ႏွစ္မိနစ္စာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ကုိ အသံဖမ္းယူျခင္းနဲ႔ တည္းျဖတ္ျခင္း

၂ မိနစ္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ တခုကုိ ကိရိယာ အနည္းအက်ဥ္း သုံးၿပီး အသံဖမ္းယူဖုိ႔ သင့္ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈ အေနအထားနဲ႔ အသုံးျပဳမဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲကို စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ။ မိုက္ခြက္တခုနဲ႔ လက္ဆြဲ ကြန္ျပဴတာ တလံုးကို အသံုးျပဳၿပီး၊ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္ တခု ျပဳလုပ္ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။

လုိအပ္လာမဲ့ ပစၥည္း -
  • မိုက္ခြက္ တလုံး
  • ကြန္ျပဴတာ တလံုး (Audacity ကုိ install ထားရမယ္)
  • ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမဲ့ အေၾကာင္းအရာ


ဒီလမ္းညႊန္ဟာ Audacity ကို အသံုးျပဳၿပီး၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ အသံကို လက္ဆြဲ ကြန္ျပဴတာကေန အသံဖမ္းယူတဲ့နည္းကုိ ေဖၚျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ Audacity ဟာ အသံကုိ ဖမ္းယူၿပီး တည္းျဖတ္ႏုိင္တဲ့ ပရုိဂရမ္ တခု ျဖစ္ၿပီး Windows, Linux (သို႔) Mac OSX တို႔မွာ install လုပ္ႏုိင္တယ္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္ကုိ အသံဖမ္းယူၿပီးတာနဲ႔ Audacity ကို အသုံးျပဳၿပီး အသံ တည္းျဖတ္တဲ့ နည္းကုိ ဒီလမ္းညႊန္ခ်က္ထဲမွာ တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္။