္း ျဖစ္ပါေစ။ အဲဒီ အီးေမးလ္စာကုိ လက္ခံမဲ့သူဆီ ေရာက္ရွိသြားတဲ့အခါ အဲဒီပုဂၢဳိလ္ကုိ သင္ လုပ္ေဆာင္ေစလုိတဲ့ အခ်က္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖၚျပထားပါ။

နာမည္ေကာင္း ရထားတဲ့ တျခား အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ စၿပီး မိတ္ဖြဲ႔ပါ။ ဒီနည္းနဲ႔ လူထုက သင့္ရဲ႕ အီးေမးလ္ကုိ ဖတ္ရႈလာၾကမွာ ျဖစ္ၿပီး တန္ျပန္လႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ပုိတုိးပြားလာမွာ ျဖစ္တယ္။

ဆက္လက္ပံ့ပုိးသြားမဲ့ အစီအစဥ္ကုိ ထားရွိပါ။ အကယ္လုိ႔ သင္ ေပးပုိ႔လုိက္တဲ့ အီးေမးလ္ေတြကုိ လူေတြက အေၾကာင္းျပန္လာရင္ သင္ ဘာလုပ္မလဲ၊ အကယ္လုိ႔ သူတုိ႔ဆီက အေၾကာင္း ျပန္ၾကားခ်က္ မရရွိရင္ သင္ ဘာလုပ္မလဲ စတာေတြကုိ စီစဥ္ထားပါ။ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး (သုိ႔) သတင္း အစီအစဥ္ေတြမွာ ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ အီးေမးလ္ အေရအတြက္၊ အီးေမးလ္ တေစာင္ ေပးပို႔တဲ့အခါ သင္ ရရွိလာတဲ့ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ အေရအတြက္ေတြကုိ အၿမဲတမ္း မွတ္ထားပါ။ လာမဲ့အခ်ိန္မွာ အလုပ္ျဖစ္ထြန္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြရဲ႕ အေနအထားကုိ ခြဲျခားသိရွိဖုိ႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလိမ့္မယ္။

သတင္းကုိ ထပ္ဆင့္ေပးပုိ႔မဲ့ အစီအစဥ္ကုိ ခ်မွတ္ပါ။ အီးေမးလ္စာကုိ လက္ခံရရွိတဲ့ သူက ထပ္ဆင့္ေပးပုိ႔ဖုိ႔ ဆုိတာဟာ အေတာ္ေလး လြယ္ကူပါတယ္။ ေပးပုိ႔လုိက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲမွာ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကုိ သြားတဲ့ links ေတြ၊ လူသစ္ေတြ ပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ ထည့္သြင္းထားပါ။

 

ေပးပုိ႔လုိက္တဲ့ အီးေမးလ္ေတြကုိ လူေတြ ဖတ္ရႈပါေစ


အကယ္လို႔ ေထာက္ခံ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး တခုမွာ အီးေမးလ္ကုိ အသုံးျပဳခ်င္တယ္ ဆုိရင္ -
 
 • Subject ေနရာဟာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိပါေစ။ ဒါဟာ အီးေမးလ္ အေၾကာင္းအရာရဲ႕ အေရးအႀကီးဆုံး အပုိင္း ျဖစ္တယ္။ စာလက္ခံရရွိသူေတြက အီးေမးလ္စာကုိ ဖတ္မယ္ မဖတ္ဘူးဆုိတာ ဒီအပုိင္းကေန အဆုံးအျဖတ္ ေပးမွာ ျဖစ္တယ္။ စပမ္း ေမးလ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရႏုိင္တဲ့ အေရးတႀကီး (urgent) စတဲ့ စာလုံးမ်ိဳးပါတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကုိ အသုံးမျပဳပါနဲ႔။
 • အီးေမးလ္ကုိ စာသားသက္သက္ ေပးပုိ႔ပါ။ အီးေမးလ္ ပရုိဂရမ္ (သုိ႔) browser မွာ စာသား သက္သက္ (သုိ႔) HTML အီးေမးလ္ option ရွိမွာ ျဖစ္တယ္။ စာသား သက္သက္ပါတဲ့ စာေတြဟာ HTML ထက္စာရင္ ပုိၿပီး privacy ရွိတဲ့အတြက္ စာကုိ စာသား သက္သက္နဲ႔ ေပးပုိ႔တာ ပုိေကာင္းတယ္။ HTML ေပးစာေတြကုိ ISPs (အင္တာနက္ ၀င္ေဆာင္မႈ ပံ့ပုိးသူ) ေတြက စပမ္း အျဖစ္ တခါတေလ သတ္မွတ္ေလ့ ရွိၾကတယ္။
 • ႏႈတ္ခြန္းဆက္တဲ့ စကားကုိ စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ပါ - ‘ခ်စ္စြာေသာ <နာမည္>’
 • အဓိက ေဖၚျပလုိတဲ့ အခ်က္ေတြပါတဲ့ အီးေမးလ္စာကုိ ‘above the fold’ လုိ႔ေခၚတဲ့ ျမင္သာတဲ့ ေနရာမွာ ထားရွိပါ။ လူေတြဟာ အီးေမးလ္ရဲ႕ ဒီအပုိင္းကုိ ၾကည့္ၿပီး ဆက္ဖတ္သင့္ မသင့္ ဆုံးျဖတ္ေလ့ရွိၾကတဲ့ အတြက္ ျဖစ္တယ္။
 • စာပုိဒ္ေတြကုိ ေလးေၾကာင္းထက္ မပုိေအာင္ ခြဲထားပါ။

 

အီးေမးလ္ နည္းစနစ္မ်ား


စာရင္းတခု ျပဳစုျခင္း

အီးေမးလ္ သုံးစြဲရျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးတခု ကေတာ့ သင့္ရဲ႕ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးကုိ စိတ္၀င္စားလာၿပီး ေထာက္ခံအားေပးလာတဲ့ လူေတြရဲ႕ စာရင္းတခုကုိ ျပဳစုျခင္း ျဖစ္တယ္။ ေထာက္ခံအားေပးသူေတြရဲ႕ အီးေမးလ္ လိပ္စာေတြကုိ ေတာင္းခံပါ။ ဘယ္ေနရာမွာ အသုံးျပဳမယ္ ဆုိတာကုိ ရွင္းျပထားပါ။ ဥပမာ အားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး လႈပ္ရွားမႈေတြအေၾကာင္းကုိ အၿမဲတမ္း အသိေပးတဲ့ ေနရာမွာ သုံးစြဲဖုိ႔ ဆုိၿပီး ေျပာျပႏုိင္တယ္။ အီးေမးလ္ စာရင္းကုိ ျပဳစုဖုိ႔ အီးေမးလ္ စည္းရုံးလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ျပဳလုပ္ပါ။ သင့္ဆီမွာ အေရးႀကီးတဲ့ သတင္းေတြ ရွိလာတဲ့အခါ၊ သင့္ရဲ႕ အီးေမးလ္စာေတြကုိ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖတ္ေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြဆီ တဆင့္ ေပးပုိၾက႔ဖုိ႔ သင့္ရဲ႕ ေထာက္ခံအားေပးသူေတြကုိ တုိက္တြန္းပါ။

သင့္ဆီက အီးေမးလ္ေတြကုိ လုိလုိလားလား လက္ခံဖုိ႔ သေဘာတူထားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိသာ သင့္ရဲ႕ အီးေမးလ္ စာရင္းထဲမွာ ထည့္သြင္းပါ။

ေဒတာေဘ့စ္ေတြကုိ စီမံလုပ္ေဆာင္ပါ

အီးေမးလ္ ပရုိဂရမ္ေတြမွာ လိပ္စာ တခုစီရဲ႕ အခ်က္အလက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ သိမ္းဆည္းေပးႏုိင္တဲ့ လိပ္စာ စာအုပ္ ပါရွိတယ္။ အဲဒါကုိ အသုံးျပဳၿပီး အီးေမးလ္ စာရင္းကုိ စတင္ျပဳစုတဲ့ေနရာမွာ မိမိနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့ သူေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကုိ စုစည္းရာမွာ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။

ျပဳစုတဲ့ စာရင္း မ်ားလာတဲ့အခါ အဲဒီလိပ္စာေတြကုိ ဘယ္လုိ သိမ္းဆည္းမယ္၊ ေထာက္ခံ အားေပးသူေတြရဲ႕ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိ အေၾကာင္းျပန္မယ္ စတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ စဥ္းစားပါ။ ေဒတာေဘ့စ္ တခုကုိ အသုံးျပဳၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ သိမ္းဆည္းႏုိင္တယ္ (သုိ႔) သင့္ရဲ႕ အဆက္အသြယ္ေတြကုိ စီမံႏုိင္တဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းကုိ ပုိၿပီး လုိက္ေလ်ာညီေထြ ရွိလာေစႏုိင္တယ္။ စာရင္း တြက္ခ်က္ေရး ေဆာ့ဗ္၀ဲ လုိ႔ေခၚတဲ့ spreadsheet ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ေျခရာခံႏုိင္တယ္။ အကယ္လို႔ သင့္ အဆက္အသြယ္ေတြရဲ႕ အေရအတြက္ဟာ အေတာ္ေလး နည္းေနတယ္ ဆုိရင္ သူတုိ႔နဲ႔ အလဲအလွယ္ လုပ္ႏုိင္တယ္။ အကယ္လုိ႔ အဆက္အသြယ္ေတြကုိ သိမ္းထားဖုိ႔ ေဒတာေဘ့စ္ႀကီး တခုကုိ စီစဥ္မယ္ ဆုိရင္၊ CRM နည္းစနစ္ (client relationship management system) ကုိ အသံုးျပဳႏုိင္တယ္။ အဲဒါကုိ အသုံးျပဳၿပီး သင့္ရဲ႕ အဆက္အသြယ္ေတြကုိ ေျခရာခံႏုိင္မွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္၊ သင္နဲ႔ သူတုိ႔အၾကားက အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈေတြကုိပါ ေျခရာခံႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ စိတ္၀င္စားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ အလုိက္ ခြဲျခားထားတဲ့ အုပ္စုေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး သူတို႔ကုိ အဓိက ပစ္မွတ္ထားႏုိင္တယ္။

အစမ္း သုံးစြဲၾကည့္ဖုိ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ပြင့္လင္းတဲ့ အရင္းအျမစ္ တခု ျဖစ္တဲ့ CRM ကေတာ့  Civi-CRM ပဲ ျဖစ္တယ္။ CiviMail ဆုိတာ Civi-CRM အတြက္ စာေတြကုိ အစုလုိက္ ေပးပုိ႔ႏုိင္တဲ့ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကုိ အသုံးျပဳၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ စီစဥ္ထားတဲ့ အီးေမးလ္ေတြ၊ သတင္းလႊာေတြနဲ႔ သင့္ကုိ ေထာက္ခံတဲ့ သူေတြကုိ စည္းရုံးႏုိင္တယ္။ Drupal နဲ႔ Joomla (ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္) တုိ႔လုိ အေၾကာင္းအရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး နည္းနစ္ (CMS) ေတြမွာ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ CiviMail ကုိ အသုံးျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ -
 
 • CiviCRM အုပ္စုေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ အရင္က စာေတြကုိ လက္ခံခဲ့ၾကတဲ့ သူေတြကုိပါ ထည့္သြင္းၿပီး ျဖစ္ေစ (သုိ႔) ဖယ္ထုတ္ၿပီး ျဖစ္ေစ စာေပးပုိ႔မဲ့ သူေတြကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္တယ္။
 • Mail-merge အမွတ္အသားေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး စာေတြကုိ စိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးႏုိင္တယ္။
 • စာကုိ လက္ခံတဲ့ သူေတြက စာကုိ ဖြင့္ၾကည့္ မၾကည့္ ေျခရာခံႏုိင္တယ္။
 • ႏွိပ္ခ်က္ေတြကုိ ေျခရာခံႏုိင္တယ္။
 • ျပန္ၿပီး ေပးပုိ႔လာတဲ့ စာေတြနဲ႔ ႏႈတ္ထြက္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္တယ္။

CivilMail ကုိ အသုံးျပဳၿပီး အခမ္းအနား မွတ္ပုံတင္ခ်က္ေတြ၊ အလွဴရွင္နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ပရုိဂရမ္ေတြကုိပါ စီမံ ခန္႔ခြဲႏုိင္တယ္။ အကယ္လုိ႔ CivilMail က သင့္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ မျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဘူး ဆုိရင္၊ ေစ်းႏႈန္း ခ်ိဳသာတဲ့ စီးပြားျဖစ္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။ အဲဒီ ၀န္ေဆာင္မႈေတြဟာ အီးေမးလ္ ေစ်းကြက္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးေတြကုိ စီစဥ္ရာမွာ အေထာက္အကူေပးႏုိင္တယ္။ ေပးဆပ္လုိက္တဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ ရရွိလာမဲ့ ရလဒ္ေတြက သင့္ကုိ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလိမ့္မယ္။ သင့္ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေတြထဲကုိ ထုိးေဖါက္လာႏုိင္မဲ့ ၾကားလူေတြရဲ႕ လုံၿခံဳေရး အႏၱရာယ္ေတြကုိ သတိထားပါ။

အီး-သတင္းလႊာမ်ား

ပံ့ပုိးကူညီတဲ့ သူေတြ၊ ေငြေၾကးေထာက္ပ့့ံသူေတြနဲ႔ ေထာက္ခံလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ ပုံမွန္ အဆက္အသြယ္ လုပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ရဲ႕ သတင္းကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ အၿမဲတမ္း စြဲလမ္းေနေစမွာ ျဖစ္တယ္။
 
 • အစီအစဥ္ကုိ ေရးဆြဲပါ၊ အီး-သတင္းလႊာကုိ ပုံမွန္ ေပးပုိ႔ပါ။
 • သတင္းလႊာဟာ လုိရင္းတုိရွင္း ျဖစ္ဖုိ႔ လုိတယ္၊ A4 စာရြက္ အရြယ္အစား ရွိပါေစ။
 • လက္ရွိ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ခုိင္လုံတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေပးပါ။

အီးေမးလ္ စာရင္းကုိ အလြဲသုံးစား မလုပ္ပါနဲ႔။ အဲဒီ အီးေမးလ္ေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး လူေတြကုိ ေ၀ဖန္ ထုိးႏွက္လာတဲ့အတြက္ စာရင္းထဲက လူေတြ ႏႈတ္ထြက္လာၾကမွာ ျဖစ္တယ္ (သုိ႔) အလိုအေလွ်ာက္ စပမ္း ေမးလ္ထဲကုိ ေရာက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ တႏွစ္အတြင္းက ပုံမွန္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေတြကုိ ဂရုတစုိက္ အစီအစဥ္လုပ္ပါ။ ပရိသတ္ရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းအေပၚ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ အေနအထားကုိ အကဲျဖတ္ပါ။ စနစ္တက် စီစဥ္ထားၿပီး ပီျပင္တဲ့ အီးေမးလ္ တေစာင္ဟာ လူေတြ စိတ္မ၀င္စားတဲ့ အီးေမးလ္ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေပးပုိ႔တာထက္ ပုိၿပီး တန္ဖုိးရွိတယ္။

အကယ္လုိ႔ ပရိသတ္ တခ်ိဳ႕က စိတ္၀င္စားမဲ့ အထူး သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ သင့္ဆီမွာ ရွိေနတယ္ ဆုိရင္၊ အဲဒီ  သတင္း အခ်က္အလက္နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ အုပ္စုငယ္ ခြဲၿပီး ေပးပို႔ပါ။

အီးေမးလ္ ေပးပုိ႔မဲ့ အခ်ိန္

ထိေရာက္တဲ့ အီးေမးလ္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ဆုိတာ သတင္းစကားေတြကုိ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေပးပုိ႔တာကုိ ဆုိလုိတယ္။ အခ်ိန္အခါ ဆုိတဲ့ေနရာမွာ အစဥ္အလာ အတုိင္း ျပဳလုပ္တဲ့ မီဒီယာ ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ အတူတူ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ -
 
 • ႀကီးက်ယ္တဲ့ ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခ်က္ တခုကုိ ျပဳလုပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ
 • အေရးပါတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ တခ်ိဳ႕ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အခ်ိန္မွာ
 • လႈပ္ရွားမႈထဲမွာ လူေတြ ပါ၀င္ေစလုိတဲ့ အခ်ိန္မွာ
 • စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး (သုိ႔) လုပ္ငန္း အသစ္ တခု စတင္ ေဆာင္ရြတ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ

ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚက အဓိက စာမ်က္ႏွာေတြမွာ links ေတြနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈ ေခၚသံကုိ ထည့္သြင္းဖုိ႔ အၿမဲ သတိရပါ။

ဗိုင္းရာ ေစ်းကြက္ ျဖန္႔ခ်ီေရး

ဗုိင္းရာ (ေၾကာ္ျငာ ျဖန္႔ခ်ီေရး) စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးေတြဟာ အြန္လုိင္း ေစ်းကြက္ ျဖန္႔ခ်ီျခင္းရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း တခု ျဖစ္တယ္။ ဗုိင္းရာ ေစ်းကြက္ ျဖန္႔ခ်ီျခင္း ဆုိတာ လူေတြက links ေတြကေန ျဖစ္ျဖစ္ (သုိ႔) အီးေမးလ္ကေန ျဖစ္ျဖစ္ တျခားလူေတြဆီ ထပ္ဆင့္ ေပးပုိ႔ခ်င္မဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳး ဖန္တီးတာကုိ ဆုိလုိတယ္။ ဗုိင္းရာ ေစ်းကြက္ ျဖန္႔ခ်ီျခင္းနဲ႔ စပမ္းတုိ႔ အၾကားမွာ ပါးလႊာတဲ့ လုိင္းတခု ရွိတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဒီနည္းနဲ႔ လူအမ်ားအျပားကုိ လက္လွမ္းမီႏုိင္တယ္၊ အေရအတြက္ဟာ အေရးပါေနတဲ့အခါ ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့ နည္းနာတခု ျဖစ္တယ္။ လူေတြကုိ သင့္ရဲ႕ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာဆီ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္တဲ့ လူသုံး အမ်ားဆုံး ဗုိင္းရာ ေစ်းကြက္ ျဖန္႔ခ်ီမႈ ပုံစံ ကေတာ့ ရယ္စရာ (သုိ႔) ေၾကာက္လန္႔စရာ ေကာင္းတဲ့ ဗြီဒီယုိကားကုိ အသုံးျပဳျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဗြီဒီယုိ တကားကုိ ဖန္တီးရသလုိပဲ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီး ေပးဆပ္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္၊ ဗြီဒီယုိ links ေတြကုိ ဆီေလွ်ာ္တဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးခန္း ဖုိရမ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ထားရွိပါ။ စာရင္းေပးသြင္းတဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္း နည္းပါးလာႏုိင္တဲ့အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားပါ - ဗုိင္းရာ ဗြီဒီယုိကုိ လူေပါင္း အေယာက္ ၁၀,၀၀၀ က ၾကည့္ရႈၿပီး၊ ရလဒ္အေနနဲ႔ လူေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔က သင့္ရဲ႕ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမွာ စာရင္း ေပးသြင္းလာတဲ့ အခ်က္ေတြဟာ ထူးျခားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။

ဗြီဒီယုိ ထုတ္ျပန္ေရးနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴေရး အေၾကာင္း ဆက္လက္ ဖတ္ရႈရန္

ရုိးရုိး အြန္လုိင္း ဂိမ္းေတြဟာ အေၾကာင္းအရာ တခုခုကုိ တျခား မိတ္ေဆြေတြဆီ ေ၀မွ်တဲ့ ေနရာမွာ ထိေရာက္မႈ ရွိတဲ့ နည္းလမ္းေကာင္း တခု ျဖစ္တယ္။

ဗုိင္းရာ ေစ်းကြက္ ျဖန္႔ခ်ီေရး စနစ္တခုရဲ႕ အနစ္သာရကေတာ့ လူေတြက အေၾကာင္းအရာ တခုခုကုိ ေ၀မွ်ခ်င္စိတ္ ရွိလာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္မႈ ေပးတဲ့ အရာ ျဖစ္ၿပီး၊ အဲဒါကုိ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ထူးဆန္းတဲ့ ဗြီဒီယုိေတြ (သုိ႔) စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေကာင္းတဲ့ ဂိမ္းေတြကုိ အားကုိးေနဖုိ႔ မလုိဘူး။ အေစာဆုံး (ဖက္စ္နဲ႔ လက္ကမ္း ေၾကာ္ျငာေတြကေန တဆင့္ ျဖန္႔ေ၀တဲ့) ဗုိင္းရာ အီးေမးလ္ တခ်ိဳ႕ဟာ ၁၉၉၃ အေစာပုိင္းမွာ ေျမာက္ အေမရိက လြတ္လပ္တဲ့ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ Zapatistas တုိ႔ရဲ႕ ဆႏၵျပပြဲကေန ထြက္ေပၚလာတယ္။ အဲဒါေတြဟာ ရုိးရုိး ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္၊ အရင္းအျမစ္ကေန တုိက္ရုိက္ရယူတာ ျဖစ္ၿပီး၊ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြဆီကေန ရယူဖုိ႔ အလြန္ ခက္ခဲတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ အစဥ္အလာ ပုံစံနဲ႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ တျခား ေရြးခ်ယ္စရာ မီဒီယာေတြ အျဖစ္နဲ႔ အသုံးျပဳခဲ့ၾကတယ္။ Lacandon Jungle နဲ႔  EZLN Communiques တုိ႔ဆီက ပထမဆုံး ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခ်က္ကုိ ဖတ္ရႈပါ။